Είσοδος

Αντοχή Πλοίου

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 ΘΕΜΑ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

 ΝΑΙ

ΝΑΙ


 
 ΚΑΜΨΗ ΣΕ ΗΡΕΜΟ ΝΕΡΟ

 ΝΑΙ

ΝΑΙ

  
 ΚΑΜΨΗ ΣΕ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟ

 ΝΑΙ

ΝΑΙ 

  
 ΟΡΘΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΜΨΗΣ

  ΝΑΙ

  ΝΑΙ

  
 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

  ΝΑΙ

  ΝΑΙ

  
 ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΜΨΗΣ

  ΝΑΙ

   ΝΑΙ

  
 ΣΤΡΕΨΗ

 ΝΑΙ

 ΝΑΙ

  
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ  ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

 ΝΑΙ

 ΝΑΙ

  
ΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

 ΝΑΙ

 ΝΑΙ

  
ΚΟΠΩΣΗ

 ΝΑΙ

 ΝΑΙ

ΝΑΙ 
ΜΗΤΡΩΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 ΝΑΙ

 ΝΑΙ

  
ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

 ΝΑΙ

 ΝΑΙ

  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Οι ιστοσελίδες του μαθήματος ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ είναι αναρτημένες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για τους εγγεγραμμένους σπουδαστές στο μάθημα ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ που διδάσκεται κατά το ακαδημαΪκό έτος 2015-2016, στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Όλο το περιεχόμενο στις σελίδες αυτές είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για εκπαυδευτική χρήση των φοιτητών αυτών. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ η οιαδήποτε άλλη χρήση του. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ επίσης ρητά η καθοιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική αναπαραγωγή των ιστοσελίδων αυτών χωρίς την έγρραφη άδεια του διδάσκοντα.

 Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.