Είσοδος

Γεωδαιτική Αστρονομία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Η Γεωδαιτική Αστρονομία (Geodetic Astronomy) είναι ο κλάδος της Αστρονομίας Θέσης (Positional Astronomy) που ασχολείται με τον προσδιορισμό διευθύνσεων στον χώρο, από σημεία πάνω ή κοντά στην Φυσική Γήινη Επιφάνεια, χρησιμοποιώντας ουράνια σώματα (συνήθως άστρα) ως στόχους. Επομένως, το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο προέρχεται από την Αστρονομία, ενώ η μεθοδολογία και πρακτική των παρατηρήσεων είναι γεωδαιτικής προέλευσης.

Ο σκοπός της Γεωδαιτικής Αστρονομίας είναι ο προσδιορισμός των αστρονομικών συντεταγμένων ενός τόπου (με στόχο τον προσδιορισμό της απόκλισης της κατακορύφου) και ο αστρονομικός προσανατολισμός μιας διεύθυνσης (π.χ. πλευράς γεωδαιτικού δικτύου).

 

 

Ύλη

Γνωριμία με το Σύμπαν και την Γεωδαιτική Αστρονομία.

Συστήματα αναφοράς σε σφαιρική επιφάνεια. Η ουράνια σφαίρα σαν επιφάνεια αναφοράς. Ουράνια και γήινα πλαίσια αναφοράς.

Η φαινόμενη περιστροφή της ουράνιας σφαίρας, τροχιές και ειδικές θέσεις άστρων.

Στοιχεία σφαιρικής τριγωνομετρίας και τρίγωνο θέσης. Μετατροπές συντεταγμένων μεταξύ συστημάτων αναφοράς.

Η μέτρηση του χρόνου. Αστρικός, Παγκόσμιος, Ατομικός, Γήϊνος Χρόνος. Σχέσεις μεταξύ των κλιμάκων χρόνου.

Μεταβολές των συντεταγμένων (ίδια κίνηση άστρων, κίνηση του Πόλου, μετάπτωση, κλόνηση, παράλλαξη, αποπλάνηση του φωτός, αστρονομική διάθλαση).

Μέθοδοι προσδιορισμού του αστρονομικού αζιμουθίου. Προσδιορισμός αζιμουθίου με τον Πολικό. Προσδιορισμός αζιμουθίου με παρατηρήσεις ζευγών άστρων στη θέση μέγιστης αποχής.

Μέθοδοι προσδιορισμού των αστρονομικών συντεταγμένων. Προσδιορισμός πλάτους με παρατηρήσεις μεσημβρινών διαβάσεων (μέθοδος Sterneck). Προσδιορισμός μήκους με παρατηρήσεις μεσημβρινών διαβάσεων (μέθοδος Mayer).

Προσδιορισμός της απόκλισης της κατακορύφου και εφαρμογές σε γεωδαιτικά δίκτυα

 

 

Βιβλιογραφία

Ρ. Κορακίτης ‘Σημειώσεις Γεωδαιτικής Αστρονομίας’ (Ε΄ έκδοση 2008)

Ρ. Κορακίτης ‘Συνοπτικοί Αστρονομικοί Πίνακες 2019’  

 

 

Εργασίες

Στην διάρκεια του εξαμήνου δίδονται σειρές υπολογιστικών ασκήσεων, που καλύπτουν ολόκληρη την ύλη του μαθήματος. Επίσης γίνονται και 3 πρακτικές ασκήσεις πεδίου (αστρονομικές παρατηρήσεις):

1.Προσδιορισμός αζιμουθίου με παρατήρηση του Ηλίου (ημερήσια παρατήρηση).

2.Προσδιορισμός αζιμουθίου με παρατήρηση του Πολικού και με παρατηρήσεις ζευγών άστρων στη θέση της μέγιστης αποχής.

3.Ακριβής προσδιορισμός των αστρονομικών συντεταγμένων με παρατηρήσεις των μεσημβρινών διαβάσεων άστρων (μέθοδοι Sterneck και Mayer).

Η συνεπής παρακολούθηση και η επίδοση των φοιτητών στις ασκήσεις συμμετέχει στην τελική βαθμολογία του μαθήματος με ποσοστό 40%.

 

 

Διδάσκοντες

Ρωµύλος Κορακίτης

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Γραφείο: Ισόγειο Λαμπαδαρίου αρ. Λ.010

Τηλ.: 2723

e-mail: romylos@survey.ntua.gr

 

Βοηθοί

Συνεργάτες :

Ε. Λάμπρου,  Καθηγήτρια ΕΜΠ

Γ. Πανταζής,  Καθηγητής ΕΜΠ

Α. Καραμάνου, ΕΔΙΠ ΕΜΠ

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.