Είσοδος

Θαλάσσια Υδροδυναμική

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εισαγωγή στους θαλάσσιους κυματισμούς. Μηχανισμοί γένεσης ανεμογενών κυματισμών. Επισκόπηση κυματισμών μικρού ύψους και μετασχηματισμών στα ρηχά: Διάθλαση λόγω ρεύματος, περίθλαση, ανάκλαση. Μακρά κύματα. Μη γραμμικά κύματα: Κύματα Stokes ανώτερης τάξης, κύματα πεπερασμένου ύψους σε ρηχά νερά, προσέγγιση Boussinesq. Αλληλεπίδραση κυμάτων - ρευμάτων. Εξίσωση ήπιας κλίσης. Θραύση κυμάτων, φαινόμενα στη ζώνη θραύσεως. Φασματική περιγραφή κυμάτων, ενεργειακό ισοζύγιο και φυσικοί μηχανισμοί μεταβολών. Πρόγνωση κυματισμών, στατιστικά χαρακτηριστικά και παράμετροι σχεδιασμού.

Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται κατά 80% από την τελική εξέταση και κατά 20% από τις ασκήσεις. 

 

 

 

http://postgra.hydro.ntua.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=63〈=el

 

 

Βιβλιογραφία

1. Σημειώσεις ΔΠΜΣ θαλάσσιας υδροδυναμικής

2. Coastal Engineering Manual, 2002.

3. Handbook of Coastal and Ocean Engineering, 1990, J.B. Herbich, ed.

4. B. Kinsman, Wind Waves, 1965.

5. Y. Goda, Random Seas and Design of Maritime Structures, 1985.

6. I. R. Young, Wind Generated Ocean Waves, 1999. 

7. R. G Dean and R. A. Dalrymple, Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists, 2nd Ed.

 

 

Διδάσκοντες

Κ. Μέμος 

Μ. Χονδρός

Βοηθοί

Επικουρικό διδακτικό προσωπικό

Δήμητρα Μαλλιούρη 

Ανδρέας Παπαδημητρίου 

Ελπιδοφόρος Ρεπούσης 

 

Για απορίες σχετικά με τις ασκήσεις 

Δευτέρα 14:30 - 16:00, Γραφείο 3, κτίριο Μεταπτυχιακού, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων

 

email: 

malldim@yahoo.gr

andreas_papad@yahoo.com

elpirep@hotmail.com


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.