Είσοδος

Φωτοερμηνεία-Τηλεπισκόπηση

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Γενικά
Η Γενική Περιγραφή του μαθήματος εδώ


Στόχοι

Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες, μεθόδους και εφαρμογές της Φωτοερμηνείας - Τηλεπισκόπησης. Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές της ΣΑΤΜ-ΕΜΠ που έχουν ήδη παρακολουθήσει τα υποχρεωτικά μαθήματα βασικού επιστημονικού υποβάθρου σε μαθηματικά, φυσική, πληροφορική και γεωδαισία. Θα περιγραφούν αναλυτικά τα τηλεπισκοπικά δεδομένα από δορυφορικές, εναέριες, επίγειες και υποβρύχιες (επανδρωμένες και μη-επανδρωμένες) πλατφόρμες λήψης, καθώς και οι οπτικοί, πολυφασματικοί, υπερφασματικοί, θερμικοί, ραντάρ, LIDAR, κοκ τηλεπισκοπικοί αισθητήρες. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει βασικές επεξεργασίες σε πολυφασματικές εικόνων για εφαρμογές όπως η χαρτογράφηση υδατικών συστημάτων και βλάστησης. Τεχνική εμπειρία θα αποκτηθεί κατά την διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων, στην επεξεργασία και ανάλυση δορυφορικών πολυφασματικών δεδομένων. Το μάθημα θα συμβάλει στην κατανόηση, γνώση, συνειδητοποίηση και εφαρμογή από τον αυριανό Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, των πολυδιάστατων δυνατοτήτων των μεθόδων και τεχνικών της Φωτοερμηνείας και της Τηλεπισκόπησης στην εκπλήρωση της αποστολής του, σε επιστημονικό, τεχνικό, ερευνητικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.

 

Οργάνωση και Βαθμολογία

Το μάθημα προσφέρεται με δυο ώρες θεωρία και τρεις ώρες εργαστηριακών ασκήσεων εβδομαδιαίως.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις είναι αυστηρά Ατομικές και Υποχρεωτικές.

Τελική Βαθμολογία:  Διαγώνισμα (50%)  -  Ασκήσεις (50%)

* Προϋπόθεση: απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός ΚΑΙ στις ασκήσεις ΚΑΙ στο διαγώνισμα.

* Περισσότερα για τις ασκήσεις εδώ

 

Ύλη Μαθήματος
Βασικές έννοιες, αρχές, μέθοδοι, τεχνικές και εφαρμογές Φωτοερμηνείας - Τηλεπισκόπησης. Βασικές γνώσεις Φυσικής και Μαθηματικών. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Δορυφορικές, Εναέριες, Επίγειες και Υποβρύχιες (επανδρωμένες και μη-επανδρωμένες) Πλατφόρμες Λήψης Τηλεπισκοπικών Δεδομένων.  Οπτικοί, Πολυφασματικοί, Υπερφασματικοί, Θερμικοί, Ραντάρ, LIDAR, κ.ο.κ. τηλεπισκοπικοί αισθητήρες. Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα. Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία. Φωτοερμηνευτικά κλειδιά. Στοιχεία υποδομής στήριξης της Τηλεπισκοπικής Μεθοδολογίας. Προ-επεξεργασίες δεδομένων, Μεθοδολογία ανάλυσης, επεξεργασίας και ερμηνείας Τηλεπισκοπικών απεικονίσεων. Διεπιστημονικότητα και Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις στη Φωτοερμηνεία - Τηλεπισκόπηση. Εφαρμογές Φωτοερμηνείας-Τηλεπισκόπησης στα πεδία της επιστήμης και τεχνικής του Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού (Τοπογραφικές, Κτηματολογικές, Χαρτογραφικές και Φωτογραμμετρικές Αποδόσεις), την Οδοποιία, τα Υδραυλικά και Αρδευτικά Έργα, τη Γεωλογία, τη Γεωργία, τη Φωτοερμηνεία Τοπίου, και τη Δασοπονία. Διερεύνηση, παρακολούθηση, μελέτη και αντιμετώπιση των προβλημάτων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε περιβάλλον GIS. Εφαρμογές στη Χωροταξία και Πολεοδομία. Εξελίξεις και Προοπτικές στα όργανα και τις μεθόδους Φωτοερμηνείας – Τηλεπισκόπησης.

 

 

Ύλη


Κεφάλαιο

Βαρύνουσας σημασίας

Κύρια σημεία του εδαφίου

Παραλείπονται

1 1.4-1.6 1.7-1.9 1.10-1.11
2 Όλα όσα δεν παραλείπονται   2.2, 2.4, 2.11
3 3.1-3.4 3.5-3.14  
-      
5 5.1-5.3   5.4-5.11
6 6.1,6.9 6.3-6.8, 6.10-6.17 6.2, 6.18-6.20
-      

 

Βιβλιογραφία

Φωτοερμηνεία - Τηλεπισκόπηση (Καθηγητής Δ.Αργιαλάς)

 

Διδάσκοντες

Δημήτρης Αργιαλάς, Καθηγητής

Τηλέφωνο: 210 772-2595, E-mail: argialas@central.ntua.gr

Κωνσταντίνος Καράντζαλος, Αν. Καθηγητής, http://users.ntua.gr/karank

Τηλέφωνο: 210 772-1673, E-mail: karank@central.ntua.gr

Βασίλης Ανδρώνης, Ε.ΔΙ.Π., Τηλέφωνο: 210 772-2598, E-mail: andronis@central.ntua.gr

Καλομοίρα Βασίλη-Βασιλείου, Ε.ΔΙ.Π.,Τηλέφωνο: 210 772-2769, E-mail: kvas@survey.ntua.gr

Βαμβουκάκης Κωνσταντίνος, Ε.ΔΙ.Π,Τηλέφωνο: 210 772-2780, E-mail: kvam@survey.ntua.gr

Χρήστος Ιωσηφίδης, Ε.ΔΙ.Π.,Τηλέφωνο: 210 772-2606, E-mail: chiossif@survey.ntua.gr

Πολυχρόνης Κολοκούσης, Ε.ΔΙ.Π.,Τηλέφωνο: 210 772-2599, E-mail: pol@survey.ntua.gr

Χριστίνα Καρακίζη, Υπ. Διδάκτορας,Τηλέφωνο: 210 772-2597, E-mail: chr.karakizi@gmail.com

Ζαχαρίας Κανδυλάκης, Υπ. Διδάκτορας, Τηλέφωνο: 210 772-2597, E-mail: zach.kandylakis@gmail.com


Μαρία Δεκαβάλλα, Υπ. Διδάκτορας. Τηλέφωνο: 210 772-2597, E-mail: dekavalla.maria@gmail.com
 
 
 

Οι φετινές ώρες γραφείου εδώ

 

 

 

 

 RSLab

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.