Είσοδος

Εργαστηριακές Μέθοδοι Υγειονομικής Τεχνολογίας

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 Μάθημα Α Εξαμήνου ΔΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων"

Εργαστηριακές μέθοδοι ανάλυσης παραμέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα των υδάτων και την επεξεργασία του πόσιμου νερού και των λυμάτων. Παρουσίαση μεθόδων και εκτέλεση αναλύσεων στο εργαστήριο, όπως μέτρηση στερεών, θολότητας μέτρηση βιοχημικής και χημικής απαίτησης οξυγόνου, προσδιορισμός ολικού και αμμωνιακού αζώτου, μέτρηση νιτρικών και νιτρωδών, ολικού και διαλυτού φωσφόρου. Προσδιορισμός της ενεργότητας ετεροτροφικών και αυτοτροφικών βακτηριδίων  χρησιμοποιώντας βιολογικές μεθόδους μέτρησης της ταχύτητας αποξυγόνωσης, της ταχύτητας απομάκρυνσης αμμωνίας και της ταχύτητας απονιτροποίησης. Χρήση της ταχύτητας αποξυγόνωσης για τον χαρακτηρισμό των λυμάτων ανάλογα με την βιοδιασπασιμότητά τους. Μικροσκοπική παρατήρηση ενεργού ιλύος για την αναγνώριση πρωτοζώων, νηματοειδών βακτηριδίων και συσσωματούμενων βακτηριδίων. Εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων για την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Θέσεις, συχνότητα και μέθοδοι δειγματοληψιών, απαιτούμενoς εργαστηριακός εξοπλισμός. Ισοζύγια μάζας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Εργασίες

Η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος προϋποθέτει την εκτέλεση δέκα εργαστηρίων και την, εντός δύο εβδομάδων από την εκτέλεση του εργαστηρίου, υποβολή αχετικής έκθεσης αποτελεσμάτων. Ο φοιτητής αξιολογείται με βάση τη συμμετοχή του σε κάθε εργαστηριακή άσκηση, με βάση τις εκθέσεις των αποτελεσμάτων και με βάση την τελική εξέταση. Η βαρύτητα του βαθμού των εκθέσεων και της συμμετοχής στο κάθε εργαστήριο στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του μαθήματος είναι 75%. 

Διδάσκοντες

Δάνος Μαμάης, Καθηγητής ΕΜΠ, e-mail: mamais@central.ntua.gr

Επικουρική Διδασκαλία

Βάλια Ανδρονίκου (ΕΔΙΠ), e-mail:evan@central.ntua.gr

Mαριάννα Γιολδάση (ΕΔΙΠ): mariannarag@yahoo.com 

 

Ανακοινώσεις

Κάθε διάλεξη θα χωρίζεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος. Το θεωρητικό μέρος, διάρκειας περίπου μίας ώρας, θα καλύπτεται από τον διδάσκοντα σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΔΠΜΣ (αίθουσα Η/Υ, 8:45 - 9:45). Ανάλογα με το πλήθος των φοιτητών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα, θα διαμορφωθούν τρεις ή τέσσερις ομάδες για την εκτέλεση των εργαστηρίων. Στη περίπτωση που ο αριθμός των φοιτητών δεν θα επιτρέπει την ταυτόχρονη εκτέλεση των εργαστηρίων από όλους τους φοιτητές, δύο ομάδες θα πραγματοποιούν το κάθε εργαστήριο (10:00 - 12:00) και δύο ομάδες θα πραγματοποιούν το εργαστήριο (12:00 - 14:00). Κατά την 1η διάλεξη του μαθήματος, με τη συνδρομή των φοιτητών, θα ορισθούν οι ομάδες που θα αποτελούνται από 4-5 άτομα και οι ώρες που η κάθε ομάδα θα βρίσκεται στο εργαστήριο.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Ύλη μαθήματος

Σημειώσεις μαθήματος

Αποτελέσματα Εργαστηρίων

Εργαστηριακές Ομάδες - Υπεύθυνοι Ομάδων

Διαφάνειες διάλεξης Πέμπτης 19.1.2017

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.