Είσοδος

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας & Διάθεσης Αστικών Αποβλήτων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 KEY Μάθημα του 9ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 Σύνοψη ύλης

Συνοπτική επανάληψη των διαδικασιών επεξεργασίας, διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης λυμάτων και ιλύος, με αναφορά στη σχετική νομοθεσία. Ποσοτικός και ποιοτικός χαρακτηρισμός λυμάτων. Λεπτομερής σχεδιασμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (διάταξη επί μέρους μονάδων, υγειονολογικοί υπολογισμοί, υδραυλικοί υπολογισμοί, τεχνολογικές επιλογές): Προκαταρκτική επεξεργασία (αρχική άντληση, εσχάρωση, εξάμμωση-απολίπανση, μέτρηση παροχής, απόσμηση), πρωτοβάθμια επεξεργασία (δεξαμενές κυκλικής και ορθογωνικής κάτοψης), συστήματα ενεργού ιλύος (απομάκρυνση οργανικού άνθρακα, νιτροποίηση, απονιτροποίηση, βιολογική  και χημική απομάκρυνση φωσφόρου), συστήματα αερισμού (επιφανειακοί αεριστές και συστήματα  διάχυσης), δεξαμενές τελικής καθίζησης, βιομεμβράνες, συστήματα προσκολλημένης βιομάζας, τριτοβάθμια επεξεργασία (διύλιση, απολύμανση), επεξεργασία ιλύος και αξιοποίηση βιοαερίου (πάχυνση, σταθεροποίηση, αφυδάτωση, υγειονοποίηση, συμπαραγωγή ενέργειας). Αυτοματισμός εγκαταστάσεων και λειτουργικά προβλήματα. Εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας. Εκπόνηση θέματος σχεδιασμού.

Ύλη

1

Εισαγωγή

Συνοπτική επανάληψη των διαδικασιών επεξεργασίας, διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης λυμάτων και ιλύος, με αναφορά στη σχετική νομοθεσία. Ποσοτικός και ποιοτικός χαρακτηρισμός λυμάτων. Περιεχόμενα και στάδια μελετών έργων επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων.

1Χ4=4

2

Σύστημα ενεργού ιλύος με απομάκρυνση θρεπτικών

Σύστημα ενεργού ιλύος με απομάκρυνση θρεπτικών. Νιτροποίηση – απονιτροποίηση. Βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου. Χημική απομάκρυνση φωσφόρου.

2Χ4=8

3

Σχεδιασμός έργων προεπεξεργασίας και πρωτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων

Σχεδιασμός έργων προεπεξεργασίας (αρχική άντληση, φρεάτιο εισόδου, μηχανική εσχάρωση, αεριζόμενη εξάμμωση απολίπανση, διάταξη μέτρησης παροχής) και πρωτοβάθμιας επεξεργασίας (δεξαμενές κυκικής και ορθογωνικής κάτοψης). Διαχείριση παραπροϊόντων έργων προεπεξεργασίας (εσχαρίσματα, άμμος, λίπη). Ισοζύγια μάζας. Αυτοματισμός έργων. Επίλυση παραδειγμάτων.

1,5Χ4=6

4

Σχεδιασμός έργων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων

Σχεδιασμός συστήματος ενεργού ιλύος με απομάκρυνση οργανικού άνθρακα, αζώτου και φωσφόρου. Υπολογισμός κινητικών και χρόνου παραμονής στερεών, περίσσειας ιλύος, συντελεστή ανακυκλοφορίας ιλύος και ανάμικτου υγρού, ισοζύγιο αζώτου και φωσφόρου, μονάδα χημικής κατακρήμνισης φωσφόρου. Σχεδιασμός δεξαμενών τελικής καθίζησης και αντλιοστασίων (περίσσειας και ανακυκλοφορίας ιλύος και ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού). Ισοζύγια μάζας.  Αυτοματισμός έργων. Επίλυση παραδειγμάτων.

2,5Χ4=10

5

Έργα τριτοβάθμιας επεξεργασίας – απολύμανσης & έργα διάθεσης.

Δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης λυμάτων, θεσμικό πλαίσιο

Συστήματα τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων (φίλτρα άμμου, μεμβράνες, προχωρημένες μέθοδοι). Συστήματα απολύμανσης (χλωρίωση, οζόνωση, υπεριώδης ακτινοβολία). Έργα διάθεσης λυμάτων (αγωγός εκβολής, διαχυτήρας). Θεσμικό πλαίσιο για την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων, δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης.

1Χ4=4

6

Σχεδιασμός έργων επεξεργασίας ιλύος και διαχείρισης βιοαερίου.

Υγειονοποίηση ιλύος και δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης ιλύος.

Σχεδιασμός έργων πάχυνσης (βαρυτική και μηχανική πάχυνση), αναερόβιας χώνευσης (ανάμιξη και θερμανση χωνευτή, γεωμετρικά χαρακτηριστικά), αφυδάτωσης (κλίνες ξήρανσης, μηχανική αφυδάτωση). Ισοζύγια μάζας. Θερμικά ισοζύγια μονάδας αναερόβιας χώνευσης. Εισαγωγή στην διαχείριση – αξιοποίηση του βιοαερίου (συστήματα καυστήρα, λέβητα, αεροφυλάκιο, μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας).  Υγειονοποίηση ιλύος και δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης ιλύος. Αυτοματισμός έργων. Ισοζύγια μάζας. Επίλυση παραδειγμάτων.

2Χ4=8

7

Βασικές αρχές γενικής διάταξης έργων, υδραυλικοί υπολογισμοί

Βασικές αρχές διάταξης έργων επεξεργασίας λυμάτων και ιλύος. Βοηθητικά έργα (κτιριακές εγκαταστάσεις, δίκτυα στραγγιδίων, ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων, βιομηχανικού νερού), οδοποιία, έργα διαμόρφωσης χώρου. Υδραυλικός σχεδιασμός έργων. Διαμόρφωση γεωμετρίας δεξαμενών και αντλιοστασίων.

1Χ4=4

8

Σχεδιασμός συστημάτων αερισμού

Αρχές σχεδιασμού συστημάτων αερισμού (επιφανειακός αερισμός, σύστημα διάχυσης). Υπολογισμοί διαχυτήρων και αεροσυμπιεστών. Υπολογισμός ενεργειακής κατανάλωσης συστήματος αερισμού. Βασικές αρχές μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτοματισμός έργων. Επίλυση παραδειγμάτων.

1Χ4=4

9

Συστήματα μεμβρανών,  προσκολλημένης βιομάζας

Συστήματα ενεργού ιλύος με χρήση μεβρανών (συστήματας MBR). Συστήματα προσκολλημένης βιομάζας (με χρήση βιοφορέων). Βασικές αρχές σχεδιασμού.

1Χ4=4

Βιβλιογραφία

Η βασική ύλη του μαθήματος καλύπτεται από το βιβλίο "Επεξεργασία και Διαχείριση Λυμάτων και Ιλύος", Α. Ανδρεαδάκης, ΕΜΠ, 2015, και πρόσθετες σημειώσεις των διδασκόντων που διανέμονται στους φοιτητές.

Διαθέσιμο πρόσθετο βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό (βλ.ενότητα εκπαιδευτικό υλικό) 

Εργασίες

Η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος προϋποθέτει την εκπόνηση θέματος (σχεδιασμός εγκατάστασης επεξεργασίας). Στα παραδοτέα του θέματος είναι η συγγραφή τεχνικής έκθεσης με τους υγειονολογικούς υπολογισμούς, τους υδραυλικούς υπολογισμούς καθώς και σχέδια γενικής διάταξης έργων, υδραυλικής μηκοτομής και ροϊκού διαγράμματος έργων με ισοζύγια μάζας. Το θέμα αξιολογείται καθόλη την διάρκεια του εξαμήνου και με την τελική προφορική εξέταση η οποία είναι καθοριστική για την βαθμολογία. Η βαρύτητα του θέματος και της προφορικής εξέτασης είναι 50% και 50% επί του συνολικού βαθμού.

Εργασίες/Θέμα

Τοπογραφικό

Τυπολόγιο

Διδάσκοντες

Κώστας Νουτσόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τηλ 2900, cnoutso@central.ntua.gr

Σίμος Μαλαμής, Επίκουρος Καθηγητής , Τηλ. 2797, malamis.simos@gmail.com

Εκπαιδευτικό υλικό

 

Κείμενα 

Άρθρα

Παρουσιάσεις

Φωτογραφίες

Ανακοινώσεις για το μάθημα

 Η διδασκαλία του μαθήματος για το ακαδ. έτος 2020-2021 θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας webex

Το μάθημα θα διεξάγεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στο διάστημα 9.45-11.30.

Αναλυτικές οδηγίες για το μάθημα θα δοθούν στο πρώτο μάθημα της Δευτέρας 5/10/2020

Ο σύνδεσμος του πρώτου μαθήματος είναι ο ακόλουθος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=md208c4991ee6bd10ad1051825fda6197


Η εξέταση του μαθήματος για την περίοδο του Σεπτεμβρίου θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας webex με προφορική εξέταση την Τρίτη 6/10/2020. Παρακαλούνται όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει συμμετοχή στην εξέταση όπως αποστείλουν ηλεκτρονικό αντίγραφο της τεχνικής τους έκθεσης και των σχεδίων τους μέχρι την Τρίτη 6/10/2020 στις 12.00 στο email: malamis.simos@gmail.com  

Το πρόγραμμα της εξέτασης και το link κάθε ομάδας έχεις ως ακολούθως:

ΝΤΕΜΙΡΗ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ 16.00-16.40

https://centralntua.webex.com/meet/cnoutso

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΠΛΕΤΣΗΣ 16.00-16.40

https://centralntua.webex.com/meet/smalamis 

ΚΟΥΜΑΚΗΣ – ΜΑΝΩΛΗΣ 16.40-17.20

https://centralntua.webex.com/meet/cnoutso

ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ – ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ 16.40-17.20

https://centralntua.webex.com/meet/smalamis 

ΣΤΙΒΑΝΑΚΗΣ – ΜΠΙΖΑΣ 17.20-18.00

https://centralntua.webex.com/meet/cnoutso

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ – ΚΑΦΑΣΗΣ 17.20-18.00

https://centralntua.webex.com/meet/smalamis 

ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 18.00-18.30

https://centralntua.webex.com/meet/cnoutso

 

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.