Είσοδος

Βασικές Αρχές Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Μάθημα Επιλογής του ΔΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων"

Η ολοκληρωμένη Διαχείριση του Υδάτινου Πειβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων στο πνεύμα της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά. Ανάλυση της Οδηγίας, των θυγατρικών Οδηγιών και του συναφούς θεσμικού πλαισίου (υπόγεια νερά, ουσίες προτεραιότητας, προγράμματα παρακολούθησης, πρότυπα ποιότητας, βιολογικοί και χημικοί δείκτες, οικονομική ανάλυση-κόστος χρηματοοικονομικό, περιβαλλοντικό και διαθεσιμότητας-, ανάκτηση κόστους και τιμολογιακή πολιτική, συμμετοχικές διαδικασίες, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής, προγράμματα μέτρων). Αρχές εξοικονόμησης νερού και διαχείρισης της ζήτησης σε συνάφεια με τη λειψυδρία και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο ρόλος των οικονομικών εργαλείων. Η εμπειρία από την εφαρμογή της Οδηγίας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Το μάθημα συμπληρώνεται με τις απαραίτητες έννοιες και γνώσεις για τον κύκλο του νερού, την υδρολογία και τα κυριότερα φαινόμενα ρύπανσης. 

Εργασίες

Εκτός από ασκήσεις σε επιλεγμένα θέματα, οι φοιτητές ανά ομάδες καλούνται να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν εργασία σχετική με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής

Eκφωνήσεις

Διδάσκοντες

Ανδρέας Ανδρεαδάκης, καθηγητής ΕΜΠ (συντονιστής μαθήματος) aedema@gmail.com

Ευάγγελος Μπαλτάς, καθηγητής ΕΜΠ, baltas@chi.civil.ntua.gr

Ευγενία Γαβαλάκη, Δρ Πολιτικός Μηχανικός-Υγειονολόγος, iukini@central.ntua.gr

Κείμενα Α. Ανδρεαδάκη-Ε.Γαβαλάκη

Περιλαμβάνονται σημειώσεις, παρουσιάσεις, το θεσμικό πλαίσιο και χρήσιμοι σύνδεσμοι

Kείμενα

Κείμενα Ε. Μπαλτά

Κείμενα

Ανακοινώσεις

 ΝΕΟ Ανακοίνωση 8/01/2017. Νέα ημερομηνία παρουσίασης ομαδικών εργασιών (25 Ιανουαρίου 2017)

Ανακοίνωση 28/11/2016. Ανάρτηση παρουσιάσεων από κα Γαβαλάκη

 

ΝΕΟ-ΝΕΟ.Για την παρουσίαση των ομαδικών εργασιών στις 25 Ιανουαρίου. Κάθε ομάδα θα κάνει μια παρουσίαση σε power point διάρκειας 20-30 λεπτών (ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας και την έκταση του αντικειμένου). Με την κάθε παρουσίαση ή και στο τέλος  θα γίνονται ερωτήσεις (ουσιαστικά προφορική εξέταση) κυρίως στο αντικείμενο της κάθε ομάδας αλλά και ευρύτερα σε θέματα της Οδηγίας. Κατά συνέπεια για να υπάρχει άνεση η καταληκτική ώρα στις 18:00 είναι ενδεικτική. Μάλλον θα πάμε πιο αργά. Οπότε μην κανονίσετε τίποτα για αμέσως μετά. Θα φροντίσουμε εμείς "να φάτε καλά"Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.