Είσοδος

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Ι

Γενικά στοιχεία

 

 
Mέθοδοι αξιολόγησης

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ασκήσεις θα γίνονται στην τάξη και στο σπίτι.

   Οι ασκήσεις στην τάξη θα επεξηγούνται από τον διδάσκοντα και θα αναρτώνται στο mycourses στο σύνδεσμο: Εργασίες μετά τη λήξη του μαθήματος.

  Οι ασκήσεις στο σπίτι αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση της ύλης κάθε μαθήματος. Πρέπει να παραδίνονται ηλεκτρονικά στο mycourses στο σύνδεσμο: Εργασίες την προκαθορισμένη ημερομηνία για να λαμβάνονται υπόψη. 

Οι εκφωνήσεις των ασκήσεων θα αναρτώνται στο mycourses στο σύνδεσμο: Εργασίες.

Επίσης, θα αναρτώνται  ασκήσεις με τη λύση τους για την αφομοίωση της ύλης του μαθήματος. 


ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με κλειστά βιβλία, σημειώσεις και ασκήσεις. Επιτρέπεται μόνον το τυπολόγιο που υπάρχει στο σύνδεσμο Έγγραφα και στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου. Το τυπολόγιο πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς σημειώσεις. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α' τρόπος βαθμολογίας

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική απόδοση του σπουδαστή, συγκεκριμένα:

Γραπτή τελική εξέταση....................................80%

Ασκήσεις στο σπίτι..........................................20%

Ο παραπάνω τρόπος βαθμολογίας θα εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα είναι τουλάχιστον 3.5. Αλλιώς θα λαμβάνεται υπόψη μόνον ο βαθμός της εξέτασης. Επίσης, η παραπάνω βαθμολογία ισχύει και για το βαθμό της επαναληπτικής εξέτασης.

Β' τρόπος βαθμολογίας

Μόνον βάσει του βαθμού της τελικής εξέτασης (χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ασκήσεις).

Εκ των δύο μεθόδων θα λαμβάνεται η ευνοϊκότερη για το φοιτητή.

ΦΟΙΤΗΤΗΤΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 

Θα πρέπει νσ παραδώσουν τις νέες ασκήσεις αν επιλέξουν τον Α΄τρόπο βαθμολογίας.

 

1 Εξετάσεις

Παρακαλούνται οι Σπουδαστές να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες για την διεξαγωγή των εξετάσεων. Θα τις βρούν σε αυτό τον σύνδεσμο.

Στην εξέταση μπορούν να λάβουν μέρος οι φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να εξεταστούν, η σχετική λίστα βρίσκεται στο αυτό τον σύνδεσμο

Κάθε φοιτητής θα εξεταστεί στην ψηφιακή αίθουσα που του αντιστοιχεί, δείτε την τελευταία στήλη του αρχείου εδώ

Τα θέματα θα αναρτηθούν μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος ταυροποίησης σε όλες τις αίθουσες στον σύνδεσμο Έγγραφα-->Θέματα εξετάσεων


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.