Είσοδος

Ατομική και Μοριακή Φυσική

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Στοιχεία Κβαντικής  Μηχανικής. Εισαγωγή στη δομή ατόμων και μορίων: (α) Μονοηλεκτρονικά άτομα, ατομικά τροχιακά, αναλυτικές και αριθμητικές λύσεις, (β) Μονοηλεκτρονικό μόριο +H2 , μοριακά τροχιακά, χημικός δεσμός (Ι), (γ) Πολυηλεκτρονικά άτομα, κεντρικό πεδίο, θεωρία Hartree-Fock, ανοικτοί φλοιοί, σύζευξη στροφορμών. Θεωρίες διαταραχών και μεταβολών και στοιχειώδεις εφαρμογές. Αλληλεπίδραση με εξωτερικά πεδία - λέιζερ. Στοιχεία ατομικής και μοριακής φασματοσκοπίας. Εισαγωγή στη θεωρία σκέδασης - καταστάσεις συντονισμού. 

Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακή εξάσκηση. Ο βαθμός των εργαστηρίων διατηρείται για όσους είναι παλαιών ετών.Για εγγραφή στα εργαστήρια απευθυνθείτε στην κα Μανωλάτου (1ος όροφος κτηρίου Φυσικής).

Το μάθημα γίνεται στο Αμφιθέατρο Φυσικής κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 12:45-14:30 και η αναπλήρωση κάθε Παρασκευή στις 15:00-17:00.

Βιβλιογραφία

1)      Προσωπικές Σημειώσεις

2)      Κβαντομηχανική II (Σ. Τραχανάς), Παν. Εκδόσεις Κρήτης

3)      Physics of Atoms and Molecules (B.H. Bransden & C.J. Joachain), Prentice Hall

4)      The Physics of Atoms and Quanta (H. Haken and H.C. Wolf), Springer

5)      Molecular Physics and Elements of Quantum Chemistry (H. Haken, H.C. Wolf), Springer

6)      Introductory Quantum Mechanics (R.L. Liboff), Addison-Wesley

7)      Quantum Physics (S. Gasiorowicz),Wiley

Διδάσκοντες

Λιαροκάπης Ε.

Καθηγητής

Γραφείο 012 
Τηλ. +30 210 772 2930
Φαξ  +30 210 772 2928
+30 210 7722950 
+30 210 7723312 

http://www.physics.ntua.gr/~liarokapis/courses.htm

Description


Elements of Quantum Mechanics. Introduction to the structure of atoms and molecules: (a) One-electron atoms, atomic orbitals, analytical and numerical solutions, (b) the one - electron molecule H2+, molecular orbitals, chemical bond (I), (c) Many-electron atoms, central field, Hartree – Fock theory, open shells, coupling of the angular momentum. Perturbation theory, calculus of variations and elementary applications. Interaction with external fields – lasers. Elements of atomic and molecular spectroscopy. Introduction to scattering theory – resonance states.

The course includes laboratory exercises

 Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.