Είσοδος

Φυσική Πολλών Σωμάτων και Κβαντικοί Υπολογιστές

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 

- Κβαντική Στατιστική, Τεχνικές Δεύτερης Κβάντωσης και Ισχυρά Συσχετισμένα Ηλεκτρόνια.

(Περιλαμβάνει επαρκή λακωνική εισαγωγή στις απαιτούμενες έννοιες καθώς και επαρκή λακωνική εισαγωγή σε διάφορες

τεχνικές όπως αυτές των Συναρτήσεων Green πεπερασμένης θερμοκρασίας, Ολοκληρώματα Διαδρομής κλπ.)

 

- Υπεραγωγιμότητες και Αλλες Κβαντικές Καταστάσεις Τάξεως.

(Πεπριλαμβάνει λακωνική εισαγωγή στις σχετικές έννοιες των Κβαντικών Μεταβάσεων σε κβαντικές καταστάσεις τάξεως,

στις σπινοριακές τεχνικές και το σχετικό φορμαλισμό συναρτήσεων Green σε πίνακες,

στις διάφορες Υπεραγώγιμες καταστάσεις τάξεως ζευγών φερμιονίων-φερμιονίων

και άλλες Καταστάσεις τάξεως ζευγών φερμιονίων-αντιφερμιονίων, Συνύπαρξη και ανταγωνισμός

των καταστάσεων αυτών σε λειτουργικά υλικά και λειτουργικές νανοδομές)

 

- Κβαντική Πληροφορική και Κβαντικοί Υπολογιστές.

(Περιλαμβάνει εισαγωγή στις Κβαντικές πύλες και Κβαντικά Κυκλώματα, Κβαντική Τηλεμεταφορά, Κβαντική Κρυπτογραφία,

Κβαντικούς Αλγόριθμους, Ανοιχτά Κβαντικά Συστήματα και το Πρόβλημα της Αποσυνάφειας,

στοιχεία θεωρίας της Κβαντικής πληροφορίας, κάθαρση στατιστικού μείγματος κβαντικών καταστάσεων,

Κβαντική Διόρθωση Σφαλμάτων, ορισμένες προσεγγίσεις υλοποίησης Q-bits και κβαντικών πυλών όπως

Υπεραγώγιμα Q-bits, Ολοκληρωμένα κυκλώματα Υπεραγώγιμων Q-bits κλπ.)

 

- Τοπολογικές Καταστάσεις Τάξεως και Τοπολογικοί Κβαντικοί Υπολογιστές.

(Περιλαμβάνει εισαγωγή στις Τοπολογικές Καταστάσεις , Τοπολογικοί Υπεραγωγοί και προτάσεις Kitaev για

Απεντοπισμένα Q-bits από φερμιόνια Majorana χωρίς σφάλματα λόγω αποσυνάφειας,

Προσεγγίσεις κατασκευής τοπολογικών υπεραγώγιμων Q-bits από καταστάσεις Majorana σε νανοδομές,

Κβαντικές πύλες και Κβαντικός υπολογισμός μέσω πλέξης (braiding) των Τοπολογικών Majorana Q-bits κλπ.)

 

Η επιλογή του μαθήματος από τους φοιτητές της ΣΗΜΜΥ είναι δυνατή χωρίς 

πρόβλημα με προαπαιτούμενα μαθήματα (το μάθημα θα είναι στο μέτρο του δυνατού "αυτάρκες").

 

Διδάσκοντες

Βαρελογιάννης Γεώργιος
ΔΕΠ Αν. Καθηγητής  
Γρ. 119
+30 210 7723710 
varelogi@mail.ntua.gr

Description

coming soon


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.