Είσοδος

Θερμοϋδραυλικη Ανάλυση Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Πρόκειται για κατ'επιλογή υποχρεωτικό μάθημα ομάδας που προσφέρεται στο 9ο εξάμηνο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Μηχανολόγου Μηχανικού Ε.Μ.Π.

Είναι δυνατό να επιλεγεί ανεξαρτήτως κύκλου σπουδών του προπτυχιακού προγράμματος.

Βοηθάει την παρακολούθησή του η ύπαρξη υποβάθρου γνώσεων σε θέματα Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού, καθώς και η προηγούμενη παρακολούθηση των Βασικών Μαθημάτων Πυρηνικής Τεχνολογίας.

Προσφέρεται προαιρετικά η δυνατότητα εκπόνησης θέματος και η συμμετοχή σε 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις.

Ύλη

Απαγωγή θερμότητας από τον πυρήνα των  πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος κατά τη μόνιμη κατάσταση. Θερμοδυναμικοί κύκλοι και παραγωγή ενέργειας. Θερμοδυναμική και Θεροϋδραυλική ανάλυση πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος. Καταθλίπτες, αντλίες, ατμοπαραγωγοί και στρόβιλοι πυρηνικών σταθμών. Συστήματα ψύξης των πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος.  Μεταβατικά φαινόμενα, ατυχήματα απωλείας ψυκτικού. Συστήματα  έκτακτης ανάγκης. Ασφάλεια πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος. Εργαστηριακή εξάσκηση. 

Mέθοδοι αξιολόγησης

α) 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις (προαιρετικές): από 15% καθεμία

β) Εργασία και παρουσίαση αυτής (προαιρετική): 20% 

γ) Γραπτές Εξετάσεις (υποχρεωτικές): Από 50% έως 100% ανάλογα με τις προηγούμενες επιλογές

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Π. Πετρόπουλος (+302107722939, npetr@mail.ntua.gr ), Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ανδρέας Α. Νικόγλου (+302107722938, anikog@mail.ntua.gr )

Βοηθοί

Συνεπικουρία:

κα Ηλέκτρα Πουλοπούλου,  Διπλωματούχος Μηχανολόγος ΕΜΠ,  Υ.Δ. Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας (+302107721510, eleprc@mail.ntua.gr )


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.