Είσοδος

Αστική Υδρολογία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Διαχείριση του πλήρους κύκλου του αστικού νερού με έμφαση σε κατανεμημένες τεχνολογίες για τη συνδυαστική διαχείριση και των 3 ροών (ύδρευση, αποχέτευση και απορροή ομβρίων). Ήπια συστήματα διαχείρισης ομβρίων στην πηγή. Συστήματα συλλογής και επαναχρησιμοποίησης βρόχινου νερού και πράσινες στέγες. Τεχνολογίες και παρεμβάσεις για τη διαχείριση αστικής ζήτησης. Συνδυαστική διαχείριση μέσω συστημάτων επαναχρησιμοποίησης σε πολλαπλές κλίμακες (συστήματα γκρι νερού, συστήματα εξόρυξης λυμάτων) στα πλαίσια μιας κυκλικής οικονομίας. Εξοικείωση με σύγχρονα μοντέλα προσομοίωσης ολοκληρωμένων αστικών συστημάτων νερού σε πολλαπλές κλίμακες (από οικία μέχρι πόλη). Εισαγωγή σε νέες έννοιες σχεδιασμού του πλήρους κύκλου του αστικού νερού, όπως η ανθεκτικότητα.

 

Ύλη

Μάθημα: Από την Αστική Υδρολογία στη Διαχείριση Αστικού Νερού - Από τα Αποκεντρωμένα Συστήματα στη Κυκλική Οικονομία - Μια εισαγωγή

ΜάθημαΒασικά στοιχεία έργων ύδρευσης και θέματα υπολογισμού και μέτρησης καταναλώσεων

Μαθημα: Βασικά στοιχεία έργων αποχέτευσης

Μάθημα: Διαχείριση Αστικού Νερού: Βασικές Τεχνολογίες (Διαχείριση Ζήτησης και Διαχείριση Ομβρίων στη πηγή)

Μάθημα: Ειδικά θέματα: Συστήματα Συλλογή Βρόχινου Νερού

Μαθήμα: Μοντέλα προσομοίωσης του πλήρους κύκλου του Αστικού Νερού - Το μοντέλο UWOT (Βίντεο 1η μέρας, Βίντεο 2ης μέρας)

Μάθημα: Ερευνητικά θέματα και τεχνολογίες αιχμής στη Διαχείριση Αστικού Νερού

Βιβλιογραφία

Larry Mays (2001). Stormwater Collection Systems Design Handbook, McGraw-Hill Professional, pp. 1008.

B Woods Ballard, R Kellagher, et al (2007). The SUDS manual (C697). CIRIA, pp. 600, ISBN: 978-0-86017-697-8

Fletcher et al., (2015). SUDS, LID, BMPs, WSUD and more – The evolution and application of terminology surrounding urban drainage, Urban Water Journal, 12:7, 525-542

Εργασίες

Η εκφώνηση του θέματος εξαμήνου εδώ.

Οι σχετικές χρονοσειρές εδώ.

Διδάσκοντες

Χ. Μακρόπουλος (Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ)

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Makropoulos, C. K., Natsis, K., Liu, S., Mittas, K., and D. Butler, (2008) Decision Support for Sustainable Option Selection in Integrated Urban Water Management. Environmental Modelling and Software,  23 (12): 1448-1460,  doi:10.1016/j.envsoft.2008.04.010 

Makropoulos, C., Memon, F.A., Shirley-Smith, C., and Butler D. 2008. Futures: an exploration of scenarios for sustainable urban water management. Water Policy 10(4), 345–373

Makropoulos, C., S. Liu, K. Natsis, F. Memon and D. Butler (2006). Supporting the choice, siting and evaluation of sustainable drainage systems in new urban developments. Water Practice and Technology 2(2): doi10.2166/wpt.2007.0044. Available Online

Rule, K.L., Comber, S.D.W., Ross, D., Thornton, A., Makropoulos, C.K. and R. Rautiu (2006) Diffused sources of heavy metals entering an urban wastewater catchment. Chemosphere 63, pp 64-72.

Rule, K.L., Comber, S.D.W., Ross, D., Thornton, A., Makropoulos, C.K. and R. Rautiu (2006) Sources of priority substances entering an urban wastewater catchment – trace organic chemical. Chemosphere 63, pp. 581-591.

Rule, K.L., Comber, S.D.W., Ross, D., Thornton, A., Makropoulos, C.K. and R. Rautiu (2006). Survey of priority substances entering thirty English wastewater treatment works. Water and Environment Journal, 20, pp. 177–184.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.