Είσοδος

Αντισεισμική Αποτίμηση - Ενίσχυση Υφιστάμενων Κατασκευών

Γενικά στοιχεία

 

 
Ύλη

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Κεφ.

Τίτλος

Διδακτέα ύλη 

Διδάσκων

1

Εισαγωγή

Σημασία, στρατηγικές επεμβάσεων, συστήματα επεμβάσεων, θεσμικό πλαίσιο, ιδιαιτερότητες μελετών αποτίμησης και ενίσχυσης έναντι μελετών νέου Φ.Ο.

Μ.Β.

2

Αποτίμηση Αρχικού Φορέα

Γενικά, εφαρμογές με βάση υφιστάμενες γνώσεις, αδρομερής συνεκτίμηση βλαβών, συνεκτίμηση τοιχοπληρώσεων.

Μ.Β.

3

Αποτίμηση Αρχικού Φορέα

Καμπύλες Μ-θ κατά ΚΑΝΕΠΕ. Διαφραγματική Λειτουργία Κάμψη και διάτμηση

Χ.Μ.

4

Αποτίμηση Αρχικού Φορέα

Καμπύλη Ικανότητας Πολυώροφης κατασκευής. Στάθμες Επιτελεστικότητας-Pushover

Σ.Τ.

4

Αποτίμηση Αρχικού Φορέα

Καμπύλη Ικανότητας Πολυώροφης κατασκευής. Στάθμες Επιτελεστικότητας-Pushover Seismostruct

Σ.Τ.

5

Αποτίμηση Αρχικού Φορέα

Διγραμμικοποίηση καμπύλης Ικανότητας  Σημείο επιτελεστικότητας κατά ΚΑΝΕΠΕ

 

Χ.Μ.

6

Αποτίμηση Αρχικού Φορέα

Καμπύλη ικανότητας, για φορείς χωρίς διαφράγματα ή χωρίς πλήρη διαφράγματα ανά στάθμη

Σ.Τ.

7

Επεμβάσεις σε μεμονωμένα δομικά στοιχεία Ι

Επεμβάσεις με στόχο αύξηση αντοχής υφισταμένων μελών

Μ.Β.

8

Επεμβάσεις σε μεμονωμένα δομικά στοιχεία ΙΙ

Επεμβάσεις με στόχο αύξηση πλαστιμότητας υφισταμένων μελών

Μ.Β.

9

Προσθήκη νέων μελών Ι

Έλεγχος συνδέσεων και οδών μεταφοράς δυνάμεων / επιρροή φάσεων φόρτισης. Έλεγχος Διαφραγματικής Λειτουργίας

Μ.Β.

10

Προσθήκη μεταλλικών στοιχείων πληρώσεως

Επεμβάσεις στο σύνολο του φορέα με μεταλλικά στοιχεία

Τ.Α.

11

Επίδραση τοίχων πληρώσεως

Συνεκτίμηση της επιρροής των τοίχων πληρώσεως στην απόκριση των φορέων

Μ.Β

12

Αποτίμηση Ενισχυμένου Φορέα

Εφαρμογή  Ι

Χ.Μ.

13

Αποτίμηση Ενισχυμένου Φορέα

Εφαρμογή  ΙΙ

Μ.Β.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.