Είσοδος

Θαλάσσιος Εντοπισμός & Πλοήγηση

Γενικά στοιχεία

 

 
Ύλη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΕΡΟΣ 1ο ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ (3 βδομάδες)
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1
.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
1.2.1 Ελλειψοειδές (Γεωγραφικό)
1.2.2 Επίπεδο (Καρτεσιανό/Πολικό)
1.3 ΑΡΧΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ
1.3.1 Αναπτυκτές επιφάνειες (Κυλινδρικές/Κωνικές/Επίπεδες)
1.3.2 Προσανατολισμός αναπτυκτής επιφάνειας (Ορθές/Εγκάρσιες/Πλάγιες)
1.3.3 Ιδιότητες (Σύμμορφες/Ισοδύναμες/Ισαπέχουσες)
1.4 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
1.5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ
1.5.1 Ορθή Μερκατορική
1.5.2 Πολική Στερεογραφική
1.5.3 Σύμμορφη κωνική (Προβολή Lambert)
1.6 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
1.6.1 Hatt
1.6.2 UTM (6°)
1.6.3 ΕΜΠ (3°)
1.6.4 ΕΓΣΑ '87
1.6.5 Μετατροπές μεταξύ διαφορετικών συστημάτων

ΜΕΡΟΣ 2ο ΓΡΑΦΙΣΜΟΣ (ΑΡΧΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) (1 βδομάδα)
2.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.1.1 Διαστάσεις (Σημειακά/Γραμμικά/Επιφανειακά)
2.1.2 Συνέχεια - ομαλότητα
2.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.2.1 Ονομαστική κλίμακα
2.2.2 Κλίμακα τάξης
2.2.3 Κλίμακα διαστήματος
2.3 ΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
2.3.1 Σχήμα
2.3.2 Μέγεθος
2.3.3 Απόχρωση
2.3.4 Ενταση
2.3.5 Προσανατολισμός
2.4 ΟΡΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
2.4.1 Οριο διαχωρισμού
2.4.2 Οριο διαφοροποίησης
2.4.3 Οριο διάκρισης

ΜΕΡΟΣ 3ο ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ Σ.Γ.Π. ΣΤΗ ΝΑΥΣΗΠΛΟΪΑ (2 βδομάδες)
3.1      Βασικά χαρακτηρηστικά και κατηγορίες έντυπων ναυτικών χαρτών. Διαδικασία πλοήγησης παραδοσιακής ναυτιλίας
3.2      Βασικά χαρακτηρηστικά και κατηγορίες συστημάτων ηλεκτρονικού χάρτη (συστήματα ECDIS, ECS, RCDS)
3.3      Κατηγορίες ηλεκτρονικών ναυτικών χαρτών - Δομή και περιεχόμενο ηλεκτρονικών ναυτιλιακών χαρτών ENCs
3.4      Διαδικασία πλοήγησης με συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη

Βιβλιογραφία

1.       Βέης Γ., (1997). Μαθηματική Χαρτογραφία. Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ε. Μ. Π. Αθήνα.
2.       Βέης Γ., (1987). Το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς. Οργανισμός Κτηματολόγιου και Χαρτογραφήσεων. Αθήνα.
3.       Βέης Γ., (1995). «Τα συστήματα αναφοράς και η εφαρμογή του ΕΓΣΑ ‘87». Τεχνικά Χρονικά (2η Εκτακτη Εκδοση Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας). Αθήνα, σ. 16-22.
4.       Bernt A. (1975). «Vector Geometry Applied to Automated Cartography». The ITC Journal, 4, pp. 413-428.
5.       Burrough P. A. (1986). Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment. Clarendon Press, Oxford.
6.       Clarke K. C., (1990). Analytical and Computer Cartography. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
7.       Cromley R. G., (1992). Digital Cartography. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
8.       Dent (1990). Cartography. Thematic Map Design. Wm. C. Brown Publ., Dubuque.
9.       Goodchild M. and S. Gopal (eds.), (1989). The Accuracy of Spatial Databases. Taylor & Francis, London.
10.   Keates J. S. (1996). Understanding Maps. (2nd ed.). Longman, Edinburgh.
11.   MacEachren A. M., (1995). How Maps Work. Representation, Visualization and Design. The Guilford Press, New York.
12.   Maffini G., (1987). «Raster versus Vector Data Encoding and Handling: A Commentary». Phogrammetric Engineering & Remote Sensing. Vol. 53, No. 10, pp. 1397-1398.
13.   Mailing D. H., (1968). “How Long is a Piece of String?”. The Cartographic Journal. Vol. 5., No. 2, pp. 147-156.
14.   Mailing D. H., (1973). Coordinate Systems and Map Projections. G. Philip & Son Ltd., London.
15.   Mailing D. H., (1989). Measurements from Maps. Principles and Methods of Cartography. Pergamon Press, Oxford.
16.   Müller J.-C., (1987). “The concept of error in Cartography”. Cartographica, Vol. 24, No. 2, pp. 1-15.
17.   Müller J.-C., (1977). “Map gridding and cartographic errors/A recurrent argument”. The Canadian Cartographer, Vol. 14, No. 2, pp. 152-167.
18.   Νάκος Β. (2011). Αναλυτική Χαρτογραφία. Τομέας Τοπογραφίας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ. Αθήνα.
19.   Νάκος Β. και Β. Φιλιππακοπούλου, (1993). Γενική Χαρτογραφία. Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ε. Μ. Π., Αθήνα, σ. 44-51.
20.   Νάκος Β. και Λ. Τσούλος (1995). «Χαρτογραφικές βάσεις δεδομένων και σφάλματα». Τεχνικά Χρονικά (2η Εκτακτη Εκδοση Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας). Αθήνα.
21.   Nakos B., Balis V. and Liapakis Ch. (1995). “GPS and GIS Integration in Cable Laying Applications”. Proceedings of the Fifth International Offshore and Polar Engineering Conference, June 11-16, The Hague, The Netherlands, pp. 120-125.
22.   Παλληκάρης Α., Κατσούλης Γ. και Δαλακλής Δ. (2008). Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα. Ίδρυμα Ευγενίδου – Βιβλιοθήκη του Ναυτικού, Αθήνα.
23.   Παρασχάκης Ι., Μ. Παπαδοπούλου και Π. Πατιάς, (1991). Αυτοματοποιημένη Χαρτογραφία. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
24.   Tetley L. and Calcutt D. (2001). Electronic Navigation Systems. Butterworth-Heinemann, Oxford.
25.   Thomas P. D., (1952). Conformal projections in Geodesy and Cartography. United States Dept. of Commerce, Special Publ. No 251.
26.   Admiralty Manual of Navigation [AMN]. (1987). Vol. I TSO [The Stationary office]. London.
27.  Bowditch, N. (2002). The American Practical Navigator. NIMA  Pub. No. 9.
28.  Hecht , Berking, Buttgenbach, Jonas, Alexander (2006). The Electronic Chart – Functions, Potential and Limitations of a new Marine Navigation System. GITC bv, 2nd Edition, The Netherlands.

Διδάσκοντες

Β. Νάκος, Καθηγητής ΕΜΠ
Κτήριο Α, 2ος όροφος, Γραφ. Α205-206
Συνεργασία με φοιτητές: Τετάρτη 12-14
Τηλ.: 210-7722733
Φαξ: 210-7722734
Email: bnakos@central.ntua.gr
URL: http://users.ntua.gr/bnakos

A. Παλληκάρης, Καθηγητής, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
Email: palikari@otenet.gr

Ν. Τσερνοτόπουλος, Διδακτικό Προσωπικό, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
Email: ntsern@yahoo.gr

Πρόγραμμα

Το μεταπτυχιακό μάθημα Θαλάσσιος Εντοπισμός & Πλοήγηση γίνεται κάθε Τρίτη στις 15:15-18:00 στην αίθουσα Α003 του Κτηρίου Α Ισόγειο)


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.