Είσοδος

Φυσική Πολλών Σωμάτων και Κβαντικοί Υπολογιστές

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 

Φορμαλισμός Δεύτερης Κβάντωσης.

Ισχυρά συσχετισμένα φερμιόνια.

Μακροσκοπικές Κβαντικές Καταστάσεις.

Πολύπλοκες Κβαντικές Καταστάσεις τάξεως της Υλης.

Εφαρμογή στους Κβαντικούς Υπολογιστές.

Τοπολογικοί Κβαντικοί Υπολογιστές.

 

Διδάσκοντες

Βαρελογιάννης Γεώργιος
ΔΕΠ Αν. Καθηγητής  
Γρ. 119
+30 210 7723710 
varelogi@mail.ntua.gr

Description

coming soon


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.