Είσοδος

Στατιστική Φυσική

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εισαγωγή στη θεωρία της πληροφορίας - Στατιστική Εντροπία.

Προσπελάσιμες καταστάσεις - Θεώρημα Liouville - Κλασσικά και Κβαντικά Φυσικά Συστήματα

Τελεστές Πυκνότητας - Κλασσικά και Κβαντικά Συστήματα

Αξίωμα Boltzmann-Gibbs, Κατανομές Ισορροπίας

Κανονικά Σύνολα (Μικροκανονικό, Κανονικό, Μεγαλοκανονικό, Ισοβαρικό-Ισοθερμικό)

Εργο και Θερμότητα - Ταυτοποίηση Θερμοδυναμικής και Στατιστικής Εντροπίας - Θερμοδυναμικά Δυναμικά στα Κανονικά Σύνολα

Κβαντικά Αέρια Ταυτόσημων σωματιδίων - Δεύτερη Κβάντωση - Κατανομές Fermi Dirac και Bose Einstein.

Μεταβάσεις Φάσεων - Παράμετρος Τάξης - Προσέγγιση Μέσου Πεδίου

Στοιχεία Στατιστικής Φυσικής Εκτός Ισορροπίας- Φαινόμενα Μεταφοράς - Εξίσωση Boltzmann


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.