Είσοδος

Κατασκευαστικός Σχεδιασμός

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Κατασκευαστικός Σχεδιασμός

ΔΠΜΣ «ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»

 

Εισαγωγικά στοιχεία

Ο κατασκευαστικός σχεδιασμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας σχεδίασης ενός πλοίου.

Καταλήγει στη διαμόρφωση των κατασκευαστικών συνόλων (πχ περιοχή διπύθμενου, κατάστρωμα, φρακτές, καταστρώματα, πλευρικό τμήμα) και υποσυνόλων (πχ ενισχυμένων ελασμάτων, υποστυλωμάτων) όπως και στον ορισμό της γεωμετρίας των επιμέρους δομικών στοιχείων (πχ ισαπόσταση και διατομή ενισχυτικών, πάχος ελασμάτων) που απαρτίζουν τη μεταλλική κατασκευή του πλοίου.  

Η διαδικασία που ακολουθείται κατά τον κατασκευαστικό σχεδιασμό, διασφαλίζει τη δομική επάρκεια της μεταλλικής κατασκευής στη δράση των εσωτερικών (πχ βάρος μεταφερόμενων φορτίων) και εξωτερικών (αλληλεπίδραση σκάφους με το θαλάσσιο περιβάλλον) φορτίσεων.

Η διαστασιολόγηση προκύπτει μέσω αξιολόγησης της αντοχής των δομικών στοιχείων εφαρμόζοντας ορθολογικούς κανόνες που βασίζονται σε προχωρημένα μαθηματικά μοντέλα της τεχνικής μηχανικής.

 

Στόχος μαθήματος

Το ομώνυμο μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση από το σπουδαστή, της διαδικασίας που ακολουθείται για τη διαστασιολόγηση δομικών τμημάτων της μεταλλικής κατασκευής ενός πλοίου.

Επίσης αποσκοπεί στην εξοικείωση του σπουδαστή με τις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων μηχανικής όπως και με τους κανονισμούς αντοχής (Common Structural Rules), που εφαρμόζονται σήμερα, για τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας κατασκευαστικών στοιχείων.

 

 

Ο Διδάσκοντας,

Κ. Ανυφαντής


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.