Είσοδος

Δυναμική Εμβολοφόρων ΜΕΚ

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα με τίτλο Δυναμική Εμβολοφόρων Μ.Ε.Κ. (πρώην Μ.Ε.Κ. II) χωρίζεται σε τρεις μεγάλες ενότητες.

Η πρώτη ασχολείται με τη ροή των δυνάμεων (εξ' αερίων, αδρανειακές, βαρυτικές) δια του κυρίου κινηματικού μηχανισμού, από το σημείο δημιουργίας τους, στον κύλινδρο, μέχρι τη στροφαλοφόρο άτρακτο απ' όπου παρέχεται η κίνηση στο εκάστοτε συνδεδεμένο φορτίο (γεννήτρια, έλικα κλπ).

Η δεύτερη ενότητα αναλύει, με μία ευρεία σειρά παραδειγμάτων, τις παραμένουσες αδρανειακές δυνάμεις καθώς και τις συνθήκες αντιμετώπισής τους (ζυγοστάθμιση) στις εμβολοφόρες Μ.Ε.Κ. (κινητήρες εν-σειρά διάταξης, διάταξης 'V', αστεροειδείς). Μέσω της ενότητας αυτής δίνεται η δυνατότητα συζήτησης/ανάλυσης διαφόρων πρακτικών θεμάτων εμβολοφόρων κινητήρων (π.χ. χωροταξίας, διάταξης, αριθμού κυλίνδρων, επιλογής περιεχόμενης γωνίας κινητήρων διάταξης 'V').

Η τρίτη ενότητα ασχολείται με το σημαντικό θέμα των ταλαντώσεων στρέψης της στροφαλοφόρου ατράκτου, και συγκεκριμένα με τον τρόπο δημιουργίας τους, τις συνέπειές τους και τις μεθόδους αντιμετώπισής τους.

Ουσιαστικό προαπαιτούμενο αποτελεί το μάθημα Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (πρώην Μ.Ε.Κ.-Ι).

Σκοπός του μαθήματος:

Εμβάθυνση των φοιτητών πάνω σε θέματα δυναμικής Μ.Ε.Κ. και κατασκευαστικών-υπολογιστικών στοιχείων τους.

 

Εργασίες

Το υπολογιστικό θέμα του μαθήματος Δυναμικής Εμβολοφόρων Μ.Ε.Κ. είναι προαιρετικό με βαρύτητα 15%, και μετράει μόνο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Συνήθως το θέμα αναφέρεται σε μελέτη ζυγοστάθμισης κινητήρα. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατά τη διάρκεια των παραδόσεων και στο http://users.ntua.gr/vgiakms/MEKII.htm

  

Διδάσκοντες

- Καθηγητής Δημήτριος Θ. Χουντάλας 
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
Τομέας Θερμότητας
Κτίριο Ε, 2ος όροφος 
τηλ. 772-1259
email: dx1961@central.ntua.gr
 
  
- Καθηγητής Ευάγγελος Γ. Γιακουμής
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
Τομέας Θερμότητας
Κτίριο Ν, 2ος όροφος, Γραφείο 106
τηλ. 772-1360 
email: vgiakms@central.ntua.gr
URL: users/ntua.gr/vgiakms

 
 
- ΕΔΙΠ Δημήτριος Γιαννόπουλος
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
Τομέας Θερμότητας
Κτίριο Ο
τηλ. 772-1218
email: digiann@central.ntua.gr
 

Ωρες Διδασκαλίας

Το μάθημα διδάσκεται κατά το χειμερινό εξάμηνο σε 3ωρες διαλέξεις:

Πέμπτη 12:00-14:45

 

Διδακτικές Σημειώσεις - Βιβλία

α) Κ.Δ. Ρακόπουλος, "Μ.Ε.Κ. ΙΙ", Εκδόσεις Γρ. Φούντας, Αθήνα.

Η διανομή του βιβλίου γίνεται από τον εκδοτικό οίκο Γρ. Φούντας, Στουρνάρη 36, Αθήνα, 4ος όροφος, τηλ. 210-5238910. 

β) Ε.Γ. Γιακουμής, "Ζυγοστάθμιση παλινδρομικών εμβολοφόρων κινητήρων" (ηλεκτρονική έκδοση - επιλεγμένες παράγραφοι). 


Διδακτέα Ύλη

Η διδακτέα ύλη αναφέρεται στο βιβλίο "Μ.Ε.Κ. ΙΙ" του Καθηγητή Κ.Δ. Ρακόπουλου

- Στοιχεία δυναμικής του κινηματικού μηχανισμού (Κεφ. 2)

- Δυνάμεις του κινηματικού μηχανισμού (Κεφ. 3)

- Δυνάμεις στα έδρανα (Κεφ. 4)

- Διάγραμμα στρεπτικών δυνάμεων (Κεφ. 5)

- Ζυγοστάθμιση μαζικών δυνάμεων και ροπών μονοκύλινδρου κινητήρα (Κεφ. 7)

- Ζυγοστάθμιση μαζικών δυνάμεων και ροπών πολυκύλινδρων κινητήρων (Κεφ. 8)

- Γενικά περί ταλαντώσεων εμβολοφόρων κινητήρων (Κεφ. 9)

- Εισαγωγή στις στρεπτικές ταλαντώσεις (Κεφ. 10)

- Στρεπτικές ταλαντώσεις στροφαλοφόρου ατράκτου κινητήρων (Κεφ. 11)

- Αντιμετώπιση στρεπτικών ταλαντώσεων στροφαλοφόρων ατράκτων (Κεφ. 12)

 

Εξέταση-Βαθμολόγηση Μαθήματος

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με ανοικτές σημειώσεις (ποσοστό συμμετοχής στον τελικό βαθμό 100%).

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.