Είσοδος

Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Ηλεκτρικά πεδία στην ύλη. Διηλεκτρικά υλικά. Μαγνητικά πεδία στην ύλη. Μαγνητικά
υλικά. Εξισώσεις του Maxwell στο κενό και στην ύλη. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στο κενό. Διάνυσμα Poynting. Διάδοση
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε αγώγιμα μέσα. Ανάκλαση και μετάδοση
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Πόλωση. Συντελεστές Fresnel. Διασπορά.

Διδάσκοντες

Κεχαγιάς Αλέξανδρος
ΔΕΠ Επ.Καθηγητής  
Γρ. 318
+30 210 7723036 
+30 210 7723050 
+30 210 7722906 
kehagias@central.ntua.gr
http://www.physics.ntua.gr/Faculty/kehagias/

Διαλέξεις

Οι διαλέξεις του μαθήματος γίνονται κάθε 

Δευτέρα 10:45 πμ - 12:30 μμ  στην αίθουσα Α102

και

Παρασκευή 13:45 μμ - 15:30 μμ στο Αμφ. Φυσικής 

Description

Electric fields in nature.  Dielectric materials. Magnetic materials in matter. Magnetic materials. Maxwell’s equations in vacuum and in matter. Electromagnetic waves. Propagation of electromagnetic waves in vacuum. The Poynting vector. Propagation of electromagnetic waves in conducting materials. Reflection and transmission of electromagnetic waves. Polarization. Fresnel coefficients. Dispersion.  


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.