Είσοδος

Φωτοερμηνεία-Τηλεπισκόπηση

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Βασικές έννοιες, αρχές, μέθοδοι και τεχνικές Φωτοερμηνείας και Τηλεπισκόπησης. Ορισμοί, Αντικείμενο, Ιστορικό, Ανάπτυξη και Εφαρμογές.

Βασικές γνώσεις από τη Φυσική και τα Μαθηματικά.

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Φωτογραφικοί και λοιποί Τηλεπισκοπικοί Δέκτες, Συστήματα και Προγράμματα απόκτησης πληροφοριών Γης και Περιβάλλοντος από εναέριες και διαστημικές πλατφόρμες. Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα. Κύριες εφαρμογές.

Οργανα Φωτοαναγνώρισης και Φωτοερμηνείας. Απλές μετρήσεις και εκτιμήσεις σε αεροφωτογραφίες και στερεοζεύγη.

Βασικά στοιχεία Φωτοαναγνώρισης. Φωτοερμηνευτικά κλειδιά. Μεθοδολογία ανάλυσης και ερμηνείας Αεροφωτογραφιών και λοιπών Τηλεπισκοπικών απεικονίσεων. (πολυφασματικών, θερμικών, radar). Διεπιστημονικότητα και Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις.

Εισαγωγή στην Ψηφιακή Ανάλυση και Επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων. Απλά συστήματα και προγράμματα διόρθωσης και επεξεργασίας ψηφιακών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων. Εφαρμογές.

Εφαρμογές της Φωτοερμηνείας και της Τηλεπισκόπησης στα πεδία της επιστήμης και τεχνικής του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού:

- στον προγραμματισμό, οργάνωση και διεξαγωγή Τοπογραφικών, Γεωδαιτικών, Κτηματολογικών, Χαρτογραφικών και Φωτογραμμετρικών Αποδόσεων,

- στην Οδοποιϊα, Υδραυλικά και Αρδευτικά Εργα,

- στην Διερεύνηση, Παρακολούθηση, Μελέτη και Αντιμετώπιση των προβλημάτων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε περιβάλλον ΓΣΠ.

Τάσεις, Εξελίξεις και Προοπτικές στα Οργανα / Συστήματα, τις Μεθόδους και τις Τεχνικές της Τηλεπισκόπησης σε περιβάλλον GIS.

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος Φωτοερμηνεία-Τηλεπισκόπηση είναι:

  • Να τεκμηριώσει την ανάγκη, τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα ενός επιστημονοτεχνικού και μεθοδολογικού εργαλείου απόκτησης, συλλογής, ψηφιακής επεξεργασίας, ανάλυσης, αξιολόγησης και αξιοποίησης ολοκληρωμένων μετρητικών και ποιοτικών πληροφοριών για τη Γη και το Περιβάλλον από μακρυά.


  • Να συμβάλει στην κατανόηση, γνώση, συνειδητοποίηση και εφαρμογή από τον αυριανό Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, των πολυδιάστατων δυνατοτήτων των μεθόδων και τεχνικών της Φωτοερμηνείας και της Τηλεπισκόπησης στην εκπλήρωση της αποστολής του, σε επιστημονικό, τεχνικό, ερευνητικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.Ύλη


Κεφάλαιο

Βαρύνουσας σημασίας

Κύρια σημεία του εδαφίου

Παραλείπονται

1 1.4-1.6 1.7-1.9 1.10-1.11
2 Όλα όσα δεν παραλείπονται   2.2, 2.4, 2.11
3 3.1-3.4 3.5-3.14  
-      
5 5.1-5.3   5.4-5.11
6 6.1,6.9 6.3-6.8, 6.10-6.17 6.2, 6.18-6.20
-      

 

Βιβλιογραφία

Φωτοερμηνεία - Τηλεπισκόπηση (Καθηγητής Δ.Αργιαλάς)

 

Mέθοδοι αξιολόγησης

1. Διαγώνισμα: Ναι
2. Ασκήσεις ή/και Εργαστήρια: Ναι
3. Θέμα: Ναι (Προαιρετικό)

Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στις ασκήσεις και στο διαγώνισμα.

Ο τελικός βαθμός προκύπτει μετά από συνεκτίμηση των παραπάνω.

 

 

Διδάσκοντες

Δημήτρης Αργιαλάς, Καθηγητής

Τηλέφωνο: 210 772-2595, E-mail: argialas@central.ntua.gr

Κωνσταντίνος Καράντζαλος, Επίκ. Καθηγητής, http://users.ntua.gr/karank

Τηλέφωνο: 210 772-1673, E-mail: karank@central.ntua.gr

 

Βοηθοί

Βασίλης Ανδρώνης, Ε.ΔΙ.Π.
Τηλέφωνο: 210 772-2598, E-mail: andronis@central.ntua.gr

Καλομοίρα Βασίλη-Βασιλείου, Ε.ΔΙ.Π.

Τηλέφωνο: 210 772-2769, E-mail: kvas@survey.ntua.gr

Βαμβουκάκης Κωνσταντίνος, Ε.ΔΙ.Π.

Τηλέφωνο: 210 772-2780, E-mail: kvam@survey.ntua.gr

Χρήστος Ιωσηφίδης, Ε.ΔΙ.Π.

Τηλέφωνο: 210 772-2606, E-mail: chiossif@survey.ntua.gr

Πολυχρόνης Κολοκούσης, Ε.ΔΙ.Π.

Τηλέφωνο: 210 772-2599, E-mail: pol@survey.ntua.gr

Αριστείδης Βαϊόπουλος, Υπ. Διδάκτορας

Τηλέφωνο: 210 772-2684, E-mail: arisvaiopoulos@outlook.com

Μαρία Δεκαβάλλα, Υπ. Διδάκτορας

Τηλέφωνο: 210 772-2597, E-mail: dekavalla.maria@gmail.com

 

Links

Remote Sensing Tutorial (NASA)

Remote Sensing Tutorials (CCRS)

The Remote Sensing Core Curriculum

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.