Είσοδος

Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Η Φυσική Γεωγραφία επικεντρώνεται στην περιγραφή, κατανόηση και ανάλυση των μηχανισμών, φυσικών φαινομένων και συνθήκων περιβάλλοντος  που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τον άνθρωπο. Η Φυσική Γεωγραφία απότελεί τομή των επιστημών όπως η Γεωλογία, Υδρολογία, Μετεωρολογία, Βιολογία, Δασοπονία.

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος μέσω της μελέτης των μεταβλητών του φυσικού χώρου.

Επίσης, εξετάζεται η γεωγραφική κατονομή και η αλληλεπίδραση τους με το ανθρωπογενές περιβάλλον.

 

Εκπαιδευτική Εκδρομή

Στα πλαίσια του μαθήματος κάθε χρόνο πραγματοποιείται εκπαιδευτική εκδρομή σε περιοχές φυσικού περιβάλλοντος όπου οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις έννοιες του περιβάλλοντος που μελετούν. 

 

Ύλη

Η ύλη του μαθήματος θα καλύπτει θέματα που αφορούν την ατμόσφαιρα και και την ποιότητα του αέρα, κλιματολογικές συνθήκες και μετεωρολογικά φαινόμενα, υδρολογικά φαινόμενα, φυσιογραφία και γεωμορφολογικές συνθήκες, διάκριση εδαφικών και γεωλογικών σχηματισμών, στοιχεία για την χλωρίδα και την πανίδα.

 

Βιβλιογραφία

1. "Βιώνοντας στο Περιβάλλον Ι Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών" (9η Εκδοση) G. Tyler Miller Jr., Εκδόσεις ΙΩΝ 2004

2. "Περιβάλλον", Σ.Ν. Θεμέλαρου, Λ.Κ. Πανέτσος, Σ.Λ. Πανέτσος, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Ο.Ε. 2009

 

Mέθοδοι αξιολόγησης

Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει ως εξής:

60% (Τελική Εξέταση)+ 30% (Ασκήσεις)+ 10% (Εργαστήριο)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο βαθμός των ασκήσεων θα συνυπολογίζεται στην τελική βαθμολογία εφόσον ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ (τουλάχιστον 5)

 

Διδάσκοντες

Μαρία Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια 

Δωροθέα Δημητρίου, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ασκήσεις)

Δημήτρης Παπακωνσταντίνου, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ασκήσεις)

Ακριβή Λέκα, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Εργαστήριο)
 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.