Είσοδος

Ψηφιακή Τηλεπισκόπηση

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Γενικά

Η Γενική Περιγραφή του μαθήματος εδώ

Στόχοι
Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να παρέχει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να γνωρίσουν, μελετήσουν κατανοήσουν, εφαρμόσουν και αξιολογήσουν αλγόριθμους και τεχνικές ανάλυσης τηλεπισκοπικών δεδομένων. Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές της ΣΑΤΜ-ΕΜΠ που έχουν ήδη παρακολουθήσει τα μαθήματα της Φωτοερμηνείας / Τηλεπισκόπησης αλλά και άλλα μαθήματα του Τομέα Τοπογραφίας όπως Φωτογραμμετρία, Χαρτογραφία, Κτηματολόγιο, κοκ.

Οργάνωση και Βαθμολογία
Το μάθημα προσφέρεται με δυο ώρες θεωρία και δύο ώρες εργαστηριακών ασκήσεων εβδομαδιαίως.
Οι εργαστηριακές ασκήσεις είναι αυστηρά Ατομικές και Υποχρεωτικές.
Τελική Βαθμολογία:  Διαγώνισμα (50%)  -  Ασκήσεις (50%)
* Προϋπόθεση: απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός ΚΑΙ στις ασκήσεις ΚΑΙ στο διαγώνισμα.
* Περισσότερα για τις ασκήσεις εδώ

Ύλη Μαθήματος
Τεχνικές ενίσχυσης αντίθεσης πολυφασματικών δεδομένων και Χρωματικοί Μετασχηματισμοί. Οριζοντιογραφική αναγωγή και αναδόμηση εικόνων. Ραδιομετρικά σφάλματα και Ατμοσφαιρικές Διορθώσεις. Φίλτρα, Πολυφασματικοί Δείκτες και Ανίχνευση Ακμών για την ανάδειξη αντικειμένων, χρήσεων γης και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών. Ενίσχυση και ανίχνευση ακμών, ορίων και περιγραμμάτων με χρήση χωρικών φίλτρων. Ομαλοποίηση και όξυνση εικόνων. Αλγεβρικές πράξεις. Δείκτες βλάστησης και εδαφών. Κύριες συνιστώσες. Φασματικές Υπογραφές Πολυφασματικών και Υπερφασματικών Δεδομένων. Eπιβλεπόμενες ταξινομήσεις. Θεωρία Bayes και Μέγιστης Πιθανοφάνειας. Ταξινόμηση με βάση την Ευκλείδεια και την Mahalanobis Απόσταση. Ακρίβειες Ταξινομήσεων και Υπολογισμός Σφαλμάτων. Mη-επιβλεπόμενες ταξινομήσεις: Μέθοδος Ανάλυσης Συσσωρεύσεων. Μεθοδολογικά θέματα ταξινομήσεων. Εφαρμογή αλγόριθμων ανίχνευσης μεταβολών. Ολοκληρωμένη ανάλυση τηλεπισκοπικών απεικονίσεων και θεματικών χαρτών. Εφαρμογές στην χαρτογράφηση χρήσεων-κάλυψης γης, στην εκτίμηση καλλιεργούμενων και δασικών εκτάσεων, γεωμορφών, εδαφών, και υδάτινων πόρων.

 

Βιβλιογραφία

Διδακτικό εγχειρίδιο: ‘Ψηφιακή Τηλεπισκόπηση’, Δημήτρης Αργιαλάς, ΕΜΠ

Σημειώσεις ή αντίγραφα διαλέξεων εδώ

Κατάλογος πολλαπλής βιβλιογραφίας

1. Remote Sensing and Image Interpretation" Lillesand and Kiefer

2. Introductory digital image processing : a remote sensing perspective by  John R. Jensen

3. Techniques for Image Processing and Classification in Remote Sensing" by Schowengerdt

4. Remote Sensing Digital Image Analysis" by Richards

5. Digital Image Processing" by Gonzalez and Wintz

6. Remote sensing geology by Gupta, Ravi

 

Διδάσκοντες - Επικοινωνία

 

Δημήτρης Αργιαλάς,Καθηγητής, http://users.ntua.gr/argialas
Τηλέφωνο: 210 772-2595, E-mail: argialas@central.ntua.gr

Κωνσταντίνος Καράντζαλος, Αν. Καθηγητής, http://users.ntua.gr/karank
Τηλέφωνο: 210 772-1673, E-mail: karank@central.ntua.gr

 

Βασίλης Ανδρώνης, Ε.ΔΙ.Π., http://users.ntua.gr/andronis
Τηλέφωνο: 210 772-2598, E-mail: andronis@central.ntua.gr

Καλομοίρα Βασίλη-Βασιλείου, Ε.ΔΙ.Π., http://users.ntua.gr/kvass
Τηλέφωνο: 210 772-2769, E-mail: kvas@survey.ntua.gr

Χρήστος Ιωσηφίδης, Ε.ΔΙ.Π., http://users.ntua.gr/chiossif
Τηλέφωνο: 210 772-2606, E-mail: chiossif@survey.ntua.gr

Πολυχρόνης Κολοκούσης, Ε.ΔΙ.Π., http://users.ntua.gr/polkol
Τηλέφωνο: 210 772-2599, E-mail: pol@survey.ntua.gr

Βαμβουκάκης Κωνσταντίνος, Ε.ΔΙ.Π.
Τηλέφωνο: 210 772 2780, E-mail: kvam@survey.ntua.gr

 

Οι φετινές ώρες γραφείου εδώ

 

Αριστείδης Βαϊόπουλος, Υπ. Διδάκτορας
Τηλέφωνο: 210 772-2684, E-mail: arisvaiopoulos@outlook.com

Μαρία Δεκαβάλλα, Υπ. Διδάκτορας
Τηλέφωνο: 210 772-2597, E-mail: dekavalla.maria@gmail.com

Ζαχαρίας Κανδυλάκης, Υπ. Διδάκτορας
Τηλέφωνο: 210 772-2597, E-mail: zach.kandylakis@gmail.com

 

 

 RSLab


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.