Είσοδος

Φυσική Πολλών Σωμάτων και Κβαντικοί Υπολογιστές

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Φορμαλισμός Δεύτερης Κβάντωσης: Δεύτερη κβάντωση – βασικός φορμαλισμός – εισαγωγή. Ταυτόσημα φερμιόνια – αέριο ηλεκτρονίων. Φωνόνια. Βασικές Έννοιες και Εργαλεία: Κανονικοί μετασχηματισμοί. Συναρτήσεις Green. Θερμικές Συναρτήσεις Green. Ολοκληρώματα διαδρομής. Συμμετρίες και Σπάσιμο Συμμετριών. Αλληλεπιδρώντα ηλεκτρόνια: Σχεδόν ελεύθερα ηλεκτρόνια. Υγρό Fermi, οιονεί-σωματίδια, προσέγγιση Hartree-Fock. Συλλογικές διεγέρσεις (προσέγγιση τυχαίας φάσεωςς, πλασμόνια, εξιτόνια). Ιδιότητες Συναρμογής (nesting), χαμηλοδιάστατα συστήματα, Κύματα πυκνότητας σπίν και φορτίου, απεντοπισμένος Σιδηρομαγνητισμός. Ισχυρά συσχετισμένα ηλεκτρόνια, χαμιλτονιανές τύπου Ηubbard. Αλληλεπίδραση ηλεκτρονίων με ιόντα (η άλλα μποζωνικά πεδία): Πρότυπο Jellium, αστάθεια Peierls. Χαμιλτονιανή Frolich, Πολαρόνια. Αλληλεπίδραση με διακυμάνσεις σπίν. Μακροσκοπικές Κβαντικές Καταστάσεις: Συμπυκνώματα Bose-Einstein. Υπερευστότητα, Ηλιο 4. Υπεραγωγιμότητα, Θεωρίες Ginzburg-Landau και BCS. Μη συμβατική Υπεραγωγιμότητα στο Ηλιο 3. Θεωρία Nambu-Eliashberg. Πολύπλοκες Κβαντικές Καταστάσεις τάξεως της Υλης: Ανομοιογεννής υπεραγωγιμότητα, καταστάσεις FFLO, ισχυρή σκέδαση με ατέλειες, μη συμβατικές μαγνητικές καταστάσεις τάξεως και καταστάσεις τάξεως φορτίου, αστάθειες Pomeranchuk. Συνύπαρξη και ανταγωνισμός κβαντικών καταστάσεων τάξεως, μη συμβατικοί υπεραγωγοί και μαγνήτες. Προβλήματα επικαιρότητας. Από τα νέα υπεραγώγιμα και μαγνητικά υλικά στους αστέρες νετρονίων και τα παγιδευμένα με Laser αέρια φερμιονίων

Διδάσκοντες

Βαρελογιάννης Γεώργιος
ΔΕΠ Αν. Καθηγητής  
Γρ. 013 
+30 210 7723710 
varelogi@central.ntua.gr

Description

coming soonΣυγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.