Είσοδος

Πυρηνική Τεχνολογία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Ύλη και Υλικό για το μάθημα ‘Πυρηνική Τεχνολογία’  ΣΕΜΦΕ, ακ. έτους 2018-19

Για τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται και παρουσιάσεις σε μορφή power point. 

Τις παρουσιάσεις αυτές οι φοιτητές μπορούν να παραλάβουν σε pdf μορφή από την ιστοσελίδα:

http://nuclear.ntua.gr/apache2-default/courses/PT_SEMFE/Lectures

 

Ύλη Ακ. Ετους 2018 - 2019:

 

Από τις παρουσιάσεις σε μορφή power point:

1, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5α, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22

 

Από το διανεμόμενο κύριο διδακτικό βιβλίο:

Στην Ύλη περιλαμβάνονται ΟΛΕΣ οι παράγραφοι του Βιβλίου ΕΚΤΟΣ των παραγράφων:

20, 28, 35 (οι σελ. 173 και 174 είναι ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ), 37, 39, 40, 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 44, 49.2, 50.2, 50.3, 50.5, 51, 52.3, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.4, 64, 65, 66, 67, 68, 69 (οι σελ. 396 και 397 μέχρι την εξίσωση 69.2 είναι ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ), 71, 72, 76.1, 76.3, 78, 81, 82, 83. Τα μετά την σελ. 464 αναφερόμενα και μέχρι το τέλος είναι επίσης ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ και είναι ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ τα ακόλουθα: σελ. 480 "Προσδιορισμός των διαστάσεων κρισίμου συστήματος" και η παράγραφος 80

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2018-19

Στα ΕΓΓΡΑΦΑ αναρτήθηκε αρχείο με τις ασκήσεις που επιλύθηκαν-συζητήθηκαν κατά τη διδασκαλία (όχι κατ' ανάγκη με τη σειρά που παρουσιάζονται).  Ο αντίστοιχος σύνδεσμος φαίνεται παρακάτω:

http://mycourses.ntua.gr/courses/SEMFE1054/document/Askiseis18-19.pdf


 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2019

Μετά από αίτημα των φοιτητών, η εξέταση του μαθήματος ‘Πυρηνική Τεχνολογία’ της Σχολής ΕΜΦΕ  μετατίθεται για την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15:00-18:00 στο Αμφιθέατρο του κτηρίου Φυσικής. Μπορείτε να δείτε και το σχετικό έγγραφο στα ΕΓΓΡΑΦΑ του μαθήματος.

                         

                          Η διδάσκουσα 

                          Παναγιώτα Ρούνη

                                                                                       

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1. Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα να εγγραφούν στον παρόντα δικτυακό τόπο προκειμένου να ενημερώνονται από τος διδάσκοντες μέσω e-mail.

 

Κωδικός Μαθήματος: 9197

Απόσπασμα από τον Οδηγό Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών:

Πυρηνική Τεχνολογία - 9ο Χειμερινό Εξάμηνο - Κατεύθυνση "Φυσικού Εφαρμογών" - Ροή "Πυρηνική Τεχνολογία και Στοιχειώδη Σωμάτια"

Μάθημα που προσφέρεται από τον Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Πυρηνικές αντιδράσεις με νετρόνια. Πυρηνική σχάση. Σκέδαση, απορρόφηση, διάχυση, θερμοποίηση νετρονίων. Υπολογισμοί κρισιμότητας γυμνών ομογενών συστημάτων θερμικών νετρονίων.

Πυρηνικοί αντιδραστήρες ισχύος. Συγκρότηση πυρηνοηλεκτρικώνσταθμών. Πυρηνικό καύσιμο. Απαγωγή θερμότητας από τον πυρήνα πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος σε μόνιμη κατάσταση. Θερμοδυναμικοί κύκλοι και παραγωγή ενέργειας.

Ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων και πυρηνικά ατυχήματα. Διασπορά προϊόντων σχάσεως στην ατμόσφαιρα. Βασικές αρχές ακτινοπροστασίας και Ραδιοπεριβαλλοντική.

Βιομηχανικές εφαρμογές πυρηνικής τεχνολογίας.

Διδάσκουσα Π. Ρούνη (τηλ. +3021077222944, e-mail: prouni at nuclear dot ntua dot gr)

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 • Το μάθημα είναι κατ'επιλογήν υποχρεωτικό για τους φοιτητές του 9ου εξαμήνου της κατεύθυνσης ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ στη ροή "Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωμάτια" εναλλακτικά με το μάθημα "Στοιχειώδη Σωμάτια ΙΙ" του 8ου εξαμήνου της ίδιας κατεύθυνσης και ροής (βλ. και τον Οδηγό Σπουδών ΣΕΜΦΕ, έτους 2010 σελ. 57, 74 και 75). Το μάθημα περιλαμβάνει προαιρετική εργαστηριακή εξάσκηση, η οποία διεξάγεται όταν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας.

 • Για τη μελέτη του μαθήματος χορηγείται κείμενο που έχει εγκριθεί ως κύριο διδακτικό βιβλίο (βοήθημα), ως εξής: “Πυρηνική Τεχνολογία" Μ.Γ. Αγγελόπουλου, ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ. Στο κείμενο αυτό περιέχονται και όλοι οι πίνακες που είναι απαραίτητοι για το μάθημα καθώς και βιβλιογραφία. Το διδακτικό βιβλίο διανέμεται σε τόπο, μέρες και ώρες που ανακοινώνονται στο μάθημα. ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ, ΔΩΡΕΑΝ, ΜΕ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΕΜΠ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΕΥΔΟΞΟΣ".

 • Για τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται και παρουσιάσεις σε μορφή power point. Τις παρουσιάσεις αυτές οι φοιτητές μπορούν να παραλάβουν σε pdf μορφή από την ιστοσελίδα: http://nuclear.ntua.gr/apache2-default/courses/PT_SEMFE/Lectures

 • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος λύνονται στον πίνακα υποδειγματικές ασκήσεις πάνω στις σημαντικότερες ενότητες της ύλης. Οι εκφωνήσεις των ασκήσεων αυτών αναρτώνται στα ΕΓΓΡΑΦΑ στον παρόντα δικτυακό τόπο στο τέλος του εξαμήνου και πριν τις εξετάσεις.

 • Τα διδακτικά βιβλία και κείμενα, οι διαφάνειες των παρουσιάσεων, οι σημειώσεις από τη διδασκαλία καθώς και ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ άλλο σχετικό βοήθημα σε ΕΝΤΥΠΗ μορφή, μπορούν να χρησιμοποιούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των  γραπτών εξετάσεων του μαθήματος. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ οποιαδήποτε ανταλλαγή βοηθημάτων. Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι φοιτητές να προσκομίζουν στις εξετάσεις τουλάχιστον τα διδακτικά βιβλία και έναν υπολογιστή τσέπης.

 • Οι διδάσκοντες επισημαίνουν ότι η χρήση των βοηθητικών εκτυπωμένων διαφανειών προτείνεται να γίνεται από ασπρόμαυρη εκτύπωση 4 - 6 διαφανειών ανά σελίδα. Εγχρωμες και αραιότερες εκτυπώσεις θεωρούνται αχρείαστη σπατάλη.

 • Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από την επίδοση των φοιτητών στο διαγώνισμα.

Course Code: 9197

Abstract from the Courses Guide of the School of Applied Mathematical and Physical Science:

Nuclear Engineering - 9th Winter Semester

Course offered by the Nuclear Engineering Department, School of Mechanical Engineering 

Nuclear reactions with neutrons. Fission. Neutron scattering, neutron absorption, neutron diffusion, neutron thermalization. Basic criticality calculations of bare homogeneous systems of thermal neutrons.

Nuclear power reactors. Setup of a nuclear power plant. Nuclear fuel. Steady-state heat removal from the core of a nuclear power reactor. Thermodynamic cycles and energy production.

Nuclear installations safety and security and nuclear accidents. Dispersion of fission products in the atmosphere. Basic principles of radation protection and radioenvironmental analysis.

Industrial applications of nuclear engineering.

Instructors: P. Rouni (tel. +302107722944, e-mail: prouni at nuclear dot ntua dot gr)

Ύλη

Η διδαχθείσα ύλη διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, στη βάση των ενοτήτων που δίνονται στον οδηγό σπουδών. Για το σκοπό αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν  οι παρουσιάσεις σε μορφή power point που χρησιμοποιήθηκαν στην αίθουσα αλλά και η διαπραγμάτευση που πραγματοποιήθηκε τόσο προφορικά όσο και στον πίνακα. Το εγκεκριμένο κύριο διδακτικό βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του και από κοινού με τη συνιστώμενη ενδεικτική βιβλιογραφία για την κάλυψη τυχόν αποριών. Σημειώνεται ότι το εγκεκριμένο κύριο διδακτικό βιβλίο περιέχει σε μεγάλη έκταση και ύλη, την οποία οι φοιτητές της ροής "Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωμάτια" έχουν ήδη διδαχθεί σε άλλα μαθήματα.

Ύλη Ακ. Ετους 2018 - 2019:

Από τις παρουσιάσεις σε μορφή power point:

1, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5α, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22

Από το διανεμόμενο κύριο διδακτικό βιβλίο:

ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ είναι οι παράγραφοι: 20, 28, 35 (οι σελ. 173 και 174 είναι ΕΝΤΟΣ), 37, 39, 40, 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 44, 49.2, 50.2, 50.3, 50.5, 51, 52.3, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.4, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ( οι σελ. 396 και 397 μέχρι την εξίσωση 69.2 είναι ΕΝΤΟΣ), 71, 72, 76.1, 76.3, 78, 81, 82, 83

Τα μετά την σελ. 464 αναφερόμενα και μέχρι το τέλος είναι επίσης ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ και είναι ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ τα ακόλουθα:

σελ. 480 "Προσδιορισμός των διαστάσεων κρισίμου συστήματος" και η παράγραφος 80.

Από τη διδασκαλία στην αίθουσα:

Τονίζεται επισταμένα ότι, αν έχουν διδαχθεί η θεωρία διαχύσεως μονοενεργειακών νετρονίων καθώς και η θεωρία Fermi, τότε έχουν αποδοθεί με ιδιαίτερα απλουστευμένο τρόπο κατά τη διάρκεια των προφορικών παραδόσεων.

Βιβλιογραφία

  Ενδεικτικά (Indicative References):

 • Camara J.A., "101 Solved Nuclear Engineering Problems", Professional Publications, 1999 

 

 • DOE-HDBK-1019/1-93, US Department of Energy Fundamentals Handbook, "Nuclear Physics and Reactor Theory", (διαθέσιμο και σε pdf torrent e-book στο διαδίκτυο)

 

 • Lamarsh J.R., " Introduction to Nuclear Engineering",  Addison-Wesley, 1983 (υπάρχει ως βιβλίο στην Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ, διαθέσιμο και σε pdf torrent e-book στο διαδίκτυο)

 

 • Lewis E.E., "Fundamentals of Nuclear Reactor Physics", Academic Press (Elsevier), 2008 (διαθέσιμο και σε pdf torrent e-book στο διαδίκτυο)

 

 • Stacey W.M., "Nuclear Reactor Physics", Wiley, 2001 (υπάρχει ως βιβλίο στην Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ, διαθέσιμο και σε pdf torrent e-book στο διαδίκτυο)

Πτυχιακή εξέταση - Ιούλιος 2019

Η πτυχιακή εξέταση του μαθήματος ‘Πυρηνική Τεχνολογία’ θα γίνει την Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00-17:30 στην αίθουσα 106 στο Νέο Κτίριο ΣΕΜΦΕ. Δείτε στα ΕΓΓΡΑΦΑ τη σχετική ανακοίνωση.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.