Είσοδος

Θερμοδυναμική

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εισαγωγικές έννοιες: Θερμοκρασία, Θερμότητα. Νόμοι αραιών αερίων. Ισόθερμη και Αδιαβατική μεταβολή. Κινητική θεωρία αερίων. Καταστατική εξίσωση αερίων. Πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής: Έργο, Εσωτερική ενέργεια. Αντιστρεπτές και μη-αντιστρεπτές μεταβολές. Θερμοχωρητικότητα, εξίσωση Mayers. Ενθαλπία, μεταφορά θερμότητας. Θερμικές μηχανές, Μηχανή Carnot. Θερμοδυναμικός συντελεστής μ, Carnot. Δεύτερος νόμος θερμοδυναμικής: Εντροπία. Μη-εντιστρέψιμες διαδικασίες. Θεώρημα Carnot, ανισότητες Clausius. Αλλαγές εντροπίας, Tds εξισώσεις. Θερμοδυναμικά Δυναμικά: Legendre μετασχηματισμοί. Maxwell εξισώσεις. Helmholz, Gibbs συναρτήσεις. Αλλαγές φάσης. Ανοικτά Συστήματα, Χημικό Δυναμικό: Ισορροπία αλλαφών φάσεων. Χημικές αντιδράσεις. Διαδικασίες ανάμειξης. Τρίτος νόμος θερμοδυναμικής: Διατυπώσεις τρίτου νόμου θερμοδυναμικής. Μέθοδοι ψύξης. Εφαρμογές  τρίτου νόμου θερμοδυναμικής.

Διδάσκοντες

Παρασκευαΐδης Κωνσταντίνος  ΔΕΠ Αναπληρωτής Καθηγητής 
Γρ. 312
+30 210 7723045

cparas@central.ntua.gr

 

 

Διαλέξεις

Οι διαλέξεις γίνονται

κάθε Πέμπτη 12:45  - 13:30 μμ στο Αμφιθέατρο 2 (Γενικές έδρες)

και

κάθε Παρασκευή 10:45-12:30 στο Αμφιθέατρο Φυσικής

Description

Temperature. Heat. Work. Internal energy. Dilute gas. Dilute gas laws. Isothermal and adiabatic processes.Kinetic theory of gases. Maxwell – Boltzmann distribution. Applications. Real gases. The first law of thermodynamics. Reversible and irreversible processes. Carnot engine.  Entropy. Second and third law of thermodynamics. Specific heat. Coefficient of compressibility.  Chemical potential.  Enthalpy. Free energy. Phase transitions.  Applications.  


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.