Είσοδος

Θεωρία Τελεστών

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 

Βιβλιογραφία

1. Θεωρία Τελεστών και Εφαρμογές, Σ. Καρανάσιος

2. N. Young, An Inrtoduction to Hilbert Space, Cambridge University Press. 

3. B. Bollobas, Linear Analysis, Cambridge University Press.

4.  E. Kreyszig, Introductory Functional Analysis with Applications, Wiley.

5. W. Rudin, Functional Analysis, McGraw-Hill.

 

Διδάσκοντες

Νίκος Γιαννακάκης
Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο 2.16, Κτ. Ε
τηλ. 772 1698
e-mai: nyian@math.ntua.gr
Ώρες γραφείου: Τρίτη 13:00-14:00.Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.