Είσοδος

Οπτική και Εργαστήριο

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Κυματικές έννοιες, εισαγωγή στην οπτική: Πόλωση του φωτός. Ανάκλαση, διάθλαση σε επίπεδες και καμπύλες επιφάνειες. Γεωμετρική οπτική: Κάτοπτρα, φακοί, πρίσματα, οπτικές ίνες. Ιδιότητες και σφάλματα οπτικών στοιχείων. Οπτικά όργανα (οφθαλμός, μεγεθυντικός φακός, μικροσκόπιο, τηλεσκόπιο). Διπλοθλαστικά υλικά: Οπτική δράση. Επαγόμενα οπτικά φαινόμενα (οπτική διαμόρφωση). Χωρική-χρονική συμφωνία: Συμβολή. Συμβολόμετρα (Διαίρεσης πλάτους – διαίρεσης μετώπου. Συμβολή πολλαπλών δεσμών. Συναρτήσεις συμφωνίας και διακριτότητα (visibility). Περίθλαση: Κοντινού πεδίου (Fresnel). Μακρινού πεδίου (Fraunhofer). Οπτικοί μετασχηματισμοί Fourier, οπτικά φίλτρα. Ολογραφία. Αρχές μη-γραμμικής οπτικής: Μείξη συχνοτήτων. Παραγωγή αρμονικών. Εργαστήρια: 1)Γεωμετρική – Κυματική – Φυσική Οπτική. Ανάκλαση, διάθλαση, πόλωση. Συμβολή, περίθλαση. 2)Οπτικοί μετασχηματισμοί Fourier. Χωρικά οπτικά φίλτρα, επεξεργασία εικόνας. 3)Συμβολομετρία. Φαινόμενο Doppler στο Φως. Συμβολόμετρο Michelson, συμβολόμετρο Fabry-Perot. Μέτρηση μήκους κύματος, δείκτη διάθλασης, ταχύτητας κίνησης. 4)Διαμόρφωση δέσμης Laser. Οπτική μετάδοση πληροφορίας, Μέτρηση ταχύτητας του φωτός. 5)Αρχές Ολογραφίας. Λήψη, εμφάνιση, παρατήρηση ανακλαστικού ολογράμματος. 6)Συνοριακές συνθήκες στη διεπιφάνεια διηλεκτρικών. Σχέσεις Fresnel.

Διδάσκοντες

Ζουμπούλης Ηλίας


ΔΕΠ Καθηγητής

 Γρ. 310

+30 210 772 3041

zoubisig@central.ntua.gr

 

Υπεύθυνη Εργαστηριου Οπτικής:

 Θύμη Σοφία

Γραφείο 120

Τηλέφωνο: +30 210 772 2981

Τηλέφωνο Εργαστηρίου: +30 210 772 2924

 sthimi@mail.ntua.gr

 

Description

Introduction to wave optics. Polarization of light. Reflection, refraction through flat and curved surfaces. Mirrors, lenses, prorerties and errors. Optical instruments (the eye, magnifyinng lens, microscope and telescope).Space and time coherence. Interference and diffraction. Optical Fourier transformations, space filters, holography. w Laboratory: Five laboratory exercises: 1. Interference and diffraction, slits – diffraction gratings, delay plates. 2. Optical Fourier transformations. 3. Interferometry (Michelson, Fabry – Perot). 4. Optical information traqnsfer. 5. Holography.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.