Είσοδος

Μέθοδοι Διερεύνησης του Υπεδάφους

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Μέθοδοι Διερεύνησης του Υπεδάφους

Διδάσκοντες:  Καθηγ. Γ. Τσιαμπάος, Επ. Καθηγ. Γ. Αποστολόπουλος, Α. Αναγνωστόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 3

 

 • Γενικές αρχές και μέθοδοι Διερευνήσεως του Υπεδάφους. Ερμηνεία αεροφωτογραφιών. Γεωλογικοί χάρτες και τομές. Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, περιγραφή δειγμάτων, σύνταξη γεωτεχνικών τομών. Επιτόπου δοκιμές για γεωτεχνικούς σκοπούς (cross-hole, περατότητας, τυποποιημένης διείσδυσης, στατικής πενετρομέτρησης, προσδιορισμού των επιτόπου τάσεων, άμεσης διάτμησης, πρεσσιομέτρου και ντιλατομέτρου). Ερμηνεία αποτελεσμάτων επιτόπου δοκιμών, συσχετισμοί. Εφαρμογές.
 • Βασικές αρχές της σεισμικής μεθόδου ανάκλασης και διάθλασης.Μέθοδος Ειδικής Ηλεκτρικής Αντίστασης και Ηλεκτρική Τομογραφία. Εφαρμογές στον σχεδιασμό και κατασκευή υπογείων έργων.

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 

 • American Society of Civil Engineers (1997): «Geophysical Exploration for engineering and environmental investigations», Technical engineering and design guides as adapted from the U.S. Army Corps of Engineers, No. 23, 204 p. (Ειδική Βιβλιοθήκη Δ.Π.Μ.Σ.)
 • Australian Drilling Industry Training Committee Limited (1997): “DRILLING: The Manual of Methods, Applications and Management”, Lewis Publishers, 615 p. (Ειδική Βιβλιοθήκη Δ.Π.Μ.Σ.)
 • Joyce, M.D. (1982). Site Investigation Practice. E & F.N. Spon
 • Lunne, T., Robertson, P., Powell, J. (1997). Cone penetration testing in geotechnical practice. Chapman & Hall, Inc., 312p.
 • Maltman A. (1990): “Geological Μaps: Αn Ιntroduction”, John Wiley & Sons, 260p. (Ειδική Βιβλιοθήκη Δ.Π.Μ.Σ.)
 • McLean, A.C., Gribbles, C.D. (1995) Geology for Civil Engineers. E & F.N. Spon.
 • Ν. Παπαχαρίσης, Μάνου – Ανδρεάδη, Ι. Γραμματικόπουλος, (1999): «Γεωτεχνική Μηχανική: έρευνα, γεωτρήσεις, εργαστήριο. Θεσσαλονίκη, 559 σελ. (Ειδική Βιβλιοθήκη Δ.Π.Μ.Σ.)
 • Thomas, P.R. (1991). Geological Maps and Sections for Civil Engineering. Blackie
 • Welkman, A.J., Heard, J.M. (1990). Site Investigation Manual, CIRIA, Spec. Publ. 25/PSA, Civil Eng. Techn. Guide 35
 • U.S. Army Corps of Engineers (2001), Geotechnical Investigations. Engineer Manual, EM 1110-1-1804
 • Simons, N., Menzies, B., Matthews, M. (2002). A short Course in Geotechnical Site Investigation.Thomas Telford, 353p.
 • Clayton, C.R.I., Matthews, M., Simons, N. (1995). Site Investigation. Second Edition, Blackwell Science, Oxford.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.