Είσοδος

Ακτομηχανική

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εισαγωγή στην Ακτομηχανική. Η Ακτομηχανική και το πεδίο της. Παράκτιοι κυματογενείς μηχανισμοί. Θραύση κυμάτων. Θεωρία τάσεως ακτινοβολίας. Κυματογενή ρεύματα. Θαλάσσια ιζήματα, δειγματοληψία, στατιστικές παράμετροι. Κίνηση ιζήματος. Διατμητική τάση στον πυθμένα. Τραχύτητα πυθμένα. Συντελεστής τριβής κύματος. Έναρξη κινήσεως. Θέση σε αιώρηση ιζήματος. Μεταφορά ιζημάτων στην παράκτια ζώνη. Ουδέτερη γραμμή. Τεχνικές παρακολουθήσεως κινήσεως ιζήματος. Στερεομεταφορά κάθετα και κατά μήκος της ακτής. Υπολογισμός παροχής στερεομεταφοράς. Μέθοδοι CERC, κ.α. Συσσωρεύσεις ιζημάτων στην παράκτια ζώνη. Φυσικές συσσωρεύσεις. Επίδραση παράκτιων εμποδίων και έργων. Μαθηματική μελέτη εξελίξεως ακτογραμμής. Εισαγωγή στα έργα προστασίας ακτής. Έργα παράλληλα στην ακτογραμμή. Έργα κάθετα στην ακτογραμμή. Αναπλήρωση ακτής.

Εξάμηνο : 8

'Ωρες Μαθήματος : 3

Διδάσκοντες

Βίκυ.Κ. Τσουκαλά, Αν. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., v.tsoukala@hydro.civil.ntua.gr 

Μιχάλης Κ. Χονδρός, Διδάσκων, chondros@hydro.ntua.gr

Βοηθοί

B. Χαλαστάνη,  Υπ. Διδάκτορας, 

Πολιτικός Μηχανικός Μsc,

vanesachala@hotmail.com

2107721992

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.