Είσοδος

Ειδικά Θέματα Κοινωνιολογίας

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Το μάθημα μελετά τις έννοιες του επιστημονικού εργαστηρίου και αυτή του πειράματος στη διάρκεια πέντε αιώνων. Στις μέρες μας οι επιστήμονες αποδίδουν στο εργαστήριο μεγάλη σημασία για την παραγωγή της επιστημονικής γνώσης ώστε είναι περίπου αδιανόητο να φανταστεί κανείς ότι δεν είχε πάντα την ίδια κεντρική σημασία στις επιστήμες ούτε και ήταν πάντα ένας χώρος διαμορφωμένος έτσι όπως τον συναντούμε στα μεγάλα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια. Επίσης σύγχρονα πειράματα όπως για παράδειγμα αυτά που διεξάγονται πρόσφατα στο CERN διαμορφώνουν την βεβαιότητα ότι η διερεύνηση της φύσης απαιτούσε πάντα πολύπλοκα και ακριβά πειράματα. Ωστόσο, ιστορικά δεν υπήρξε ένας και μόνο ορισμός του επιστημονικού εργαστηρίου ούτε ένας και μόνο τρόπος κατανόησης της έννοιας του πειράματος. Μέσα από την οπτική των σπουδών επιστήμης και τεχνολογίας, το συγκεκριμένο μάθημα  επικεντρώνεται στο επιστημονικό εργαστήριο ως κατεξοχήν χώρο παραγωγής γνώσης στις φυσικές κυρίως επιστήμες και τις επιστήμες της ζωής. Η έμφαση βρίσκεται στις μεταλλάξεις που υφίσταται ο φυσικός χώρος του επιστημονικού εργαστηρίου αλλά και στις επιπτώσεις των αλλαγών αυτών στην ίδια την επιστημονική γνώση. Μελετούμε το μετασχηματισμό των πολιτικών συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων, της ιεραρχικής δομής των ερευνητικών ομάδων με βάση το φύλο και τη φυλή και πολύ περισσότερο της ίδιας της επιστημονικής πρακτικής και της έννοιας του πειράματος.

Ύλη

Η ύλη των εξετάσεων έχει ως εξής

 Από το βιβλίο  

Ρεντετζή Μαρία. 2010. Ο Χώρος του Επιστημονικού Εργαστηρίου 16ος-20ος αι. Αρχιτεκτονικές και Κοινωνικές Διαστάσεις. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

 εξετάζονται οι εξής σελίδες και κεφάλαια (εντός ύλης)

1. Πρόλογος στην Ελληνική Έκδοση σελ. ix-xxi

2. Εισαγωγή xxxix-lxviii 

3. κεφάλαια 1, 2, 4, 7, 9.

Εργασίες

ΠΙΘΑΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Σύντομες εθνογραφικές μελέτες επιστημονικών εργαστηρίων, μελέτη και σχολιασμός αρχιτεκτονικού σχεδιασμών εργαστηρίων, στατιστικές μελέτες έμφυλου καταμερισμού εργασιών σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά εργαστήρια, ιστορική μελέτη ελληνικών ερευνητικών κέντρων και εργαστηρίων, παρουσίαση επιστημονικών εργαστηρίων και πειραμάτων στον ελληνικό τύπο. 

Διδάσκοντες

Μαρία Ρεντετζή

 

Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια

Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Κτήριο ΓΕ Ε 1ος όροφος

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Ζωγράφου, Αθήνα

Τηλ: 210 772 1614, Fax: 210 772 1618,

 

Ώρες γραφείου: Τρίτη 12:30-2:30 και Δευτέρα 10:00-12:00

Email: mrentetz@vt.edu

Διδακτικό εγχειρίδιο

 

Ρεντετζή Μαρία. 2010. Ο Χώρος του Επιστημονικού Εργαστηρίου 16ος-20ος αι. Αρχιτεκτονικές και Κοινωνικές Διαστάσεις. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Διεύθυνση: Μάνης 5, τηλ. 210 3849020

Μέθοδος Αξιολόγησης

Το μάθημα απαιτεί συμμετοχή σε τελικές εξετάσεις. Ωστόσο, σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα δίνεται η δυνατότητα για μικρές ερευνητικές εργασίες μη απαλλακτικές  Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.