Είσοδος

Μηχανική Σύνθετων Υλικών

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα είναι κατ' επιλογή του 2ου εξαμήνου του ΔΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών".

Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος περιλαμβάνουν:

    Γνωριμία των φοιτητών με τα σύνθετα υλικά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητές τους

    Παροχή εργαλείων εκτίμησης των μηχανικών ιδιοτήτων των σύνθετων υλικών

    Κατανόηση από τους φοιτητές της μηχανικής των σύνθετων υλικών

    Παροχή στους φοιτητές της δυνατότητας υπολογισμού παραμορφώσεων και τάσεων σε κατασκευές από σύνθετα υλικά

    Κατανόηση από τους φοιτητές των τρόπων αστοχίας των σύνθετων υλικών και των επιδράσεων του περιβάλλοντος

 

Ύλη

Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

Γενικά περί σύνθετων υλικών: Βασικά χαρακτηριστικά, μηχανική συμπεριφορά, κατασκευαστική διαμόρφωση, κατασκευαστικές μέθοδοι, εφαρμογές.

Μηχανικές ιδιότητες: Θεωρητικές και εμπειρικές σχέσεις υπολογισμού, καθορισμός πάχους, μηχανικές δοκιμές, απαιτήσεις νηογνωμόνων.

Μηχανική των σ.υ.: Εξισώσεις ελαστικότητας ανισοτροπικού υλικού, μηχανική συμπεριφορά στρώσης, κλασσική θεωρία πολύστρωτων, είδη πολύστρωτων, ακαμψίες, μηχανική συμπεριφορά, κατασκευές sandwich.

Τρόποι αστοχίας των σ.υ.: Τρόποι αστοχίας πολύστρωτων (σε εφελκυσμό, θλίψη, κάμψη, διάτμηση, διάτμηση μεταξύ στρώσεων, κόπωση, κρούση, αποχωρισμός στρώσεων, επίδραση θερμοκρασίας, φωτιάς, απορρόφησης νερού, περιβάλλοντος). Κριτήρια αστοχίας στρώσεων. Αντοχή πολύστρωτου.

Κατασκευαστική απόκριση: Κατασκευαστικές αρχές. Κάμψη και λυγισμός ενισχυτικών τύπου καπέλου. Κάμψη και λυγισμός πολύστρωτων πλακών και πλακών sandwich. Σχεδίαση συνδέσεων.

 

Mέθοδοι αξιολόγησης

Η γραπτή εξέταση του μαθήματος περιλαμβάνει ένα θεωρητικό μέρος χωρίς Σημειώσεις και ένα μέρος επίλυσης ασκήσεων με ανοιχτές Σημειώσεις.  Τα δύο μέρη είναι ισοβαρή, συνεισφέρουν δηλαδή κατά 50% στο βαθμό της γραπτής εξέτασης.  Αναγκαία συνθήκη για να προσμετρηθεί ο βαθμός της γραπτής εξέτασης στον τελικό βαθμό του μαθήματος είναι η επίτευξη βαθμολογίας μεγαλύτερης ή ίσης του 3 σε κάθε μέρος της εξέτασης.

 

Διδάσκοντες

Ν. Τσούβαλης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Κτίριο Γ, Γραφείο Γ.206, Τηλ. 21 0772 1413

e-mail: tsouv@mail.ntua.gr

URL: http://users.ntua.gr/tsouv, http://stl.naval.ntua.gr/

 

Εκπαιδευτικό υλικό

Σημειώσεις του διδάσκοντα, διαφάνειες, slides, videos, επίδειξη Μονάδας Σύνθετων Υλικών του Εργαστηρίου Ναυπηγικής Τεχνολογίας.

 

Ασκήσεις

Επιλύονται από πίνακος λογιστικές ασκήσεις σχετικές με κάθε ενότητα του μαθήματος.

 

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.