Είσοδος

Πλημμύρες και Αντιπλημμυρικά Έργα

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

- Εισαγωγή.

- Υδρολογία πλημμυρών. Εμβάθυνση στις υδρολογικές διεργασίες (εκτίμηση απωλειών, μηχανισμός βροχής – απορροής και συνθετικά μοναδιαία υδρογραφήματα). Διόδευση πλημμύρας.

- Εφαρμογές ΣΓΠ στην πρόληψη και διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου.

- Εμβάθυνση στην πιθανοτική προσέγγιση εξαιρετικών υδρολογικών γεγονότων.

- Όμβριες καμπύλες.

- Πλημμύρες ταχείας απόκρισης και πλημμυρική πρόγνωση (αβεβαιότητα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις).

- Υδρολογική και Υδραυλική προσομοίωση πλημμύρας με χρήση λογισμικών ελεύθερης πρόσβασης.

- Το πλημμυρικό καθεστώς στην Ελλάδα – Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ.

- Αντιπλημμυρικός σχεδιασμός (διακινδύνευση, κριτήρια σχεδιασμού). Αντιπλημμυρικά έργα.

- Ειδικές εφαρμογές. Μελέτες περιπτώσεων.

 

 

Κατάλογος Διπλωματικών Εργασιών των τελευταίων ετών (link)

https://drive.google.com/open?id=19QLKQeKGkk5Ml9Vaz6nFcOX7cAOijNBp

 

 

Διδάσκοντες

Ευάγγελος Μπαλτάς, Καθηγητής (Συντονιστής)

Μαρία Μιμίκου, Ομότιμη Καθηγήτρια 

Νικόλαος Μουτάφης, Συνταξιούχο μέλος ΔΕΠ  
Απόλλων Μπουρνάς, ΥΔ

Ελισσάβετ Φελώνη, ΥΔ

Γεώργιος Μπαριάμης, ΥΔ

Αλέξανδρος Ψωμάς, ΥΔ


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.