mycourses .ntua.gr
Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις I

Γενικά στοιχεία

 

Περιγραφή
Το μάθημα «Μεγάλες Ασκήσεις Γεωδαισίας» (ΜΓΑ), για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του     4ου εξαμήνου της ΣΑΤΜ διεξάγεται κάθε ακαδημαϊκό έτος χρόνο την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου  στην περιοχή της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου.  Αντικείμενο του μαθήματος είναι όλες οι εργασίες που αφορούν στην ένταξη μιας περιοχής στο σχέδιο πόλης, στην εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου, δηλ. των Οικοδομικών Τετραγώνων (Ο.Τ.) της περιοχής αυτής και στην κοστολόγηση των τοπογραφικών εργασιών.
Ύλη

Οι εργασίες υπαίθρου γίνονται από ομάδες φοιτητών . 

Η σειρά των εργασιών υπαίθρου περιλαμβάνει τα παρακάτω:

·         Αναγνώριση και εντοπισμός της περιοχής, που θα γίνουν οι εργασίες αποτύπωσης και χάραξης από κάθε ομάδα.

·         Πύκνωση του υπάρχοντος Τριγωνομετρικού Δικτύου (με συμβατικές τοπογραφικές μεθόδους και δορυφορικές τεχνικές).

·         Πολυγωνομετρία (εγκατάσταση, μετρήσεις στοιχείων όδευσης).

·         Γεωμετρική Χωροστάθμηση και Τριγωνομετρική Υψομετρία στα νέα τριγωνομετρικά σημεία που ιδρύθηκαν καθώς και στις κορυφές της όδευσης.

·         Αποτύπωση με τη μέθοδο των πολικών συντεταγμένων, των σημείων λεπτομερειών των υπαρχόντων τεχνικών έργων και των χαρακτηριστικών σημείων του εδάφους για την απόδοση του τοπογραφικού ανάγλυφου της περιοχής σε κλίμακα 1:500.

·         Χάραξη  μέσα στην περιοχή ενός οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.). Για τον σκοπό αυτόν θα γίνει :  1) Χάραξη στο έδαφος των αξονοδιασταυρώσεων Κ1, Κ2, Κ3, Κ4 του Ο.Τ.. 2) Μέτρηση των υψομετρικών διαφορών μεταξύ των αξονοδιασταυρώσεων με γεωμετρική χωροστάθμηση και τριγωνομετρική υψομετρία. 3) Χάραξη στο έδαφος των κορυφών του Ο.Τ. (Τ1, Τ2, Τ3, Τ4).

·         Με δεδομένα γεωμετρικά στοιχεία για κάθε ομάδα, προσδιορισμός στο ύπαιθρο των πρωτευόντων σημείων κυκλικού τόξου, που θα είναι μια από τις πλευρές του Ο.Τ.

·         Λήψη υψομετρικών στοιχείων στον άξονα των οδών που περιβάλλουν το Ο.Τ. για τη σύνταξη υψομετρικής μελέτης της οδού (μηκοτομή και διατομές σε προκαθορισμένες θέσεις). Κάθε ομάδα θα πάρει στοιχεία για τόσες διατομές όσες είναι τα μέλη της ομάδας.

·         Σε κάθε Ο.Τ. θα γίνει διανομή 4 οικοπέδων τέτοιων ώστε να πληρούνται οι όροι αρτιότητας που θα δοθούν. Στο ύπαιθρο θα γίνει ο προσδιορισμός των οροσήμων αυτών των οικοπέδων.

·        Χάραξη περιγράμματος κάτοψης κτιρίου ορθογωνικής διατομής και λήψη στοιχείων για τον προσδιορισμό του όγκου εκσκαφής της θεμελίωσης.

Το έντυπο  το οποίο περιγράφει τα στάδια εργασίας και τα παραδοτέα  για το μάθημα ΜΓΑ Ι βρίσκεται στο σύνδεσμο:

ΕΡΓΑΛΕΙΑ --> ΕΓΓΡΑΦΑ

Mέθοδοι αξιολόγησης
Την ημέρα λήξης των ασκήσεων θα παραδοθεί ατομικά πλήρης φάκελος από την κάθε φοιτήτρια και τον κάθε φοιτητή.

Ο ατομικός φάκελος περιέχει : α) πλήρες τεύχος που  περιλαμβάνει την τεχνική έκθεση, όλες τις μετρήσεις υπαίθρου, όλους τους υπολογισμούς (πρωτότυπους), β) τα διαγράμματα που περιγράφονται στην εκφώνηση που διανέμεται την πρώτη ημέρα του μαθήματος.  

 Την  ημέρα της λήξης και πριν την παράδοση του φακέλου, θα γίνει γραπτή εξέταση σχετική με όλο το αντικείμενο του μαθήματος, καθώς και προφορική εξέταση.

Διδάσκοντες

 

 

 

Ομάδα Διδασκαλίας

Μαρία Τσακίρη, Καθηγήτρια, τηλ 210 772 2735,
email:
mtsakiri@central.ntua.gr

Βασίλης Γκίκας, Καθηγητής, τηλ 210 772 3566,
email: vgikas@central.ntua.gr

Αναστάσιος Μπίθας τηλ 201 772 2739

Αντώνης Σιούλης, τηλ 210 772 2725

Γιώργος Πηνιώτης, τηλ 210 772 2662

Δήμητρα Τσίνη , τηλ 210 772 2739

 Δημήτρης Τσίνης , τηλ 210 772 2739

Αγγελική Τσούτσουρα , τηλ 210 772 2753

Γεώργιος Πάνου , τηλ 210 772 2753

Αλεξία Καραμάνου, τηλ 210 772 2753

Αθανάσιος Μπίμης

Στεφανία Ιωαννίδου

Σπύρος Νsubuga 

 

 

Τα γραφεία των διδασκόντων του μαθήματος βρίσκονται στο Εργαστήριο  Γεωδαισίας (1ος και 2ος όροφος) του κτ. Λαμπαδαρίου της ΣΑΤΜ

Ανακοινώσεις

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην αντίστοιχη ενότητα, ακολουθώντας το σύνδεσμο:

 ΕΡΓΑΛΕΙΑ --> ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τα έντυπα εκφώνησης του Θέματος, καταγραφής και επίλυσης βρίσκονται στο σύνδεσμο:

ΕΡΓΑΛΕΙΑ --> ΕΓΓΡΑΦΑ

 

 

 

Ανακοίνωση
για τη διεξαγωγή του μαθήματοςΜΓΑΙ  ακαδ. έτους 2020-2021

 Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι» θα διεξαχθεί στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου  με ημερομηνία έναρξης Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και λήξη Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021. 

 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MS TEAMS  ΟΜΑΔΑ ΜΓΑΙ 2020-21     (ΒΛ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)