Είσοδος

Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό Του Χώρου

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα της "Αξιολόγησης στο Σχεδιασμό του Χώρου" είναι κατ'επιλογή μάθημα του 8ου εξαμήνου της ΣΑΤΜ.

Το μάθημα έχει σαν στόχο την εξοικείωση των σπουδαστών της ΣΑΤΜ με μεθόδους και τεχνικές οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα τεκμηριωμένης επιλογής εναλλακτικών λύσεων είτε αυτές αφορούν σε χωροταξικά. πολεοδομικά, κατασκευαστικά, είτε σε περιβαλλοντικά, υδραυλικά κ.λπ. σχέδια. Πιό συγκεκριμένα το μάθημα περιλαμβάνει:

Το "θεωρητικό μέρος" στο οποίο παρουσιάζονται: Αρχές της Θεωρίας Αποφάσεων. Σχολές Αξιολόγησης. Τύποι Προβλημάτων Αξιολόγησης. Μέθοδοι Αξιολόγησης στο Σχεδιασμό του Χώρου. Μέθοδοι Ποσοτικής Αξιολόγησης. Μέθοδοι Ποιοτικής Αξιολόγησης. Μικτές Προσεγγίσεις Αξιολόγησης.

Το "εφαρμοσμένο μέρος", το οποίο στοχεύει στην εξοικείωση των σπουδαστών με κλασσικές και σύγχρομες μεθόδους αξιολόγησης, οι οποίες θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και θα τους δώσουν τα κατάλληλα εργαλεία για την αντιμετώπιση ανάλογων προβλημάτων. Το εφαρμοσμένο μέρος περιλαμβάνει τρεις ενότητες, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς τη μέθοδο αξιολόγησης που χρησιμοποιούν και το είδος του προβλήματος που εξετάζουν. Η επαφή των σπουδαστών με τις μεθόδους αυτές τους δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούν ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων. Οι ενότητες αφορούν: α) Μέθοδος Κόστους - Οφέλους, και β) Πολυκριτηριακή Ανάλυση.

 

 

Mέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των σπουδαστών στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται με βάση:

  • το βαθμό που λαμβάνεται από το θεωρητικό μέρος (τελική γραπτή εξέταση - 50%), και
  • το βαθμό που λαμβάνεται από τις ασκήσεις που εκπονούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (50%). Η εκπόνηση των ασκήσεων είναι ατομική.

Σημείωση:

Ο βαθμός των ασκήσεων:

  • συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό επίδοσης των σπουδαστών υπό την προϋπόθεση ότι ο βαθμός επίδοσης στη γραπτή εξέταση είναι προβιβάσιμος.
  • σε περίπτωση, μη επιτυχούς ολοκλήρωσης  του μαθήματος, διατηρείται για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος

Διδάσκοντες

Στρατηγέα Αναστασία - Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.

Τηλ.: 210 7722672  -  E-mail: stratige@central.ntua.gr

Συνεργάτες

Λέκα Ακριβή - Μέλος ΕΔΙΠ - akrivileka@gmail.com

face="Times New Roman" size="4">Παναγιωτοπούλου Μαρία - Υπ. Διδ. Ε.Μ.Π. - mapanagiot@yahoo.gr

face="Times New Roman" size="4">Σωμαράκης Γεώργιος - Υπ. Διδ. Ε.Μ.Π. - gesomara@gmail.com


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.