Είσοδος

Πυρηνική Τεχνολογία Ι (Φυσικές Αρχές Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος)

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1. Γνωστοποιείται στους φοιτητές που πρωτοεγγράφηκαν στο μάθημα το 2018 ή παλαιότερα και οι οποίοι, ενδεχομένως, θα οφείλουν το μάθημα αυτό και σε αυτό το Ακαδημαϊκό Έτος, ότι το βιβλίο του μαθήματος έχει αλλάξει και στο εξής είναι: "Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία" των J. Lamarsh και Α. Baratta, 4η έκδοση, μετάφραση - επιμέλεια Ν. Πετρόπουλος , Εκδόσεις Τζιόλα. Το βιβλίο διατίθεται από το σύστημα "ΕΥΔΟΞΟΣ" μόνο στους φοιτητές που γράφθηκαν στο μάθημα από το 2019 και μετά. Η ύλη και το περιεχόμενο του μαθήματος ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ. Επομένως, οι φοιτητές που θα οφείλουν ΜΠΟΡΟΥΝ να βασίζονται στο βιβλίο που τους έχει ήδη δοθεί, δηλ. το "Πυρηνική Τεχνολογία" του Μ.Γ. Αγγελόπουλου, ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ. Όσοι από τους φοιτητές που θα οφείλουν ενδιαφέρονται και για το νέο βιβλίο μπορούν φυσικά να το προμηθευθούν ιδιωτικώς. Ενημερώνεσθε ότι από τις πωλήσεις του υπόψη βιβλίου οι διδάσκοντες δεν ωφελούνται καθώς ήδη έχουν αμοιφθεί συμβολικά και εφ'απαξ, παραιτούμενοι από ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ.

2. Το ΕΠΟΜΕΝΟ μάθημα Φυσικές Αρχές Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος για το χειμερινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2020-21 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 13 Οκτωβρίου.

Πλατφόρμα διαδικτυακής αίθουσας WEBEX Σύνδεσμος σύνδεσης

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m0caaf78d8f3b151047408f27ba77a1f5

ΠΡΟΣΟΧΗ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 09.00 (ΕΝΝΕΑ ΠΡΩΙ)

Για κάθε επόμενο μάθημα θα σας αποστέλλεται σχετικός σύνδεσμος WEBEX μαζί με την ώρα και τη μέρα.

Για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις πρέπει να εγγραφείτε στο δικτυακό τόπο του μαθήματος στο mycourses. 

 

Κωδικός Μαθήματος:  2075

Απόσπασμα από τον Οδηγό Σπουδών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών:

Φυσικές Αρχές Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος (Πυρηνική Τεχνολογία Ι) - 7ο Χειμερινό Εξάμηνο

Μάθημα του Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Βασικές έννοιες από την Ατομική και Πυρηνική Φυσική. Πυρηνικές αντιδράσεις. Σχάση και Σύντηξη.

Πυρηνικοί Αντιδραστήρες Σχάσεως. Φυσική των Νετρονικών Πληθυσμών: Διάχυση μονονεργειακών

νετρονίων. Επιβράδυνση νετρονίων. Θερμοποίηση νετρονίων. Διάχυση θερμικών νετρονίων.

Διδάσκοντες Ν. Πετρόπουλος (τηλ. +302107722939, e-mail: npetro at nuclear dot ntua dot gr)

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 • Το μάθημα είναι υποχρεωτικό για τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου του κύκλου σπουδών ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ Μηχανολόγου Μηχανικού και κατ'επιλογήν υποχρεωτικό για τους φοιτητές οποιουδήποτε άλλου κύκλου αν επιλεγεί στη θέση ενός από τα μαθήματα "Ομάδων".

 • Για τη μελέτη του μαθήματος χορηγείται πλέον βιβλίο που έχει εγκριθεί: "Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία" των Lamarsh και Baratta, 4η αγγλική έκδοση, σε ελληνική μετάφραση και επιμέλεια του Επίκ. Καθηγητή Ν. Πετρόπουλου. Το υπόψη βιβλίο εκδόθηκε από τον Εκδοτικό Οίκο ΤΖΙΟΛΑ και παρέχεται από το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ. Στο βιβλίο αυτό περιέχονται και όλοι οι πίνακες που είναι απαραίτητοι για το μάθημα καθ'ως και βιβλιογραφία.

 • Οι φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων που οφείλουν το μάθημα μπορούν να μελετούν ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ από το κείμενο που είχε προηγούμενα εγκριθεί ως κύριο διδακτικό βιβλίο (βοήθημα), ως εξής: “Πυρηνική Τεχνολογία" Μ.Γ. Αγγελόπουλου, ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ. Στο κείμενο αυτό περιέχονται και όλοι οι πίνακες που είναι απαραίτητοι για το μάθημα καθώς και βιβλιογραφία. Από το βοήθημα αυτό υπάρχουν ακόμα αντίγραφα προκειμένου να καλυφθούν οι τυχόν ανάγκες  φοιτητών που δεν το έχουν ήδη παραλάβει.

 • Για τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται και παρουσιάσεις σε μορφή power point. Τις παρουσιάσεις αυτές οι φοιτητές μπορούν να παραλάβουν σε pdf μορφή από τον παρόντα δικτυακό τόπο στη θέση "Έγγραφα". Οι παρουσιάσεις αυτές θεωρούνται μέρος της διδαχθείσας ύλης.

 • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος λύνονται στον πίνακα υποδειγματικές ασκήσεις πάνω στις σημαντικότερες ενότητες της ύλης. Οι εκφωνήσεις των ασκήσεων αυτών αναρτώνται στον παρόντα δικτυακό τόπο στο τέλος του εξαμήνου και πριν τις εξετάσεις.

 • Τα διδακτικά βιβλία και κείμενα, οι διαφάνειες των παρουσιάσεων, οι σημειώσεις από τη διδασκαλία καθώς και ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ άλλο σχετικό βοήθημα σε ΕΝΤΥΠΗ μορφή, μπορούν να χρησιμοποιούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των  γραπτών εξετάσεων του μαθήματος. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ οποιαδήποτε ανταλλαγή βοηθημάτων. Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι φοιτητές να προσκομίζουν στις εξετάσεις τουλάχιστον τα διδακτικά βιβλία και έναν υπολογιστή τσέπης.

 • Οι διδάσκοντες επισημαίνουν ότι η χρήση των βοηθητικών εκτυπωμένων διαφανειών προτείνεται να γίνεται από ασπρόμαυρη εκτύπωση 4 - 6 διαφανειών ανά σελίδα. Εγχρωμες και αραιότερες εκτυπώσεις θεωρούνται αχρείαστη σπατάλη.

 • Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από την επίδοση των φοιτητών στο διαγώνισμα.


 • Η ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Συγκρότηση και Λειτουργία Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος" ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.

Course Code: 2075

Abstract from the Courses Guide of the School of Mechanical Engineering:

Physical Principles of Nuclear Power Reactor Plants (Nuclear Engineering I) - 7th Winter Semester

Course offered by the Nuclear Engineering Department, School of Mechanical Engineering 

Basic atomic and nuclear physics concepts. Nuclear reactions. Fission and Fusion. Fission Nuclear

Reactors. Neutron populations physics. Diffusion of monoenergetic neutrons. Neutron moderation.

Neutron thermalization. Thermal neutrons diffusion.

Course instructor: N. Petropoulos (tel. +302107722939, e-mail: npetro at nuclear dot ntua dot gr)

Ύλη

Η διδαχθείσα ύλη διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, στη βάση των ενοτήτων που δίνονται στον οδηγό σπουδών. Για το σκοπό αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν  οι παρουσιάσεις σε μορφή power point που χρησιμοποιήθηκαν στην αίθουσα αλλά και η διαπραγμάτευση που πραγματοποιήθηκε τόσο προφορικά όσο και στον πίνακα. Το εγκεκριμένο κύριο διδακτικό βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του και από κοινού με τη συνιστώμενη ενδεικτική βιβλιογραφία για την ουσιαστική μελέτη του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος.

 Ύλη Πλήρους Προγράμματος Διδασκαλίας:

Από το βιβλίο "Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία" των Lamarsh και Baratta: Η ύλη καλύπτει τα Κεφάλαια 1 έως και 4. Εξαιρούνται (είναι εκτός ύλης) οι παράγραφοι 3.8, 3.9, 4.2, 4.6, 4.7.

Εναλλακτικά και ισοδύναμα

Από το βοήθημα "Πυρηνική Τεχνολογία" Μ.Γ. Αγγελόπουλου ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ: Εκτός ύλης είναι οι παράγραφοι 5, οι σελίδες 76 (μέση) - 79 (αρχή), οι παράγραφοι 16, 17, 21, 28,  οι σελίδες 152 (μέση) - 155 (μέση), οι παράγραφοι 33, 34, 35, οι σελίδες 174 (τέλος) - 181 (τέλος), οι σελίδες 186 (τέλος) - 198 (μέση), οι παράγραφοι 43 - 52, 62, 63 και 70 μέχρι το τέλος.

Εντός ύλης θεωρούνται επίσης  όλες οι παρουσιάσεις σε powerpoint που χρησιμοποιήθηκαν στο μάθημα.

Εννοείται ότι τα περισσότερα εκτός ύλης τμήματα αφορούν στο μάθημα "Συγκρότηση και λειτουργία Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος" του εαρινού εξαμήνου και θα καλυφθούν κατά την εκεί διδασκαλία.

Βιβλιογραφία

Ενδεικτικά (Indicative References):

 • Camara J.A., "101 Solved Nuclear Engineering Problems", Professional Publications, 1999

 

 • DOE-HDBK-1019/1-93, US Department of Energy Fundamentals Handbook, "Nuclear Physics and Reactor Theory", (διαθέσιμο και σε pdf torrent e-book στο διαδίκτυο)

 

 • Lewis E.E., "Fundamentals of Nuclear Reactor Physics", Academic Press (Elsevier), 2008 (διαθέσιμο και σε pdf torrent e-book στο διαδίκτυο)

 

 • Stacey W.M., "Nuclear Reactor Physics", Wiley, 2001 (υπάρχει ως βιβλίο στην Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ, διαθέσιμο και σε pdf torrent e-book στο διαδίκτυο)


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.