Είσοδος

Θεματική Χαρτογραφία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Η Θεματική Χαρτογραφία είναι μάθημα επιλογής που προσφέρει εμβάθυνση γνώσεων και εμπειρίας στη περιοχή της χαρτογραφίας. Το μάθημα αυτό διδάσκεται ως συνέχεια των υποχρεωτικών μαθημάτων Χαρτογραφία Ι (Γενική Χαρτογραφία) και Χαρτογραφία ΙΙ (Αναλυτική Χαρτογραφία), των οποίων το σύνολο των γνώσεων θεωρούνται ουσιαστικά ως προαπαιτούμενες. Βασικό αντικείμενο της Θεματικής Χαρτογραφίας είναι να αναπαρασταθούν, γραφικά, φαινόμενα του γεωγραφικού χώρου (φυσικού και ανθρωπογενούς), καθώς επίσης και αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των.

Στο Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής η Θεματική Χαρτογραφία εντάσσεται στα εργαστηριακά μαθήματα. Ο χαρακτήρας αυτός δίνει ιδιαίτερο βάρος στη διαδικασία των εργαστηριακών ασκήσεων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές και εκπονούνται με τη βοήθεια του σύγχρονου υπολογιστικού εξοπλισμού του Τμήματος στο Κέντρο Γεωπληροφορικής. Για το λόγο αυτό οι φοιτητές (-τριες) θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις πληροφορικής και να δύνανται να χρησιμοποιούν προγράμματα λογισμικού διαχείρισης γραφικών σε περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ). Σε κάθε εργαστηριακή άσκηση πρώτα θα επιλέγεται ο καταλληλότερος τρόπος χαρτογραφικής απόδοσης ενός ή περισσοτέρων γεωγραφικών φαινομένων και στη συνέχεια θα υλοποιείται η σύνθεση ενός θεματικού χάρτη αξιοποιώντας εργαλεία γραφικής απόδοσης σε περιβάλλον Η/Υ.

Ύλη

Το γνωστικό περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
1. Εισαγωγή: Η Χαρτογραφία σήμερα (ΣΧ-Κεφ 1: 3-8)
2. Συλλογή θεματικών δεδομένων, απογραφές και χωρική δειγματοληψία, (ΣΧ-Κεφ. 9: 188-197)
3. Μετρήσεις στατιστικών δεδομένων και βασική στατιστική επεξεργασία, (ΣΧ-Κεφ. 16: 317-341)
4. Ομαδοποίηση ποσοτικών δεδομένων, (ΣΧ-Κεφ. 26: 615-618 και Διδακτικές Σημειώσεις Ομαδοποίηση Αριθμητικών Δεδομένων)
5. Χρωματική θεωρία & μοντέλα, (ΣΧ-Κεφ. 19: 399-421)
6. Δημιουργία & προδιαγραφές χρώματος, (ΣΧ-Κεφ. 20: 422-447)
7. Χρήση χρώματος, (ΣΧ-Κεφ. 21: 448-475)
8. Χαρτογραφικός σχεδιασμός και γραφική απόδοση, (ΣΧ-Κεφ. 18: 369-398)
9. Συμβολισμός με σημειακά, γραμμικά και επιφανειακά σύμβολα, (ΣΧ-Κεφ. 25: 563-584)
10. Ισαριθμική/ισοπληθής απεικόνιση, στατιστική επιφάνεια, χωροπληθής/δασυμετρική απεικόνιση, χάρτης κουκίδων, χαρτόγραμμα, (ΣΧ-Κεφ. 26: 585-623)
11. Πολυμεταβλητή χαρτογράφηση, (ΣΧ-Κεφ. 28: 650-659)
12. Δυναμική/διαδραστική χαρτογράφηση, (ΣΧ-Κεφ. 29: 660-672)

Βιβλιογραφία

ΣΧ: Στοιχεία Χαρτογραφίας, Robinson et al.
Διδακτικές Σημειώσεις: Ομαδοποίηση Αριθμητικών Δεδομένων

Εργαστήριο

Εργαστήριο Χαρτογραφίας Ε.Μ.Π.

Mέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών (-τριών) θα προκύψει από τη βαθμολογία της τελικής εξέτασης με συντελεστή 0,7 και από τη βαθμολογία των εργαστηριακών ασκήσεων με συντελεστή 0,3. Τα θέματα της τελικής εξέτασης θα βασίζονται στο περιεχόμενο των διαλέξεων του μαθήματος και των εργαστηριακών ασκήσεων.

Διδάσκοντες

M. Κόκλα, Λέκτορας ΕΜΠ
Κτήριο Α, 2ος όροφος, Γραφ. Α207-208
Τηλ.: 210-7722637
Email: mkokla@survey.ntua.gr

Ν. Τζελέπης, ΕΤΕΠ Α'
Κτήριο Α, 1ος όροφος, Γραφ. A107-108
Τηλ.: 210-7722772
Email: niktzel@survey.ntua.gr

Λ. Στάμου, ΕΤΕΠ Α'
Κτήριο Α, 2ος όροφος, Γραφ. Α213
Τηλ. 210-7721378
Email: lestamou@central.ntua.gr

Λ. Κατίκας, ΥΔ
Κτήριο Α, 1ος όροφος, Γραφ. Α111
Τηλ.: 210-772 1306
Email: loukaskatikas@gmail.com

Πρόγραμμα

Δευτέρα: 13:45-15:30 Θεωρία (Λαμπαδάρειο, Ισόγειο, Αίθουσα Λ20)
Τρίτη: 10:45-12:30 Ασκήσεις (Λαμπαδάρειο, Ισόγειο, Κέντρο Γεωπληροφορικής/Αίθουσα ΕΠΥ)


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.