Είσοδος

Τεχνική Μηχανική ΙΙ (Μηχανική του Παραμορφωσίμου Σώματος)

Γενικά στοιχεία

 

 
Ύλη

Τεχνική Μηχανική ΙΙ (Μηχανική Παραμορφώσιμου)

Περιεχόμενο διδασκόμενης ύλης για κάθε μία εβδομάδα 

 

 1. Τάση εισαγωγικές έννοιες (ορισμός, ελκυστής τάσης, τανυστής τάσεων, τάσεις σε πλάγια επίπεδα κατά τον αξονικό εφελκυσμό και θλίψη ελαστικών ραβδωτών φορέων.)
 2. Τροπή εισαγωγικές έννοιες (αξονικές παραμορφώσεις εφελκυσμός και θλίψη ελαστικών ραβδωτών φορέων, θερμοελαστική συμπεριφορά). Καταστατικές σχέσεις ισότροπων υλικών σε μια διάσταση (νόμος Hooke, λόγος Poisson),.
 3. Επίλυση απλών ελαστικών και ελαστοπλαστικών  υπερστατικών κατασκευών (φόρτιση, αποφόρτιση, παραμένουσες τάσεις και τροπές)
 4. Διατμητική τάση, διατμητική τροπή, μέτρο διάτμησης, τανυστής τροπών, διαστολή, μέτρο διόγκωσης. Γενικευμένος νόμος Hooke
 5. Τεχνική θεωρία στρέψης κυλινδρικών δοκών (κυκλικής διατομής). Ελαστική και ελαστοπλαστική συμπεριφορά, φόρτιση-αποφόρτιση.
 6. Τεχνική θεωρία απλής καθαρής κάμψης δοκών με συμμετρική, ως προς άξονα, διατομή (ροπές αδράνειας, τάσεις-τροπές, ακτίνα καμπυλότητας).
 7. Απλή καθαρή κάμψη σε δοκούς με συμμετρική, ως προς άξονα, διατομή από ελαστοπλαστικό υλικο (φόρτιση- αποφόρτιση).
 8. Απλή καθαρή κάμψη δοκών με συνθέτη διατομή
 9. Διάτμηση λόγο κάμψης
 10. Μετασχηματισμοί Τάσης. Επίπεδη (2D) εντατική κατάσταση (ορθές και διατμητικές τάσεις, κύριες τάσεις και διευθύνσεις, κύκλος Mohr, διαφορικές εξισώσεις ισορροπίας)
 11. Μετασχηματισμοί Τροπής. Επίπεδη παραμόρφωση (τροπές, στροφές κύριες τροπές, κύκλος Mohr, σύμπλεγμα μηκυνσιομέτρων, εξισώσεις συμβιβαστού). Tρισδιάστατη εντατική κατάσταση (3D
 12. Δοκοί υπό σύνθετες φορτίσεις.
 13. Ελαστική γραμμή (επίλυση απλών υπερστατικών δοκών)

Engineering Mechanics II (Mechanics of Deformable Solids)

Simple and compound bars (Hooke’s law, Poisson’s ratio, thermoelastic behavior). Simple indeterminate structures (methods of forces, of displacements). Shear. Plane stress (tensile and shear stresses, principal stresses and directions, Mohr’s circle of stresses, differential equilibrium equations) . Plane strain (strain, rotation, principal stresses, Mohr’s circle of strains, compatibility relations). Elastic behaviour (3D state of stress, constitutive equations for isotropic materials, simple statically indeterminate problems of discs). Engineering elastic beam bending theory (area moment of inertia, pure bending, simple bending). Simple bending of composite beams. Elastic curve (statically indeterminate beams).

Βιβλιογραφία

Διδακτικό Βοήθημα:

Θα επιλέξτε από τον σχετικό κατάλογο του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ.

 1. Τεχνική Μηχανική, ΤΟΜΟΣ 2 , Ι. Βαρδουλάκης, ISBN: 978-960-266-053-9, 1999
 2. Μηχανική Παραμορφωσίμων Σωμάτων Ι, Γ. Τσαμασφύρος, ISBN: 978-960-266-058-4, 1990
 3. Μηχανική των Υλικών, F.P. Beer and E.R. Johnston, Jr., 6η Έκδοση,  ISBN: 978-960-418-381-4, 2012
 4. Αντοχή των υλικών, Ε. Παπαμίχος και Ν. Χαραλαμπάκης, ISBN: 960-418-048-7, 2004

Για περαιτέρω εμβάθυνση:

 

 1. J. M. Gere, Mechanics of Materials, McGraw Hill
 2. Roy R. Craig Jr., Mechanics of Materials, 2nd edition, John Wiley & Sons, 1999.
 3. E. Popov, Engineering Mechanics of Solids, Prentice Hall, 1990.

Διδάσκοντες

Παναγιωτης Τσοπελας

Αναπλ.Καθηγητής

Κτίριο Αντοχής Υλικών
Γραφείο 013
Τηλ. 210 7721150
email: tsopelas@central.ntua.gr

Αθανάσιος Ζήσης 

Αναπλ. Καθηγητής
Κτίριο Αντοχής Υλικών
Γραφείο 215
Τηλ. 210 7724711
email: zisis@mail.ntua.gr
 

Βοηθοί

Πατσαλιά Τρωάς

Επιστ. Συνεργάτης
Κτίριο Αντοχής Υλικών
Γραφείο 12
Τηλ. 2107721672


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.