Είσοδος

Πλημμύρες και Αντιπλημμυρικά Έργα

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

- Εισαγωγή.

- Υδρολογία πλημμυρών. Εμβάθυνση στις υδρολογικές διεργασίες (εκτίμηση απωλειών, μηχανισμός βροχής – απορροής και συνθετικά μοναδιαία υδρογραφήματα). Διόδευση πλημμύρας.

- Εφαρμογές ΣΓΠ στην πρόληψη και διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου.

- Εμβάθυνση στην πιθανοτική προσέγγιση εξαιρετικών υδρολογικών γεγονότων.

- Όμβριες καμπύλες.

- Πλημμύρες ταχείας απόκρισης και πλημμυρική πρόγνωση (αβεβαιότητα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις).

- Υδρολογική και Υδραυλική προσομοίωση πλημμύρας με χρήση λογισμικών ελεύθερης πρόσβασης.

- Το πλημμυρικό καθεστώς στην Ελλάδα – Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ.

- Αντιπλημμυρικός σχεδιασμός (διακινδύνευση, κριτήρια σχεδιασμού). Αντιπλημμυρικά έργα.

- Ειδικές εφαρμογές. Μελέτες περιπτώσεων.

 

Διδάσκοντες

Ευάγγελος Μπαλτάς, Καθηγητής (Συντονιστής)

Μαρία Μιμίκου, Ομότιμη Καθηγήτρια 

Νικόλαος Μουτάφης, Συνταξιούχο μέλος ΔΕΠ  Γεώργιος Μπαριάμης, ΥΔ

Απόλλων Μπουρνάς, ΥΔ

Ελισσάβετ Φελώνη, ΥΔ

Αλέξανδρος Ψωμάς, ΥΔ


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.