Είσοδος

Γεωδαισία Ι (Εισαγωγή στη Γεωδαισία)

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον σπουδαστή /-στρια στις μεθόδους, μετρήσεις και υπολογισμούς που χρησιμοποιεί η Γεωδαισία για να προσδιορίσει τις θέσεις σημείων πάνω στη φυσική γήϊνη επιφάνεια (φ.γ.ε), η οποία είναι ο χώρος και το αντικείμενο μέτρησης, αποτύπωσης και μελέτης της Γεωδαισίας.

Τα επί μέρους θέματα τα οποία θα αναπτυχθούν είναι:

·                   Εισαγωγή - Ιστορικά - η Γη

·               Σχήμα και μέγεθος της γης - Επιφάνειες αναφοράς (Γεωειδές, Ελλειψοειδές Αναφοράς, Σφαίρα, Οριζόντιο Επίπεδο) - Συστήματα Αναφοράς και Συντεταγμένων.

  ·               Βασικοί ορισμοί - Μονάδες μέτρησης - Γεωδαιτικές μετρήσεις, όργανα και μέθοδοι αποτύπωσης.

 ·              Αβεβαιότητα των μετρήσεων - Εκτίμηση της καλύτερης τιμής και της ακρίβειας της.

·             Προσδιορισμός θέσης σημείου στο επίπεδο – Θεμελιώδη Γεωδαιτικά Προβλήματα - Αλλαγή συστημάτων συντεταγμένων –  Βασικοί υπολογισμοί στις δύο διαστάσεις.

·              Προσδιορισμός  σημείου και υπολογισμοί στην επιφάνεια της σφαίρας.

 ·      Συστήματα Αναφοράς που χρησιμοποιεί η Γεωδαισία - Προσδιορισμός θέσης στο χώρο - Γεωδαιτικές συντεταγμένες - Επίπεδες ορθογώνιες συντεταγμένες - Τα Συστήματα Αναφοράς που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα.

Το μάθημα είναι υποχρεωτικό με 4 ώρες (Θεωρία και Ασκήσεις) την εβδομάδα. Οι Ασκήσεις θα γίνονται στην αίθουσα και θα παραδίδονται στο τέλος της ώρας του μαθήματος.

Σημείωση: Κάθε σπουδαστής /-στρια πρέπει να έχει μαζί του, σε κάθε μάθημα, υπολογιστή τσέπης 10 ψηφίων με τριγωνομετρικούς αριθμούς (scientific).

 

Ύλη

Εισαγωγή - Ιστορικά _ Ορισμός. Γη - Δομή και βασικές κινήσεις. Σχήμα και μέγεθος της γης. Επιφάνειες αναφοράς, Γεωειδές, ελλειψοειδές εκ περιστροφής - σφαίρα - επίπεδο. Βασικοί ορισμοί - μονάδες. Μετρήσεις (μηκών , γωνιών, υψομετρικών διαφορών). Μέθοδοι αποτύπωσης. Μέση τιμή - μεταβλητότητα μετρημένων μεγεθών. Συστήματα συντεταγμένων - συστήματα αναφοράς. Γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Γεωδαιτικοί υπολογισμοί στο επίπεδο - βασικά προβλήματα - εμβαδά - μετασχηματισμοί - συστήματα συντεταγμένων στο επίπεδο. Γεωμετρία της σφαίρας. Υπολογισμοί στην επιφάνεια της γης.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία


 [Ευαγγελία Λάμπρου, Γεώργιος Πανταζής]

 Εφηρμοσμένη Γεωδαισία, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2010]


[Γεώργιος Γεωργόπουλος]

Μαθήματα Γεωδαισίας, ΕκδόσειςΤζιόλα, Θεσσαλονίκη 2016

[Δημήτριος Τσούλης]
Εισαγωγή στην Τοπογραφία, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2005

Εργαστήριο

Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας - Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας

Εργασίες

 Με το ποντίκι πηγαίνετε στο "Εργαλεία" και μετά στο "Εργασίες" για τις εκφωνήσεις των ασκήσεων και τις σημειώσεις του μαθήματος.

Mέθοδοι αξιολόγησης

Το μάθημα είναι υποχρεωτικό με 4 ώρες (Θεωρία και Ασκήσεις) την εβδομάδα. Οι Ασκήσεις θα γίνονται στην αίθουσα και θα παραδίδονται στο τέλος της ώρας του μαθήματος.

Διδάσκοντες

Το μάθημα θα διδάσκεται σε τρία τμήματα

Θεωρία:    

                  Ε. Λάμπρου (Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.),

                  Μ. Τσακίρη (Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.), Π. Μήλας (Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ)

                  Ε. Τελειώνη (Λέκτορας Ε.Μ.Π.),

                

Ασκήσεις: 

Ε. Λάμπρου (Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.) - Γ. Πάνου (ΜΕ) - Ν. Κανελλόπουλος (ΥΔ)

Μ. Τσακίρη (Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.) - Π. Μήλας (Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ) - Α. Καραμάνου (ΕΔΙΠ - Δρ. Μηχ.)- Γ. Μανουσάκης  (ΕΔΙΠ - Δρ. Μηχ)

Ε. Τελειώνη (Λέκτορας Ε.Μ.Π.) - Α. Τσούτσουρα (ΕΔΙΠ)

 

Ανακοινώσεις

Με το ποντίκι πηγαίνετε στο "Εργαλεία" και μετά στο "Ανακοινώσεις -Έγγραφα -Εργασίες" για να βλέπεται τις διάφορες ανακοινώσεις -  σημειώσεις, εκφωνήσεις ασκήσεων.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.