Είσοδος

Σχεδιασμός Υπόγειων Εκμεταλλεύσεων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα αναλύει τα βασικά χαρακτηριστικά των μεθόδων και τεχνικών υπόγειας εκμετάλλευσης για την απόληψη κοιτασμάτων μεταλλικών και μη μεταλλικών ορυκτών. Εξετάζονται οι κύριες μέθοδοι και διδάσκεται ο σχεδιασμός του υπόγειου συστήματος εκμετάλλευσης και των έργων που απαιτούνται για την υλοποίησή του.

Πιο αναλυτικά, τα αντικείμενα που διδάσκονται είναι:

 • Αρχές της υπόγειας εκμετάλλευσης. Υπόγειες εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων στον Ελλαδικό χώρο.
 • Μέθοδοι εκμετάλλευσης με κενά μέτωπα (κατά μέτωπο προσβολή, μέθοδος βαθμίδων, διαδοχικοί όροφοι με κενά μέτωπα, θαλάμων και στύλων)
 • Ανάλυση σχεδιασμού και εκτίμηση μέγιστου ανοίγματος εκμετάλλευσης με τη μέθοδο modified stability graph.
 • Ανάλυση σχεδιασμού εκμετάλλευσης με τη μέθοδο θαλάμων και στύλων.
 • Μέθοδοι γομούμενων μετώπων (συμπτυσσόμενο μέτωπο, εναλλασσόμενες κοπές και λιθογομώσεις, οριζόντιες διαδοχικές πλάκες)
 • Μέθοδοι εκμετάλλευσης με κατακρημνιζόμενα μέτωπα (ευθύγραμμο επίμηκες μέτωπο, διαδοχικοί όροφοι με κατακρήμνιση οροφής, κατακρήμνιση πατώματος)|
 • Ανάλυση σχεδιασμού εκμετάλλευσης με τη μέθοδο διαδοχικών ορόφων με κατακρήμνιση οροφής.
 • Λήψη απόφασης για την επιλογή της βέλτιστης μεθόδου εκμεταλλεύσεως και σχεδιασμός των υπόγειων μεταλλευτικών έργων.

 Η παλιά ιστοσελίδα του μαθήματος μπορεί να βρεθεί εδώ

 

 

Βιβλιογραφία

 

Mέθοδοι αξιολόγησης

Η τελική βαθμολογία τουμαθήματος προκύπτει από το σταθμισμένο μέσο όρο της βαθμολόγησης εργασιών που παραδίδονται και παρουσιάζονται από τους φοιτητές (25-30%), καθώς και από την τελική εξέταση (70-75%)

 

Διδάσκοντες

Ανδρέας Μπενάρδος, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Γραφείο: 2.45, Κτήριο Μηχ. Μεταλλείων Μεταλλουργών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Tηλ. 210-7722182, Fax. 210-7722156
E-mail: abenardos@metal.ntua.gr

 

 

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 • SME Mining Engineering Handbook (3rd ed.)
  By Darlind P., (editor), Society for Mining, Metallurgy and Exploration Inc. - SME, 2011.
 • Underground Mining Methods: Engineering Fundamentals and International Case Studies
  By Hustrulid, W., Bullock, R.L., (eds), Society for Mining, Metallurgy and Exploration Inc.- SME, 2001.
 • Techniques in Underground Mining: Selections from Underground Mining Methods Handbook
  By Gertsch R.E., Bullock R.L., (eds), Society for Mining, Metallurgy and Exploration Inc.- SME, 1998.
 • Introductory Mining Engineering
  By Hartman H.L., Mutmansky J.M., John Willey & Sons, 2002, New Jersey.

 

 

Παρουσιάσεις Μαθημάτων

Στα αρχεία που ακολουθούν δίνονται oι διαφάνειες των παραδόσεων και ενοτήτων του μαθήματος σε μορφή pdf

 

1. Υπόγειες εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα

2. Βασικές αρχές εκμετάλλευσης


3. Έργα προπαρασκευής κοιτάσματος

4α. Βασικές μέθοδοι υπόγειας εκμετάλλευσης

4β. Βασικές μέθοδοι υπόγειας εκμετάλλευσης


5. Μέθοδοι υπόγειας εκμετάλλευσης - Κενά μέτωπα

6.Εκτίμηση ευστάθειας κενών μετώπων - Modified stability graph

7α. Μέθοδος Θαλάμων και Στύλων - Στοιχεία Σχεδιασμού

7β. Ασκήσεις Θαλάμων και Στύλων

8. Μέθοδοι υπόγειας εκμετάλλευσης - Λιθογόμωση


9. Λιθογόμωση vs. Κατακρήμνιση - Η περίπτωση της ΛΑΡΚΟ

10. Μέθοδοι υπόγειας εκμετάλλευσης - Μέθοδος κατακρήμνισης

11. Ανάλυση σχεδιασμού εκμετάλλευσης με κατακρήμνιση οροφής με διαδοχικούς ορόφους

12. Σύγκριση μέθοδων υπόγειας εκμετάλλευσης

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.