Είσοδος

Θεωρητική Φυσική

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Από την εξίσωση Schroedinger στην εξίσωση Klein-Gordon. Πυκνότητα και ρεύμα πιθανότητας. Αρνητικές ενέργειες. Αντισωματίδια. Η εξίσωση Klein-Gordon με δυναμικό Coulomb. Ηλεκτροδυναμική σωματιδίων με σπιν=0. Διαγράμματα Feynman. Σκέδαση, ενεργός διατομή, αναλλοίωτο πλάτος, σταθερές Mandelstam. Η εξίσωση Dirac. Πίνακες γ. Πυκνότητα και ρεύμα πιθανότητας. Η κυματοσυνάρτηση του αντισωματιδίου. Αναλλοίωτες ποσότητες. Ηλεκτροδυναμική σωματιδίων με σπιν=1/2. Διαγράμματα Feynman. Σκέδαση και υπολογισμός αναλλοίωτου πλάτους. Βαθιά ανελαστική σκέδαση. Η δομή του πρωτονίου. Θεωρίες βαθμίδας. Ο μηχανισμός Higgs. Το Καθιερωμένο Πρότυπο. Μεγαλοενοποπιημένες θεωρίες.

Mέθοδοι αξιολόγησης

Η τελική αξιολόγηση γίνεται με την συγγραφή και παρουσίαση σύντομης εργασίας σε σχετικά με την ύλη του μαθήματος θέματα. Η εργασία δεν είναι απλά "βιβλιογραφική", αλλά θα περιέχει και πλήρεις λύσεις σχετικών ασκήσεων.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα δοθούν σειρές ασκήσεων που θα πρέπει (προαιρετικά) να επιστρέφονται μέσα σε 2 εβδομάδες. Η παράδοση ασκήσεων συνεισφέρει πάντα θετικά στη τελική βαθμολογία του μαθήματος. Όλες οι ασκήσεις των φυλλαδίων θα λύνονται στην παράδοση μετά την παρέλευση των 2 εβδομάδων. Οι ασκήσεις που παραδίδοννται από τους φοιτητές δεν επιστρέφονται.

Διδάσκοντες

Νίκος Τράκας
Καθηγητής
Κτήριο Φυσικής, 3ος όροφος, Γρ. 302
Τηλ.: +30 210 772 3047
email: ntrac@central.ntua.gr
Ιστοσελίδα: http://www.physics.ntua.gr/~ntrac

Description

From Schroedinger equation to Klein-Gordon equation. Probability density and probability current. Negative energies. Antiparticles. Klein-Gordon equation with Coulomb potential. Electrodynamics of spin=0 particles. Feynman diagrams. Scattering, cross section, invariant amplitude, Mandelstam variables. Dirac equation. Gamma matrices. The antiparticle wave function. Invariant forms. Electrodynamics of spin=1/2 particles. Deep inelastic scattering. The structure of the proton, quarks. Gauge theories. Higgs mechanism. The Standard Model. Grand unified theories.

Διαλέξεις

Οι διαλέξεις του μαθήματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,  γίνονται ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ κάθε

ΔΕΥΤΕΡΑ 08:45-10:30

και

ΤΕΤΑΡΤΗ 10:45-12:30

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.