Είσοδος

Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή


Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις διεργασίες που συντελούν στη ρύπανση του περιβάλλοντος και στις κυριότερες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες. Επιμέρους αντικείμενα αποτελούν η ανάλυση των κυριότερων βιολογικών διεργασιών, των σημαντικότερων μορφών ρύπανσης του υδάτινου περιβάλλοντος, η μελέτη της αφομοιωτικής ικανότητας των υδάτινων σωμάτων και η ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων για τους σημαντικότερους τρόπους διάθεσης των ρύπων στο υδάτινο περιβάλλον, η περιγραφή τυπικών συστημάτων επεξεργασίας νερού και λυμάτων και της δυνατότητας  επαναχρησιμοποίησης λυμάτων και ιλύος και η εισαγωγή στην διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Ύλη

1

Εισαγωγή στην περιβαλλοντική τεχνολογία

Αντικείμενο περιβαλλοντικής τεχνολογίας. Εισαγωγή στον μεταβολισμό των μικροοργανισμών. Χημική σύσταση κυττάρων. Κατηγορίες μικροοργανισμών.

1Χ3=3

2

Μεταβολισμός μικροοργανισμών – κινητικές ανάπτυξης.

Κινητικές μεταβολικών διεργασιών. Καμπύλη ανάπτυξης μικροοργανισμών. Η έννοια του περιοριστικού παράγοντα. Αερόβιος, αναερόβιος μεταβολισμός, νιτροποίηση, απονιτροποίηση, φωτοσύνθεση. Μέτρηση οργανικής ύλης λυμάτων. Επίλυση παραδειγμάτων.

2Χ3=6

3

Εισαγωγή στην επεξεργασία λυμάτων

Χαρακτηριστικά λυμάτων, θεσμικό πλαίσιο, αρχές λειτουργίας αντιδραστήρων – καθεστώς μίξης, τυπικό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων, σύστημα ενεργού ιλύος. Επίλυση παραδειγμάτων.

2Χ3=6

4

Ρύπανση νερού και αφομοιωτική ικανότητα υδάτινων σωμάτων

Κίνηση και μεταφορά ρύπων στο υδάτινο περιβάλλον. Μελέτη της αφομοιωτικής ικανότητας των αποδεκτών και ποσοτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την διάθεση υγρών αποβλήτων σε υδάτινους αποδέκτες (αποξυγόνωση ποταμού – απλή προσομοίωση Streeter-Phelps, ευτροφισμός λιμνών – μοντέλο Vollenweider, διάθεση λυμάτων στην θάλασσα και μικροβιακή μόλυνση ακτών κολύμβησης – σχεδιασμός συστήματος διάθεσης. Επίλυση παραδειγμάτων.

5Χ3=15

5

Εισαγωγή στην επεξεργασία νερού

Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού, θεσμικό πλαίσιο, τυπικό σύστημα επεξεργασίας νερού (κροκίδωση, καθίζηση, διύλιση, απολύμανση). Επίλυση παραδειγμάτων.

2Χ3=6

6

Εισαγωγή στην διαχείριση στερεών αποβλήτων

Εισαγωγή στην διαχείριση στερεών αποβλήτων. Παραγωγή και χαρακτηριστικά στερεών αποβλήτων. Εναλλακτικά σχήματα διαχείρισης. Χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων.

1Χ3=3

Βιβλιογραφία

Η ύλη του μαθήματος καλύπτεται από το βιβλίο "Περιβαλλοντική Τεχνολογία" των Α.Ανδρεαδάκη, Μ.Πανταζίδου και Α. Σταθόπουλου, Εκδόσεις Συμμετρία, 2008.

Πρόσθετο βοηθητικό υλικό (βλ.Εκπαιδευτικό υλικό)

Εργασίες

Ασκήσεις προς επίλυση

Διδάσκοντες

Δάνος Μαμάης, Καθηγητής (συντονιστής του μαθήματος), Τηλ 2901, mamais@central.ntua.gr

Κωνσταντίνος Νουτσόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τηλ. 2900, cnoutso@central.ntua.gr

Επικουρική διδασκαλία

Ε. Ανδρονίκου, ΕΔΙΠ, τηλ. 1610

 

Εκπαιδευτικό υλικό

Διαφάνειες και άρθρα

Λυμένες ασκήσεις

Παλαιά Θέματα

Εκφωνήσεις

Οργάνωση μαθήματος

Η διδασκαλία του μαθήματος για το ακαδ. έτος 2020-2021 θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας webex

Το μάθημα θα διεξάγεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών κάθε Τρίτη στο διάστημα 10.45-13.30.

Αναλυτικές οδηγίες για το μάθημα θα δοθούν στο πρώτο μάθημα της Τρίτης  6/10/2020

Επισημαίνεται ότι η εγγραφή των φοιτητών στην παρούσα ιστοσελίδα στο πεδίο Χρήστες είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

Ο σύνδεσμος του πρώτου μαθήματος είναι ο ακόλουθος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=me69bc80e64c42099ab92a69d66020b29


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.