Είσοδος

Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 Η ύλη του μαθήματος είναι αυτή που αναφέρεται στον οδηγό σπουδών της Σχολής σας. Συγκεκριμένα:

Γραμμική Άλγεβρα: Πίνακες, ορίζουσες, Γραμμικά συστήματα. Γραμμικοί χώροι, βάση και διάσταση, πίνακας αλλαγής βάσης.

Γραμμικοί χώροι με εσωτερικό γινόμενο. Γραμμικές απεικονίσεις και πίνακες. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα πινάκων, διαγωνοποίηση πίνακα,

θεώρημα Cayley-Hamilton. 

 Αναλυτική Γεωμετρία: Διανυσματικός λογισμός (εσωτερικό, εξωτερικό και μεικτό γινόμενο). Ευθεία στον χώρο και επίπεδο. Καμπύλες και επιφάνειες 

2ου βαθμού. Τετραγωνικές μορφές, Εφαρμογές στη Γεωμετρία.

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφία

 

1. Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία, Α. Φελλούρης. 

2. Γραμμική Άλγεβρα, Αναλυτική Γεωμετρία και Εφαρμογές , Ν. Καδιανάκης-Σ. Καρανάσιος.

3. Γραμμική Άλγεβρα & Εφαρμογές, G. Strang. 

4. Linear Algebra, S. Lang.

5. Linear Algebra Done Right, S. Axler.

5. Elementary Linear Algebra, H. Anton.

 

Διδάσκοντες

Νίκος Γιαννακάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο 2.16, Κτ. Ε
τηλ. 772 1698
e-mai: nyian@math.ntua.gr
Ώρες γραφείου: Τρίτη και  Πέμπτη 13:00-14:00.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.