Είσοδος

Υδροηλεκτρική Ενεργεία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Yδροηλεκτρική ενέργεια: παρούσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης, πλεονεκτήματα και μειονεκτή­ματα αξιοποίησής της. Υδραυλικό δυναμικό ποταμών, λιμνών και θαλασσών.

Βασικές διαμορφώσεις και κατηγοριοποίηση συμβατικών υδροηλεκτρικών έργων (ΥΗΕ)., με βάση το μέγεθος, τον τύπο (με ή χωρίς ταμιευτήρα), τη χρήση (π.χ. αντλησιοταμίευση), το είδος των υδροστροβίλων.  Έργα πολιτικού μηχανικού: φράγματα, υδροληψία, αγωγοί προσαγωγής, πύργος ανάπαλσης, υδροηλεκτρικός σταθμός. 

Υδροστρόβιλοι: τύποι, περι­οχές και περιορισμοί λειτουργίας, τυποποίηση για μικρά ΗΥΕ. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός: ηλεκτρογεννήτριες, μετασχηματιστές, συντελεστής ισχύος, μετρητικά όργανα, αυ­τοματισμοί. Βοηθητικός εξοπλισμός υδροηλεκτρικού σταθμού. Κύριες υδροδυναμικές εγκαταστάσεις. Μεταβατικά φαινόμενα. Υδραυλικό πλήγμα και προστασία.

Υδρολογική ανάλυση: Υδρολογικός κύκλος, υδρολογικά δεδομένα και μοντέλα, καμπύλη διάρκειας παροχής, μέτρηση απορροής. Οικονομοτεχνική ανάλυση υδροηλεκτρικών σταθμών/μονάδων και σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας. Μεθοδολογία σχεδιασμού και βέλτιστης διαστασιολόγησης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών.

Ενέργεια θαλάσσιων κυμάτων. Υδροδυναμική και ενεργειακό περιεχόμενο θαλάσσιων κυμάτων, βάσεις δεδομένων. Προτεινόμενες διατάξεις και μονάδες ανάκτησης κυματικής ενέργειας. Υδροδυναμική ανάλυση λειτουργίας. Παραδείγματα μονάδων σε πιλοτική και κανονική λειτουργία. Καμπύλη διάρκειας και εκτίμηση του συντελεστή ενεργειακής αξιοποίησης.

Ενέργεια παλίρροιας και θαλάσσιων ρευμάτων. Παγκόσμιο δυναμικό και βασικές διαμορφώσεις μονάδων παραγωγής. Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά υδροδυναμικών μηχανών. Παραδείγματα μονάδων σε πιλοτική και κανονική λειτουργία. Καμπύλη διάρκειας και εκτίμηση του συντελεστή ενεργειακής αξιοποίησης.

Καινοτόμες υδροκινητικές συσκευές και υδροδυναμικές διατάξεις παραγωγής ενέργειας μικρής κλίμακας (μικρής παροχής ή/και μικρού έως μηδενικού ύψους πτώσης). Αρχή λειτουργίας, περιοχή δυνατής εφαρμογής και τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ένταξη και λειτουργία υδροηλεκτρικών μονάδων παραγωγής σε ηλεκτρικά δίκτυα: Κύριες και επικουρικές υπηρεσίες. Συνεργασία με μονάδες ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας, υβριδικοί σταθμοί.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις υδροηλεκτρικών έργων και σταθμών παραγωγής, και μέτρα περιορισμού τους, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθός των μονάδων.


Ομαδική εργασία (3-4 άτομα).   Υποχρεωτική, με βαρύτητα 40%.

Αντικείμενο (διαφορετικό θέμα κάθε έτος):  Ενεργειακή και τεχνοοικονομική αξιολόγηση / Βέλτιστη επιλογή και διαστασιολόγηση / Μοντελοποίηση λειτουργίας υδροηλεκτρικών μονάδων διαφόρων τύπων, με χρήση βιβλιογραφίας, βάσεων δεδομένων και λογισμικού. 

 

Διδάσκοντες

Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Γεώργιος Κάραλης, ΕΔΙΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.