Είσοδος

Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να προσφέρει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις σε σχέση με το σχεδιασμό και τη λειτουργία των λιμένων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην οργάνωση του χερσαίου χώρου και στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού λιμενικών έργων.

 

Βιβλιογραφία

Κ. Μέμος, Εισαγωγή στα Λιμενικά Έργα, Εκδόσεις Συμμετρία, 2008

(Κεφ. 3,5,6,7).

Κ. Μέμος, Λιμενικά Συστήματα, Τεύχος Β΄Εκδ. ΕΜΠ, 2000.

 

Mέθοδοι αξιολόγησης

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίδεται σπονδυλωτό θέμα με εξατομικευμένους ρόλους, το οποίο παραδίδεται και βαθμολογείται. Παράλληλα γίνεται από τους φοιτητές παρουσίαση του θέματος η οποία και αυτή αξιολογείται. Αθροιστικά το θέμα καλύπτει το 50% του τελικού βαθμού. Η γραπτή εξέταση καλύπτει το υπόλοιπο 50%.

Διδάσκοντες

Βίκυ Τσουκαλά

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

τηλ.: 210.772 23 72

V.Tsoukala@hydro.civil.ntua.gr

 

Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό

Δήμητρα Μαλλιούρη

τηλ.: 210 772 23 73

malldim@yahoo.gr

 Ανδρέας Παπαδημητρίου

τηλ.: 210 772 23 51

andreas_papad@yahoo.com

 
 Αθανάσιος Ζήρος

τηλ.: 210 772 2354

aziros@ametro.gr
 

Προτεινόμενη Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 

1.  Burcharth, H.F., 1992. Uncertainties related to environmental data and estimated extreme events. Report of Subgroup, P.I.A.N.C. PTCII Working Group 12 on R ubble Mound Breakwaters, PIANC, p. 46.

2.   Burcharth, H.F., 1997. Reliability-based design of Coastal Structures, In Advances in Coastal and Ocean Engineering, Ed. Liu, P. L.-F., Vol.3, p.p. 145-214.

3.   P.I.A.N.C., 2001. Seismic Design Guidelines for port structures, A.A. Balkema Publishers, The Netherlands, 474p.

4.   Tsinker, G.P., 2004. Port engineering, Planning, Construction, Maintenance and Security, John Wiley &Sons Inc., New Jersey, 881p.

5.   U.N.C.T.A.D [United Nations Conference on Trade and Development], 1978. Port Development - A handbook for planners in developing countries, United Nations, New York, 215p.

6.    EAU, 1990. Recommendations of the Committee for Waterfront Structures Harbours and Waterways, Ernst & Son, Berlin, 623p.

7.    U.S. Army Corps of Engineers, 2006. Coastal Engineering Manual, EA 1110-2-1100, Part VI, Chapter VI, 47p.

8.    U.S. Army Corps of Engineers, 2006. Coastal Engineering Manual, EA 1110-2-1100, Part VΙ, Chapter VIΙ, 92p. 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.