Είσοδος

Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ

Γενικά στοιχεία

 

 
ΠεριγραφήΎλη

1. Παραδείγματα εφαρμογής της μεθόδου Galerkin με πεπερασμένα στοιχεία σε μονοδιάστατα προβλήματα

    δύο συνοριακών τιμών και σε διδιάστατα προβλήματα.

2. Χώροι Hilbert-Θεώρημα Προβολής- Θεωρήματα Lax-Milgram, Galerkin,Γενική Εκτίμηση Σφάλματος

    Μεταβολική μορφή -L2 παράγωγοι-Χώροι  Sobolev.

3. Μονοδιάστατα πεπερασμένα στοιχεία (Συναρτήσεις στέγες , τετραγωνικές, Hermite , Splines)

4. Διδιάστατα πεπερασμένα στοιχεία (Συναρτήσεις γινόμενα-Γραμμικές συναρτήσεις-Τετραγωνικές συναρτήσεις)

5. Εισαγωγή σε χρονικά μεταβαλλόμενα προβλήματα

Βιβλιογραφία

1. Α. Μπακόπουλος,Ι.Χρυσοβέργης: Αριθμητικές Μέθοδοι Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων,Εκδόσεις Συμεών

2.S.C.Brenner,L.R.Scott:The Mathematical Theory of Finite Elements Methods,Springer-Verlag,1994

3. L.C.Evans:Partial Differential Equations,AMS,1998

4. C.Johnson:Numerical solution of partial differential equations by the finite element method,CUP,1987

Διδάσκοντες

Β. Κοκκίνης

Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ

Τηλ. 210-7721700

e-mail: bkok@math.ntua.gr


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.