Είσοδος

Καινοτομικός Σχεδιασμός Προϊόντων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 Σκοπός του μαθήματος

Η περιγραφή που υπάρχει στον Οδηγό Σπουδών για το μάθημα αυτό είναι: Συνδυασμός γνώσεων μηχανολογίας που έχουν ήδη αποκτηθεί σκοπεύοντας στο σχεδιασμό μηχανολογικού προϊόντος με στοιχεία καινοτομίας όσον αφορά την λειτουργικότητα, τη διαμόρφωση, το οικολογικό αποτύπωμα, τους τρόπους κατασκευής / παραγωγής και την ευχρηστία. Βιωματική κατανόηση των σταδίων του βιομηχανικού σχεδιασμού (από τη σύλληψη και επεξεργασία της ιδέας ως την ανάπτυξη και την αξιολόγηση του πρωτοτύπου) μέσω εκπόνησης θέματος που προτείνεται από μέλη ΔΕΠ ή από τους ίδιους τους φοιτητές που συμμετέχουν στο μάθημα. Κάθε σπουδαστής επιβλέπεται από τουλάχιστον δύο διδάσκοντες διαφορετικών Τομέων, μέσω εβδομαδιαίων συναντήσεων. Προϋποτίθεται γνώση σε τεχνολογίες CAD (Computer Aided Design ), CAE (Computer Aided Engineering ), CAM (Computer Aided Manufacturing).

 Όπως φαίνεται από την περιγραφή του, το μάθημα στοχεύει στο να αποκτήσει ο φοιτητής δεξιότητες (i) σχεδιαστικής σκέψης, (ii) να συνδυάζει τις γνώσεις που απέκτησε κατά την διάρκεια των σπουδών του στα προηγούμενα εξάμηνα, και (iii) να σκέφτεται δημιουργικά, συστημικά και πολυπαραμετρικά. Παράλληλα, στόχο του μαθήματος αποτελεί η βιωματική κατανόηση των σταδίων του βιομηχανικού σχεδιασμού (από τη σύλληψη και επεξεργασία της ιδέας, ως την ανάπτυξη και την αξιολόγηση πρωτοτύπου).

 Πώς θα διεξαχθεί το μάθημα

- Το μάθημα θα διεξαχθεί μέσω της  εκπόνησης σχεδιαστικού θέματος καθοδηγούμενης από καθηγητές της Σχολής και διαλέξεων με προσκεκλημένους ειδικούς από τη βιομηχανία. Η αξιολόγηση του θέματος θα διαμορφώσει και τον βαθμό του μαθήματος. 

- Στην αρχή του εξαμήνου, οι συμμετέχοντες στο μάθημα φοιτητές/-ριες διαλέγουν ένα θέμα από κατάλογο θεμάτων (βλέπε παρακάτω), και έρχονται σε επαφή με τους καθηγητές που έχουν προτείνει το θέμα προκειμένου να το κατοχυρώσουν.

- Εναλλακτικά, αν οι φοιτητές/-ες έχουν οι ίδιοι/-ες κάποια ιδέα σχεδιασμού ενός καινοτομικού προϊόντος, έρχονται σε επαφή με τους καθηγητές που κρίνουν ότι σχετίζονται καλύτερα με την ιδέα, και συμφωνούν από κοινού για τον σχεδιασμό του.

Οι διδάσκοντες που έχουν προτείνει την εκπόνηση του θέματος, καθοδηγούν τους φοιτητές μέσω συναντήσεων, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Η Σχολή, και ιδιαίτερα ο Τομέας Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου και ο Τομέας Κατεργασιών μέσω του σχετικού εξοπλισμού των εργαστηρίων τους, θα διευκολύνουν την κατασκευή πρωτοτύπων. Τυχόν έξοδα κατασκευής των πρωτοτύπων, θα καλυφθούν από κονδύλια της Σχολής, στο μέτρο του δυνατού.

- Το κάθε θέμα μπορεί να εκπονείται από ομάδα 2-3 φοιτητών (σε καμία περίπτωση όμως από ένα μόνο του). 

Συντονιστής του μαθήματος είναι ο καθ. Γ. Βοσνιάκος

 

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.