Είσοδος

Υγειονομική Τεχνολογία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Μάθημα του 8ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Υδραυλικού Μηχανικού

 

Μέρος Α: Διαστασιολόγηση και ανάλυση των επιμέρους μονάδων μια εγκατάστασης επεξεργασίας νερού  

Μάθημα 1: Απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά πόσιμου νερού και σχετική νομοθεσία. Επιφανειακά και υπόγεια νερά που προορίζονται για πόση (κατηγοριοποίηση, προστασία).

Μάθημα 2: Απολύμανση νερού (χλωρίωση, οζόνωση, ακτινοβολία UV)  

Μάθημα 3: Προετοιμασία και προσθήκη κροκιδωτικών ουσιών στο νερό

Μάθημα 4: Καθίζηση, συνδυασμένη κορκίδωση-καθίζηση και έργα επεξεργασίας ιλύος

Μάθημα 5: Διύλιση νερού διαμέσου φίλτρων 

Μάθημα 6: Ειδικές μέθοδοι προχωρημένης επεξεργασίας νερού: ενεργός άνθρακας, ιοντοεναλλαγή, αποσκλήρυνση, διεργασίες μεμβρανών .

 

Εκπόνηση θέματος σχεδιασμού. Στα πλαίσια του μαθήματος πραγματοποιείται η εκπόνηση θέματος σχεδιασμού μια εγκατάστασης επεξεργασίας νερού καθώς και μία εργαστηριακή άσκηση κροκίδωσης, καθίζησης.    

 


Μέρος Β: Επεξεργασία αστικών λυμάτων   

 

Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά λυμάτων. Απαιτήσεις επεξεργασίας και σχετική νομοθεσία. Διαστασιολόγηση επί μέρους μονάδων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων: προκαταρκτική και πρωτοβάθμια επεξεργασία, βιολογική επεξεργασία με αερόβια αιωρούμενη και προσκολλημένη βιομάζα. Μαθηματική προσομοίωση συστήματος ενεργού ιλύος για απομάκρυνση άνθρακα και αζώτου. Επεξεργασία ιλύος: πάχυνση, χώνευση, αφυδάτωση. Τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων με διύλιση και πρόσθετη επεξεργασία της ιλύος με στόχο την επαναχρησιμοποίησή της (υγειονοποίηση ιλύος). Εκπόνηση θέματος σχεδιασμού.

Βιβλιογραφία

Η ύλη του μαθήματος καλύπτεται από τα βιβλία

1. Α.Ανδρεαδάκης "Επεξεργασία Νερού: βασικές αρχές και διεργασίες", Εκδόσεις Συμμετρία, 2008 [ύλη Α μέρους]

2. Α.Ανδρεαδάκης "Επεξεργασία και Διαχείριση Λυμάτων και Ιλύος", ΕΜΠ, 2015 [ύλη Β μέρους: Τα σχετικά με το μάθημα κεφάλαια σε συνεργασία με τους διδάσκοντες]

 

Η διανομή του βιβλίου "Επεξεργασία Νερού. Βασικές Αρχές και Διεργασίες" γίνεται από τις εκδόσεις Συμμετρία

Η διανομή του βιβλίου "Επεξεργασία και Διαχείριση Λυμάτων και Ιλύος" γίνεται από τον 4ο όροφο του κτιρίου Υδραυλικής

Εργασίες

Εργασία Σχεδιασμού Έργων Επεξεργασίας Νερού

1η, 2η και 3η εργασία ΕΕ λυμάτων

Mέθοδοι αξιολόγησης

  • Το μάθημα αποτελείται από δύο ενότητες. Η πρώτη αφορά στην επεξεργασία του φυσικού νερού για παραγωγή πόσιμου νερού. Η δεύτερη αφορά στην επεξεργασία των λυμάτων με έμφαση στον υγειονολογικό σχεδιασμό των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας.

  • Για τις δύο ενότητες εκπονούνται προαιρετικά ασκήσεις με συνολική βαρύτητα 30% στον τελικό βαθμό. Στα μέσα του εξαμήνου δίνεται προαιρετικά η δυνατότητα προόδου με ύλη την πρώτη ενότητα. Ο φοιτητής μπορεί να κατοχυρώσει το βαθμό αν το επιθυμεί και στο τελικό διαγώνισμα να εξετασθεί μόνο στην ύλη της δεύτερης ενότητας.

  • Προϋποτίθεται η γνώση της ύλης των κεφαλαίων 2-6 του βιβλίου "Περιβαλλοντική Τεχνολογία" του 5ου εξαμήνου.

 

Διδάσκοντες

Δάνος Μαμάης, Καθηγητής, Τηλ 2901, mamais@central.ntua.gr

Κώστας Νουτσόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τηλ 2900, cnoutso@central.ntua.gr

Σίμος Μαλαμής, Επίκουρος Καθηγητής , Τηλ. 2797, malamis.simos@gmail.com

Πρόσθετο Εκπαιδευτικό Υλικό-Διαφάνειες παραδόσεων και παλιά θέματα

Υλικό


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.