Είσοδος

Γεωδαισία Ι (Εισαγωγή στη Γεωδαισία)

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον σπουδαστή /-στρια στις μεθόδους, μετρήσεις και υπολογισμούς που χρησιμοποιεί η Γεωδαισία για να προσδιορίσει τις θέσεις σημείων πάνω στη φυσική γήϊνη επιφάνεια (φ.γ.ε), η οποία είναι ο χώρος και το αντικείμενο μέτρησης, αποτύπωσης και μελέτης της Γεωδαισίας.

Τα επί μέρους θέματα τα οποία θα αναπτυχθούν είναι:

·    Εισαγωγή - Ιστορικά - η Γη

·  Σχήμα και μέγεθος της γης - Επιφάνειες αναφοράς (Γεωειδές, Ελλειψοειδές Αναφοράς, Σφαίρα, Οριζόντιο Επίπεδο) - Συστήματα Αναφοράς και Συντεταγμένων.

  ·  Βασικοί ορισμοί - Μονάδες μέτρησης - Γεωδαιτικές μετρήσεις, όργανα και μέθοδοι αποτύπωσης.

 ·   Αβεβαιότητα των μετρήσεων - Εκτίμηση της καλύτερης τιμής και της ακρίβειας της.

·  Προσδιορισμός θέσης σημείου στο επίπεδο – Θεμελιώδη Γεωδαιτικά Προβλήματα - Αλλαγή συστημάτων συντεταγμένων –  Βασικοί υπολογισμοί στις δύο διαστάσεις.

·   Προσδιορισμός  σημείου και υπολογισμοί στην επιφάνεια της σφαίρας.

·  Συστήματα Αναφοράς που χρησιμοποιεί η Γεωδαισία - Προσδιορισμός θέσης στο χώρο - Γεωδαιτικές συντεταγμένες - Επίπεδες ορθογώνιες συντεταγμένες - Τα Συστήματα Αναφοράς που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα.

Το μάθημα είναι υποχρεωτικό με 4 ώρες (Θεωρία και Ασκήσεις) την εβδομάδα. Οι Ασκήσεις θα γίνονται στην αίθουσα και θα παραδίδονται στο τέλος της ώρας του μαθήματος.

Σημείωση: Κάθε σπουδαστής /-στρια πρέπει να έχει μαζί του, σε κάθε μάθημα, υπολογιστή τσέπης 10 ψηφίων με τριγωνομετρικούς αριθμούς (scientific).

 

Ύλη

Εισαγωγή - Ιστορικά _ Ορισμός. Γη - Δομή και βασικές κινήσεις. Σχήμα και μέγεθος της γης. Επιφάνειες αναφοράς, Γεωειδές, ελλειψοειδές εκ περιστροφής - σφαίρα - επίπεδο. Βασικοί ορισμοί - μονάδες. Μετρήσεις (μηκών , γωνιών, υψομετρικών διαφορών). Μέθοδοι αποτύπωσης. Μέση τιμή - μεταβλητότητα μετρημένων μεγεθών. Συστήματα συντεταγμένων - συστήματα αναφοράς. Γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Γεωδαιτικοί υπολογισμοί στο επίπεδο - βασικά προβλήματα - εμβαδά - μετασχηματισμοί - συστήματα συντεταγμένων στο επίπεδο. Γεωμετρία της σφαίρας. Υπολογισμοί στην επιφάνεια της γης.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία


 [Ευαγγελία Λάμπρου, Γεώργιος Πανταζής]

 Εφηρμοσμένη Γεωδαισία, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2010]


[Γεώργιος Γεωργόπουλος]

Μαθήματα Γεωδαισίας, ΕκδόσειςΤζιόλα, Θεσσαλονίκη 2016

[Δημήτριος Τσούλης]
Εισαγωγή στην Τοπογραφία, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2005

Εργαστήριο

Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας - Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας

Εργασίες

 Με το ποντίκι πηγαίνετε στο "Εργαλεία" και μετά στο "Εργασίες" για τις εκφωνήσεις των ασκήσεων του μαθήματος.

Mέθοδοι αξιολόγησης

Το μάθημα είναι υποχρεωτικό με 4 ώρες (Θεωρία και Ασκήσεις) την εβδομάδα. Οι Ασκήσεις θα γίνονται στην αίθουσα και θα παραδίδονται στο τέλος της ώρας του μαθήματος.

Διδάσκοντες

Το μάθημα θα διδάσκεται σε τρία τμήματα

Θεωρία:    

                 
                  Π. Μήλας (Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ)

                  Ε. Τελειώνη (Λέκτορας Ε.Μ.Π.),

                  Μ. Τσακίρη (Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.),

Ασκήσεις: 

 

                  Π. Μήλας (Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ) - Α. Καραμάνου (ΕΔΙΠ - Δρ. Μηχ.)

                  Ε. Τελειώνη (Λέκτορας Ε.Μ.Π.) - Α. Τσούτσουρα (ΕΔΙΠ)

                 Μ. Τσακίρη (Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.) -- Δ. Τσίνης (ΕΤΕΠ)

Ανακοινώσεις

Με το ποντίκι πηγαίνετε στο "Εργαλεία" και μετά στο "Ανακοινώσεις -Έγγραφα -Εργασίες" για να βλέπεται τις διάφορες ανακοινώσεις -  σημειώσεις, εκφωνήσεις ασκήσεων.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.