Είσοδος

Προγραμματισμός και Διοίκηση Έργων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:
Λεώπουλος Βρασίδας, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.     

ΓΡΑΦΕΙΟ:
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας,
Κτίριο E - Γραφ. Ε.106 και Ε.109

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
210- 7723585 (κ. Λεώπουλος),
210- 7723491 (κ. Κηρυττόπουλος)

Ε-MAIL:
 

Περιγραφή:
Πρόκειται για ένα από τα μαθήματα που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με το αντικείμενο της επιστήμης του Μηχανικού, καθώς είναι απόλυτα βέβαιο ότι οι απόφοιτοι της Σχολής θα κληθούν αργά ή γρήγορα να διοικήσουν έργα και να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απεκόμισαν κατά την εκπαίδευσή τους. Το μάθημα περιλαμβάνει όλες τις περιοχές γνώσης της διοίκησης των έργων δηλαδή τη διαχείριση εύρους, χρόνου, κόστους, ποιότητας, ανθρωπίνων πόρων, επικοινωνίας, κινδύνων, προμηθειών και ενοποίησης. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε κύριες μεθόδους/ τεχνικές διαχείρισης των έργων, όπως ο χρονικός προγραμματισμός (CPM, PERT), η διοίκηση και ο προγραμματισμός χρήσης των πόρων και η οικονομική παρακολούθηση. 

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη, το ένα εκ των οποίων είναι θεωρητικό ενώ το άλλο πραγματοποιείται στο εργαστήριο με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού. Το εργαστηριακό μέρος καλύπτει το 40% του συνολικού χρόνου του μαθήματος και ευθυγραμμίζεται πλήρως με το θεωρητικό μέρος καθώς επεξηγεί στους φοιτητές τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν τον Η/Υ για να εφαρμόσουν τις τεχνικές που έμαθαν στη θεωρία.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν τις βασικές αρχές και ορολογία της διοίκησης έργων σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή επιστημονικά πρότυπα.
  • Κατανοούν και να εφαρμόζουν τις διεργασίες που αφορούν τις επιμέρους περιοχές γνώσης της διοίκησης έργων (ενοποίηση, εύρος, χρόνος, κόστος, ποιότητα, ανθρώπινοι πόροι, επικοινωνία, κίνδυνοι, προμήθειες).
  • Εφαρμόζουν τις κύριες μεθόδους και τεχνικές των παραπάνω περιοχών γνώσεων (Δομή ανάλυσης εργασιών, Μέθοδος κρίσιμου δρόμου, PERT, Gantt, Υπολογισμός περιθωρίων, Οργανωτικές δομές, RACI, Χρηματοροές, Ανάλυση δεδουλευμένης αξίας, Φύλλα κινδύνων, Εξομάλυνση πόρων, Τύποι συμβολαίων, Παρακολούθηση χρονικού προγραμματισμού, Σύνταξη προϋπολογισμού).
  • Αναλύουν προβλήματα σχετικά με τη διοίκηση έργων.
  • Χρησιμοποιούν λογισμικό για τον προγραμματισμό έργων (MS Project).

Το μάθημα βασίζεται στα βιβλία:
Burke, R 2014, Διαχείριση έργου: Αρχές και τεχνικές, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
Κηρυττόπουλος, Κ 2006, Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κινδύνων Έργων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

  • ISO 2012, ISO 21500 Guidance on project management, International Organisation for Standardisation (ISO), Geneva, Switzerland.
  • ISO 2009, ISO 31000 Risk management — Principles and guidelines, International Organisation for Standardisation (ISO), Geneva, Switzerland.
  • PMI 2013, A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide), 5th edn, Project Management Institute, Newtown Square, Pa.
  • Shtub, A, Bard, JF & Globerson, S 2005, Project management: processes, methodologies, and economics, 2nd edn, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J.
  • Σημειώσεις μαθήματος.
Βαθμολογία
Η βαθμολογία στο μάθημα προκύπτει από γραπτές εξετάσεις 65% (σημειώσεις και βιβλία επιτρέπονται) και από εκπόνηση/παρουσίαση εργαστηριακού θέματος 35% το οποίο βασίζεται στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.

Εργαστήριο

Τα Εργαστήρια του Μαθήματος θα γίνονται κάθε Παρασκευή 12.45-14.30 στο PC-LAB σύμφωνα με το πρόγραμμα της Σχολής. Έναρξη εργαστηριακών μαθημάτων -> αναμένετε σχετική ανακοίνωση στο mycourses.

Οι παρουσίες στα μαθήματα που γίνονται στο PC-LAB είναι υποχρεωτικές.

Φοιτητές που θέλουν να κρατήσουν το βαθμό του εργαστηρίου από προηγούμενο έτος πρέπει να επικοινωνήσουν με το διδάσκοντα. 

Σημειώσεις - Ασκήσεις - Διαφάνειες μαθήματος βρίσκετε ακολουθώντας το μενού αυτού του ιστοτόπου Εργαλεία-> Έγγραφα.

Παρακαλώ ελέγχετε τακτικά τα Έγγραφα καθώς θα προστίθεται νέο υλικό κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Ενδεικτικές ενότητες εργαστηρίου:

Εργαστήριο 1 (PC-Lab): Γνωριμία με το λογισμικό διοίκησης έργων, Δυνατότητες, Πρότυπα αρχεία – μοντέλα.

Εργαστήριο 2 (PC-Lab): Ορισμός δραστηριοτήτων έργου, Εισαγωγή δραστηριότητας, Εισαγωγή διάρκειας, Συσχετίσεις Δραστηριοτήτων, Διάρκεια Έργου, Οργάνωση σε Φάσεις, Ορόσημα, Κρίσιμος δρόμος.

Εργαστήριο 3 (PC-Lab): Διαμόρφωση πόρων, Κόστος δραστηριοτήτων.

Εργαστήριο 4 (PC-Lab): Πρόγραμμα αναφοράς - καταγραφή πραγματικής εξέλιξης έργου.

Εργαστήριο 5 (PC-Lab): Αντιστοίχηση πόρων σε δραστηριότητες - κοστολόγηση μέσω πόρων.

Εργαστήριο 6 (PC-Lab): Είδη δραστηριοτήτων, Τύποι χρονοπρογραμματισμού, Εργατοώρες, Αλλαγές στις αντιστοιχήσεις.

Εργαστήριο 7 (PC-Lab):  Λεπτομέρειες διαθεσιμότητας - αμοιβών πόρων, Κατανομή πόρων στο χρόνο, Εξομάλυνση. 

Εργαστήριο 8 (PC-Lab): Μορφοποίηση αναφορών, Εκτυπώσεις, Διάγραμμα δικτύου.

Εργαστήριο 9 (PC-Lab): Ημερολόγια, Συσχέτιση με προϋποθέσεις χρονικών περιορισμών, Χρόνος προπορείας / υστέρησης.

Εργαστήριο 10 (PC-Lab): Όψη χρήσης πόρων, διαίρεση Δραστηριοτήτων.

Εργαστήριο 11 (PC-Lab): Διαχείριση Προγραμμάτων (σύνδεση πολλών έργων), Κοινή χρήση πόρων (δεξαμενή πόρων).

Εργαστήριο 12 (PC-Lab): Ανάλυση δεδουλευμένης αξίας.

Εργαστήριο 13 (PC-Lab): Επίλυση ειδικών θεμάτων. 

 Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.