Είσοδος

Θεματική Χαρτογραφία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Λόγω αναστολής της λειτουργίας του ΕΜΠ, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, από τις 23/3 οι διαλέξεις και οι ασκήσεις του μαθήματος, καθώς και η τελική γραπτή εξέταση θα διεξαχθούν εξ' αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, σε αυτόν τον σύνδεσμο. Τεχνικές οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας διατίθενται από το ΚΕΔ του ΕΜΠ, εδώ.

Σκοπός του μαθήματος είναι μελέτη της σύνθεσης θεματικών χαρτών. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται οι διαδικασίες της συλλογής, επεξεργασίας και απόδοσης θεματικών δεδομένων. Ιδιαίτερη έμφαση κατά την επεξεργασία δίνεται στην εκτίμηση στατιστικών μεγεθών και στη διαδικασία της ομαδοποίησης των χωρικών δεδομένων. Τέλος, περιγράφονται συστηματικά οι διάφορες μέθοδοι αποδόσεων θεματικών δεδομένων. Λόγω του ιδιαίτερου τεχνολογικού χαρακτήρα του μαθήματος δίνεται σημαντικό βάρος στην εξάσκηση των φοιτητών δια μέσου εργαστηριακών ασκήσεων. Το σύνολο της εργαστηριακής εξάσκησης των φοιτητών έχει ως στόχο την ολοκληρωμένη σύνθεση θεματικών χαρτών με σημαντικό εύρος θεμάτων. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρία στη χρήση λογισμικών πακέτων γραφικών τεχνών.

Ύλη

Το γνωστικό περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
1. Εισαγωγή: Η Χαρτογραφία σήμερα (ΣΧ-Κεφ 1: 3-8)
2. Συλλογή θεματικών δεδομένων, απογραφές και χωρική δειγματοληψία, (ΣΧ-Κεφ. 9: 188-197)
3. Μετρήσεις στατιστικών δεδομένων και βασική στατιστική επεξεργασία, (ΣΧ-Κεφ. 16: 317-341)
4. Ομαδοποίηση ποσοτικών δεδομένων, (ΣΧ-Κεφ. 26: 615-618 και Διδακτικές Σημειώσεις Ομαδοποίηση Αριθμητικών Δεδομένων)
5. Χρωματική θεωρία & μοντέλα, (ΣΧ-Κεφ. 19: 399-421)
6. Δημιουργία & προδιαγραφές χρώματος, (ΣΧ-Κεφ. 20: 422-447)
7. Χρήση χρώματος, (ΣΧ-Κεφ. 21: 448-475)
8. Χαρτογραφικός σχεδιασμός και γραφική απόδοση, (ΣΧ-Κεφ. 18: 369-398)
9. Συμβολισμός με σημειακά, γραμμικά και επιφανειακά σύμβολα, (ΣΧ-Κεφ. 25: 563-584)
10. Ισαριθμική/ισοπληθής απεικόνιση, στατιστική επιφάνεια, χωροπληθής/δασυμετρική απεικόνιση, χάρτης κουκίδων, χαρτόγραμμα, (ΣΧ-Κεφ. 26: 585-623)
11. Πολυμεταβλητή χαρτογράφηση, (ΣΧ-Κεφ. 28: 650-659)
12. Δυναμική/διαδραστική χαρτογράφηση, (ΣΧ-Κεφ. 29: 660-672)

Βιβλιογραφία

ΣΧ: Στοιχεία Χαρτογραφίας, Robinson et al.
Διδακτικές Σημειώσεις: Ομαδοποίηση Αριθμητικών Δεδομένων

Mέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών (-τριών) θα προκύψει από τη βαθμολογία της τελικής εξέτασης με συντελεστή 0,6 και από τη βαθμολογία των εργαστηριακών ασκήσεων με συντελεστή 0,4. Τα θέματα της τελικής εξέτασης θα βασίζονται στο περιεχόμενο των διαλέξεων του μαθήματος και των εργαστηριακών ασκήσεων.

Διδάσκοντες

M. Κόκλα, Λέκτορας ΕΜΠ
Κτήριο Α, 2ος όροφος, Γραφ. Α207-208
Τηλ.: 210-7722637
Email: mkokla@survey.ntua.gr

Ν. Τζελέπης, ΕΤΕΠ Α'
Κτήριο Α, 1ος όροφος, Γραφ. A107-108
Τηλ.: 210-7722772
Email: niktzel@survey.ntua.gr

Λ. Στάμου, ΕΤΕΠ Α'
Κτήριο Α, 2ος όροφος, Γραφ. Α213
Τηλ. 210-7721378
Email: lestamou@central.ntua.gr

Εργαστήριο Χαρτογραφίας Σ.Α.Τ.Μ.-Ε.Μ.Π.

Πρόγραμμα

Δευτέρα: 13:45-15:30 Θεωρία (Λαμπαδάρειο, Ισόγειο, Αίθουσα Λ20)
Τρίτη: 10:45-12:30 Ασκήσεις (Λαμπαδάρειο, Ισόγειο, Κέντρο Γεωπληροφορικής/Αίθουσα ΕΠΥ)


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.