Είσοδος

Τεχνολογία Συστημάτων Υδατικών Πόρων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στα Συστήματα Υδατικών Πόρων. Περιγράφει και αναλύει πρακτικά προβλήματα στο χώρο διαχείρισης υδρο-συστημάτων με έμφαση σε νέες εξελίξεις και τεχνολογίες. Έμφαση δίνεται σε προβλήματα ταμιευτήρων (υδρολογικός σχεδιασμός, διαστασιολόγηση, πολλαπλοί ταμιευτήρες, διαχείριση, ανταγωνιστικές χρήσεις, σχεδιασμός έργων ασφαλείας (υπερχείλιση και εκτροπή), νεκρός όγκος και φερτά) τα οποία αντιμετωπίζονται με εργαλεία από τη στοχαστική υδρολογία, τη θεωρεία συστημάτων και τη βελτιστοποίηση. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών υδρο συστημάτων και η επαφή με εργαλεία/τεχνολογίες που υποστηρίζουν το σχεδιασμό και τη βέλτιστη λειτουργία τους σε καθεστώς αβεβαιότητα με δεδομένη ή επιθυμητή διακινδύνευση. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε θέματα βελτιστοποίησης, με ένα ή πολλαπλά κριτήρια και η εισαγωγή σε νέες μεθόδους βελτιστοποίησης όπως οι γενετικοί αλγόριθμοι.  

Ύλη

Πρώτο Μέρος Μαθήματος (Υδρολογικός Σχεδιασμός)

  -----------------------

Εισαγωγικές Έννοιες σχετικά με τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Υδρολογικός Σχεδιασμός - Διαστασιολόγηση ταμιευτήρα (Συμβατικές, μή συμβατικές μέθοδοι)

Υδρολογικός Σχεδιασμός κατασκευών ασφαλείας (έργων εκτροπής, υπερχειλιστή)

Σχεδιασμός υδροηλεκρικής παραγωγής - Ανάλυση διακινδύνευσης παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας

Στοχαστική μαθηματική προσομοίωση λειτουργίας ταμιευτήρα

Εντοπικά μοντέλα - Εκτίμηση καμπυλών διάρκειας - παροχής 

 

 

 

Δεύτερο Μέρος Μαθήματος (Συστήματα Υδατικών Πόρων, Διαχείριση και Βελτιστοποίηση)

 -----------------------

 

Ανακεφαλαίωση και Εισαγωγή στη Διαχείριση

Θεωρία Παιγνίων, Συστημική ανάλυση, Θέμα Μέρος Β. 

Ανάλυσης Αβεβαιότητας και Ευαισθησίας & Θέμα Μέρος Β (αναλυτικά)

Βελτιστοποίηση: Συμβατικές Μέθοδοι (μέρος Α)

Βελτιστοποίηση: Συμβατικές Μέθοδοι (μέρος Β)

Βελτιστοποίηση: Εξελικτικές Μέθοδοι

Βιβλιογραφία

Loucks, D.P., E. van Beek, J.R. Stedinger, J.P.M. Dijkman, Water Resources Systems Planning and Management, An Introduction to Methods, Models and Applications, Studies and Reports in Hydrology, UNESCO Publishing, 680 pages, Paris, 2005 (Free E-Book)

Mimikou, M., Baltas, E. and Tsihrintzis, V.  (2016). Hydrology and Water Resource Systems, CRC Press, Taylor and Francis Group.

Μιμίκου, Μ. (2007). Τεχνολογία Συστημάτων Υδατικών Πόρων, Εκδ. Παπασωτηρίου.

Grigg, N. S., Water Resources Management, McGraw‐Hill, New York, 1996.

Mays, L. W., and Y.K. Tung, Hydrosystems Engineering and Management, McGraw-Hill, New York, 1992.

Palmieri, A., F. Shah and A. Dinar (2001), Economics of reservoir sedimentation and sustainable management of dams, Journal of Environmental Management (2001) 61, 149–163

Η Οδηγία Πλαίσιο Για τα Νερά (Water Framework Directive)

Box, P., and M. Muller, A Note on the Generation of Random Normal Deviates, The Annals of Mathematical Statistics (1958), Vol. 29, No. 2 pp. 610–611

 Αλγόριθμος Simplex: Σημείωσεις Τομέα Μαθηματικών, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ


 

Εργασίες

Θέμα Εξαμήνου

Μέρος 1ο: Σχεδιασμός Ταμιευτήρα

Μέρος 2ο: Ανάλυση και Προσομοίωση συστημάτων πολλαπλών ταμιευτήρων (ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΕΚΦΩΝΗΣΗ)

 

Η κατάθεση του θέματος πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του menu "εργασίες" στη πλατφόρμα

Upload οχι email εκτός αν υπάρχουν προβλήματα μεγέθους αρχείων.

 

Διδάσκοντες

Ευάγγελος Μπαλτάς, Καθηγητής ΕΜΠ (baltas@central.ntua.gr)

Χρήστος Μακρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ (cmakro@mail.ntua.gr)

 

 

 Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.