mycourses .ntua.gr
Τεχνική Γεωδαισία

Γενικά στοιχεία

 

Περιγραφή

Η Τεχνική Γεωδαισία είναι μάθημα - θέμα και διδάσκεται στο 9ο εξάμηνο της ΣΑΤΜ. Σκοπός του μαθήματος είναι να αξιοποιήσει τις μέχρι τώρα γνώσεις, που έχουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, σε γεωδαιτικά θέματα, να τις εμπλουτίσει με πληροφορίες για ειδικά ή και νέα όργανα και μεθόδους και τελικά να χρησιμοποιήσει παλιές και νέες γνώσεις, για να δώσει λύσεις σε τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζονται και εξυπηρετούν όχι μόνο τη γεωδαισία αλλά και άλλες επιστήμες. Με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, έχουν επιλεγεί εκείνα τα σημεία, στα οποία, σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, για να γίνει η κατά το δυνατόν αρτιότερη ενημέρωση στα προβλήματα που θα παρουσιαστούν άμεσα στο επάγγελμα, είτε στην καθημερινή πρακτική, είτε σε ειδικές περιπτώσεις. 

Ύλη

Ο προγραμματισμός του μαθήματος, θα στηριχτεί σε έξι (6) βασικές θεματικές ενότητες, που θα αντιμετωπιστούν τόσο θεωρητικά όσο και εφαρμοσμένα. Οι ενότητες αυτές, με τη σειρά που θα αναπτυχθούν είναι: 

1.     Γεωδαιτικά όργανα Υψηλής ακρίβειας - παρουσίαση ανάλυση των οργάνων και των μεθόδων μέτρησης με αυτά.

2.     Μικροτριγωνομετρικά δίκτυα οριζοντίου και κατακόρυφου ελέγχου για την παρακολούθηση μικρομετακινήσεων μεγάλων τεχνικών έργων και του στερεού φλοιού της γης.

3.     Χάραξη αθλητικών εγκαταστάσεων και μεθοδολογίες μέτρησης επιδόσεων σε αγωνίσματα αλμάτων και ρίψεων.

4.     Υπόγεια έργα - Σήραγγες  - ορισμοί, τρόποι διάνοιξης και επιπτώσεις, πρόγραμμα παρακολούθησης, εφαρμογές.

5.     Μέθοδοι βιομηχανικής γεωδαισίας και η εφαρμογή τους στη μελέτη της αξιοπιστίας της κατασκευής και της καλής λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών.

6.     Αποτυπώσεις σε μεγάλες κλίμακες διαφόρων κατασκευών. 

Στη θεωρητική διδασκαλία θα αναπτύσσονται τα προγραμματισμένα θέματα, εμπλουτισμένα με επεξηγήσεις και αναλυτική παρουσίαση εφαρμοσμένων παραδειγμάτων και εργασιών, που έχουν γίνει στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο διάλογο, που θα επιδιωχθεί να αναπτυχθεί στη διάρκεια των μαθημάτων. Η κάθε μια από τις 6 θεματικές ενότητες θα ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη και επίλυση αντίστοιχων ασκήσεων. 

Το κυριότερο, όμως αντικείμενο του μαθήματος θα είναι ένα θέμα, το οποίο θα εκπονηθεί από ομάδες 4-5 φοιτητών. Το θέμα θα επιλεγεί από τις παρακάτω κατηγορίες: 

·  Μέτρηση, επίλυση και ανάλυση δικτύου κατακόρυφου ελέγχου στην περιοχή της Αττικής για τον έλεγχο επιφανειακών καθιζήσεων. Θα συνδυαστούν μέθοδοι προσδιορισμού υψομετρικών διαφορών, όπως αυτές εφαρμόζονται με τη χρήση σύγχρονων γεωδαιτικών οργάνων και θα γίνουν επιλύσεις με συγκριτική παράθεση των αποτελεσμάτων.

· Μέτρηση, επίλυση και ανάλυση μικροτριγωνομετρικού δικτύου,  στην περιοχή της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με  δορυφορικές μεθόδους. Στην περίπτωση αυτή θα μετρηθεί ένα δίκτυο ελέγχου συστημάτων GPS, θα γίνουν οι αντίστοιχες επιλύσεις και οι συγκρίσεις των αποτελεσμάτων με  προηγούμενες φάσεις για τον έλεγχο πιθανών μικρομετακινήσεων, ενώ παράλληλα θα δοθεί και προσανατολισμός στο δίκτυο με τη βοήθεια αστρονομικών παρατηρήσεων.

· Αποτύπωση - μελέτη αντικειμένου με μεθόδους βιομηχανικής γεωδαισίας. Χρησιμοποιώντας σύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους επεξεργασίας θα γίνουν μετρήσεις για τον προσδιορισμό της γεωμετρικής μορφής ενός αντικειμένου (π.χ δορυφορική κεραία) σε συνθήκες εργαστηρίου.

· Αποτύπωση κτιρίου σε μεγάλη κλίμακα.  Θα γίνουν μετρήσεις, στο χώρο του Λαμπαδαρίου, για τον υπολογισμό και τη σχεδίαση οριζόντιας τομής (κάτοψης) και κατακόρυφης τομής - όψης, ενώ παράλληλα θα προσδιοριστεί το αστρονομικό αζιμούθιο (πραγματικός βορράς) μιας συγκεκριμένης διεύθυνσης με τη βοήθεια του διαγράμματος της κάτοψης.  

 Όλα τα θέματα, όπως γίνεται αντιληπτό, απαιτούν τόσο εργασία πεδίου όσο και γραφείου. Για λόγους προγραμματισμού, που αφορούν κυρίως στη χορήγηση οργάνων (Total Station, θεοδόλιχα, χωροβάτες), τα θέματα θα πρέπει να δουλεύονται στις προγραμματισμένες ώρες του μαθήματος. Για την εκπόνησή τους θα διατεθούν οι τελευταίες 5 εβδομάδες. Βεβαίως, θα υπάρχει πάντα η δυνατότητα συζήτησης και προγραμματισμού με τον αρμόδιο επιβλέποντα από το προσωπικό του Ε.Γ.Γ. 

Οι ασκήσεις θα παραδίδονται προσωπικά σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και τα θέματα ομαδικά στο τελευταίο μάθημα, όπου θα γίνει και προφορική εξέταση - συζήτηση στο γραφείο ή και στο πεδίο.

Βιβλιογραφία

 

Γεωδαιτικές Μέθοδοι Ελέγχου Μετακινήσεων,Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94700301, Πανταζής Γεώργιος

Τεύχος σημειώσεων "Τεχνική Γεωδαισία", Δ.- Δ. Μπαλοδήμος, Γ. Γεωργόπουλος, Ε. Λάμπρου, Γ. Πανταζής, Σ. Δογγούρης


 
 
 
 
 

 

Εργασίες

Οι εκφωνήσεις των ασκήσεων και οι διαφάνειες των διαλέξεων ανακτώνται από την επιλογή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ --> ΕΓΓΡΑΦΑ

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Γεώργιος Πανταζής, Καθηγητής ΕΜΠ, τηλ. 2107722696, email: gpanta@central.ntua.gr

Ελισάβετ Τελειώνη, Λέκτορας ΕΜΠ, τηλ. 2107722696, email: telioni@survey.ntua.grΑνακοινώσεις

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα θέμα ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ, ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, ώρες 8.45 - 12.30, χρησιμοποιώντας την ψηφιακή πλατφόρμα teams

Για το λόγο αυτό, μπορείτε χρησιμοποιώντας τους ιδρυματικούς σας λογαριασμούς να εισέλθετε στην ομάδα  ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ (9ο εξάμηνο, ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΜΑ), από τον σύνδεσμο

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a37a88ed377c740ba93b51c6623ea8b4a%40thread.tacv2/conversations?groupId=ee63b8bb-eb07-4e74-bf85-9cebe4a66303&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40

και να αποστείλετε σχετικό αίτημα.

 

Οδηγίες για τη συμμετοχή στη γραπτή εξέταση, θα βρείτε στην περιοχή, ΕΓΓΡΑΦΑ