Είσοδος

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι )

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εισαγωγή στον ηλεκτρομαγνητισμό. Ηλεκτροστατική, μαγνητοστατική, εξισώσεις Maxwell και ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι συνοπτική.

Υλικό για το ΤΜΗΜΑ-Α βρίσκεται στο σύνδεσμο: Φυσική ΙΙ - Ηλεκτρομαγνητισμός, 2016-2017 ΣΕΜΦΕ

Υλικό για το ΤΜΗΜΑ-Β αναρτάται στο "Εργαλεία" "Έγγραφα" (αυτής της σελίδας)

Οι σπουδαστές μπορούν να χρησιμοποιούν το πλήρες διαθέσιμο υλικό και των δύο ΤΜΗΜΑΤΩΝ

  • Δευτέρα 10:45-13:30
  • Παρασκευή 08:45-10:30
  •  

Ύλη


Η Ύλη του μαθήματος, σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών της Σχολής ΕΜΦΕ.

Ηλεκτροστατική: Νόμος του Coulomb.Ηλεκτρικό πεδίο. Ενέργεια συστήματος φορτίων. Πεδίο από διάκριτες και συνεχείς κατανομές φορτίου. Νόμος του Gauss, Εφαρμογές του Ν. του Gauss. Ηλεκτροστατικό δυναμικό: Διαφορά δυναμικού και δυναμική συνάρτηση. Το πεδίο ως βαθμίδα του δυναμικού. Απόκλιση διανυσματικής συνάρτησης και Θ. Gauss. Στροβιλισμός διανυσματικής συνάρτησης και Θ. Stokes. Διαφορική μορφή του Ν. Gauss. Ε­ξίσωση Laplace. Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου. Ηλεκτροστατικά πεδία και αγωγοί: «Ορι­σμός» και γενικές ιδιότητες αγωγών. Γενικό Ηλεκτροστατικό πρόβλημα και Θ. Μοναδικό­τητας. Εισαγωγή στη μέθοδο των εικονικών φορτίων. Εισαγωγή στη μέθοδο των χωριζό­μενων μεταβλητών. Απλά συστήματα αγωγών. Συντελεστές χωρητικότητας και πυκνωτές. Ηλεκτρικά ρεύματα: Πυκνότητα ρεύματος. Διατήρηση φορτίου και εξίσωση συνέχειας. Τοπική μορφή του Νόμου του Ohm. Μαγνητικό πεδίο: Νόμος των Biot-Savart. Ιδιότητες του μαγνητικού πεδίου. Πεδία δακτυλίων και πηνίων. Νόμος του Ampere. Διανυσματικό δυναμικό. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή: Νόμος του Faraday. Αμοιβαία επα­γωγή. Αυτεπα­γωγή. Ενέργεια του μαγνητικού πεδίου. Εξισώσεις του Maxwell: Ο πλήρης Νόμος του Ampere. Εξ. Maxwell σε διαφορική και ολοκληρωτική μορφή. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ενέργεια ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Εισαγωγή στο Ηλεκτρικό και Μαγνητικό πεδίο στην ύλη: Ηλεκτρικό δίπολο (Πεδίο και δυναμικό). Πόλωση και Διηλεκτρικά υλικά. Μαγνη­τικά δίπολα (Μαγνητικό πεδίο και δύναμη σε μαγνητικό δίπολο). Μαγνητική ροπή και στροφορμή.

Βιβλιογραφία

               
1 9015Α ΣΕΙΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (BERKELEY) ΤΟΜΟΣ 2ος E. M. PURCELL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΠ 2004 ΑΘΗΝΑ 20227
2 9015Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΤΟΜΟΣ Β' H. D. YOUNG - FREEDMAN ΠΑΠΑΖΗΣΗ 2010 ΑΘΗΝΑ 5583
3 9015Γ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ ΙΙ M. ALONSO - E. FINN ΡΕΣΒΑΝΗΣ-ΦΙΛΙΠΠΑΣ 1981 ΑΘΗΝΑ 48526
4 9015Δ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΤΟΜΟΣ Β GIANCOLLI ΤΖΙΟΛΑ 2013 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 18548945
5 9015Ε ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΤΟΜΟΣ IΙ R.D. KNIGHT ίων, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2008 ΑΘΗΝΑ 12968
               

Διδάσκοντες


Τμήμα A' (Α - ΜΑ) [Αμφθέατρο 2]

Νίκος Τράκας

e-mail:ntrac@central.ntua.gr
Internet:www.physics.ntua.gr/~ntrac/
τηλ:210-772-3047 Γραφείο: Κτ. Φυσικής, 3ος όροφος, 302

 

Τμήμα Β΄(ΜΕ - Ω) [Αμφιθέατρο 3]

Γιάννης Ράπτης 

e-mail: yraptis@mail.ntua.gr

Internet:http://users.ntua.gr/yraptis/

τηλ.: 210-772-3044, Γραφείο: Κτ. Φυσικής Ισόγειο, 009 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.