Είσοδος

Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας

Γενικά στοιχεία

 

 
Βιβλιογραφία

Προτεινόμενο σύγγραμμα, "Εφαρμοσμένη Γεωδαισία", Ε. Λάμπρου, Γ.Πανταζής, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, ΙSΒΝ 978-960-456-205-3  

1. Τεύχος σημειώσεων "Εφαρμοσμένα Θέματα Γεωδαισίας",  Ε. Λάμπρου (βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή στην περιοχή ΕΓΓΡΑΦΑ)

2. Τεύχος σημειώσεων "Υποβρύχιες Αποτυπώσεις", Σ. Δογγούρης (βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή στην περιοχή ΕΓΓΡΑΦΑ)

Mέθοδοι αξιολόγησης

Το τελικό διαγώνισμα περιλαμβάνει ερωτήσεις θεωρίας και ασκήσεις και γίνεται με κλειστά βιβλία.

Διδάσκοντες

Ευαγγελία Λάμπρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ, τηλ. 2107722737, litsal@central.ntua.gr

Γεώργιος Πανταζής, Καθηγητής ΕΜΠ, τηλ. 2107722696, gpanta@central.ntua.gr

Ομάδα Διδασκαλίας

Νικόλαος Κανελλόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, τηλ. 2107722751,nkanellos-12-@hotmail.com

Στέφανος Δογγούρης , Επιστημονικός Συνεργάτης,  τηλ 210 772 2741dogouris@survey.ntua.gr

Διδασκαλία Μαθήματος

  • Το μάθημα αναπτύσσεται σε 13 εβδομάδες και είναι διάρκειας  4 ωρών (Θεωρία και Ασκήσεις) την εβδομάδα.
  • Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου  δίνονται ασκήσεις γραφείου οι οποίες  πραγματοποιούνται στην αίθουσα και  παραδίδονται στο τέλος της ώρας του μαθήματος.
  • Στο μάθημα περιλαμβάνονται και ασκήσεις πεδίου, που αποβλέπουν στην εξοικίωση των φοιτητριών/φοιτητών με γεωδαιτικά όργανα και μεθόδους προσδιορισμού υψομετρικών διαφορών. 

    Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

  •  Δευτέρα         Ώρα: 11:45 - 13:30, αίθουσα Λ19 (ΚΤΉΡΙΟ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟ)

  • Τρίτη                Ώρα: 12:45 - 14:30, αίθουσα Β1 (ΚΤΉΡΙΟ ΒΕΗ)

Ανακοινώσεις

Οι εκφωνήσεις των ασκήσεων ανακτώνται από την επιλογή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ --> ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι διαφάνειες των μαθημάτων ανακτώνται από την επιλογή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ --> ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Οι σημειώσεις του μαθήματος ανακτώνται από την επιλογή ΕΓΓΡΑΦΑ

 

 

!!!!!!!!!!

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018, ώρα 15.00 στην αίθουσα Λ19.

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.