Είσοδος

Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 Η ύλη του μαθήματος είναι αυτή που αναφέρεται στον οδηγό σπουδών της Σχολής σας. Συγκεκριμένα:

Γραμμική Άλγεβρα: Πίνακες, ορίζουσες, Γραμμικά συστήματα. Γραμμικοί χώροι, βάση και διάσταση, πίνακας αλλαγής βάσης.

Γραμμικοί χώροι με εσωτερικό γινόμενο. Γραμμικές απεικονίσεις και πίνακες. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα πινάκων, διαγωνοποίηση πίνακα,

θεώρημα Cayley-Hamilton. 

 Αναλυτική Γεωμετρία: Διανυσματικός λογισμός (εσωτερικό, εξωτερικό και μεικτό γινόμενο). Ευθεία στον χώρο και επίπεδο. Καμπύλες και επιφάνειες 

2ου βαθμού. Τετραγωνικές μορφές, Εφαρμογές στη Γεωμετρία.

 

 

 

 

 

Διδάσκοντες

Νίκος Γιαννακάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο 2.16, Κτ. Ε
τηλ. 772 1698
e-mai: nyian@math.ntua.gr
Ώρες γραφείου: Τρίτη και  Πέμπτη 13:00-14:00.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.