Είσοδος

Θαλάσσια Υδροδυναμική

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εισαγωγή στους θαλάσσιους κυματισμούς. Μηχανισμοί γένεσης ανεμογενών κυματισμών. Επισκόπηση κυματισμών μικρού ύψους και μετασχηματισμών στα ρηχά: Διάθλαση λόγω ρεύματος, περίθλαση, ανάκλαση. Μακρά κύματα. Μη γραμμικά κύματα: Κύματα Stokes ανώτερης τάξης, κύματα πεπερασμένου ύψους σε ρηχά νερά, προσέγγιση Boussinesq. Αλληλεπίδραση κυμάτων - ρευμάτων. Εξίσωση ήπιας κλίσης. Θραύση κυμάτων, φαινόμενα στη ζώνη θραύσεως. Φασματική περιγραφή κυμάτων, ενεργειακό ισοζύγιο και φυσικοί μηχανισμοί μεταβολών. Πρόγνωση κυματισμών, στατιστικά χαρακτηριστικά και παράμετροι σχεδιασμού.

Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται κατά 80% από την τελική εξέταση και κατά 20% από τις ασκήσεις. 

Για απορίες σχετικά με τις ασκήσεις 

Τρίτη 12:00 - 14:00, Γραφείο 009 ισόγειο εργαστηρίου λιμενικών έργων

email: malldim@yahoo.gr 

 

http://postgra.hydro.ntua.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=63〈=el

 

 

Ύλη

1.     Εισαγωγή: Άνεμος και Θαλάσσιοι Κυματισμοί

1.1      Στοιχεία Μετεωρολογίας

1.2       Οι Θαλάσσιοι Κυματισμοί

1.3       Μηχανισμοί Δημιουργίας Ανεμογενών Κυματισμών

Παράρτημα 1ου Κεφαλαίου

2.     Κυματισμοί Μικρού Ύψους- Βασική Θεωρία

3.     Μετασχηματισμοί Κυμάτων στα Ρηχά

3.1     Διατήρηση Αριθμού Κυμάτων

3.2     Διάθλαση

3.3     Περίθλαση

4.     Αλληλεπίδραση Ρευμάτων-Κυματισμών

5.     Εξίσωση Ήπιας Κλίσης

6.     Μακρά Κύματα

7.     Μη Γραμμικά Κύματα

8.     Ζώνη Θραύσεως

8.1     Ροή Ποσότητας Κίνησης

8.2     Wave Setdown

8.3     Wave Setup

8.4     Ρεύμα κατά Μήκος της ακτής

8.5     Θραυόμενοι Κυματισμοί

8.6     Αναρρίχηση Κυμάτων στην Ακτή

8.7     Παράκτια Ρεύματα

9.     Φάσματα Κυμάτων

9.1     Περιγραφή Τυχαίων Κυματισμών

9.2     Τύποι Φασμάτων

Φάσματα συχνοτήτων, Κατευθυντικό φάσμα

9.3     Ενεργειακοί Μηχανισμοί και Φασματική τους Απεικόνιση

Ατμοσφαιρικό input

Μη γραμμικές αλληλεπιδράσεις τετράδων

White-cap dissipation

Ισοζύγιο στο φάσμα

Επίδραση του πυθμένα στα Sin, Snℓ, Sds

Tριβή πυθμένα

Θραύση κυμάτων λόγω ρήχωσης

Μη γραμμικές αλληλεπιδράσεις τριάδων

9.4     Απλές Μετατροπές Τυχαίων Κυματισμών

Διάθλαση, Ρήχωση, Περίθλαση, Θραύση Κυμάτων, Ανάκλαση, Επίδραση Ρεύματος, Διέλευση πάνω από Ύφαλο

10.  Πρόγνωση Κυματισμών

10.1  Απλή Εκτίμηση Έντασης Ανέμου

10.2  Θεωρητικό Υπόβαθρο Πρόγνωσης Κυματισμών

10.3  Προσεγγιστική Πρόγνωση σε Απλές Περιπτώσεις

Προϋποθέσεις

Εκτίμηση για βαθειά νερά από νομογραφήματα

Εκτιμήσεις σε ρηχά νερά

11.  Στατιστικά Χαρακτηριστικά Κυματισμών & Συνθήκες Σχεδιασμού

11.1  Βραχυπρόθεσμη Απεικόνιση

11.2  Μακροπρόθεσμη Στατιστική Απεικόνιση

11.3 Εφαρμογή στο Σχεδιασμό

Διδάσκοντες

Κ. Μέμος 

Σ. Αζοράκος

Δ. Μαλλιούρη


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.